Szkolne Schronisko Młodzieżowe

CENNIK

ZA KORZYSTANIE Z MIEJSC NOCLEGOWYCH

W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŝOWYM W WOLI UHRUSKIEJ
obowiązujący od 1 września 2016 roku

-  18 zł od osoby za nocleg plus jednorazowa opłata za korzystanie ze schroniskowej

    bielizny pościelowej w wysokości 6 zł.

 

Zniżki przysługują:

-   Członkom PTSM (25%) oraz

-   Posiadaczom Złotej Odznaki PTSM (50%).

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVI/ 109/ 2016 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym w Woli Uhruskiej.

 

 

R E G U L A M I N

SZKOLNYCH SCHRONISK MŁODZIEŝOWYCH W WOLI UHRUSKIEJ

 

1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieĹźy szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieĹźowych, jak równieĹź obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk MłodzieĹźowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać równieĹź inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

 

2. Grupy zorganizowane (złoĹźone, z co najmniej 5 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą, faxem lub e-mailem. W zamówieniu podają: nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, imię i nazwisko kierownika grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z ustaloną wysokością przedpłaty ( do 30% kosztów noclegu) i terminem, organizator lub kierownik grupy przesyła naleĹźność przekazem pocztowym pod wskazany adres schroniska lub na konto bankowe. Zwrot przedpłaty moĹźe nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo waĹźnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez dyrektora/kierownika schroniska, po potrąceniu poniesionych juĹź przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu przedpłaty rozstrzyga właściwy organ prowadzący schronisko. W przypadku nienadesłania przedpłaty w ustalonym terminie, dyrektor/kierownik schroniska moĹźe zamówienie anulować, o czym pisemnie powiadamia organizatora. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieĹźy szkolnej i studenckiej.

 

3. Turyści indywidualni mogą dokonać rezerwacji telefonicznie lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla młodzieży szkolnej i studenckiej.

 

3.1. MłodzieĹź szkolna niemająca ukończonych 18 lat moĹźe być przyjmowana do schroniska za okazaniem zamówienia noclegów (z podaniem adresu i kontaktu telefonicznego) podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 

4. Grupy wycieczkowe oraz turyści indywidualni w szczególnych przypadkach oraz w miarę moĹźliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą takĹźe na pobyt dzienny.

 

5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz.17.00 do 21.00), wpisywani są do książki rejestracyjnej schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulują naleĹźne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.

 

6. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor/kierownik schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

 

7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez pracownika schroniska.

 

8. Osoby, które przebyły chorobę zakaĹşną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

 

9. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem
z uczestnikami. W przeciwnym przypadku grupa może nie być przyjęta do schroniska.

 

10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór bieliĹşniany.

 

11. Nocujący powinni przygotować łóĹźka do snu przed godz. 21.00 tak, aby moĹźna było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie moĹźna korzystać z noclegu.

 

12. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą póĹşno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są moĹźliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora/kierownika schroniska.

 

13. Korzystający ze schroniska powinni przed opuszczeniem placówki w danym dniu, zasłać łóĹźka i sprzątnąć pomieszczenia sypialne schroniska.

 

14. W godz. od 10.00 do 17.00 z sypialń korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i to w schroniskach, które nie mają świetlicy lub jadalni.

 

15. Przygotowanie posiłków moĹźe się odbywać jedynie w czasie oraz kuchni samoobsługowej lub miejscu wyznaczonym przez dyrektora/kierownika schroniska. Po spoĹźyciu posiłków naleĹźy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.

 

16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska naleĹźy zgłaszać dyrektorowi/kierownikowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.

 

17. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i uĹźywanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

 

18. Palenie tytoniu w schronisku jest zakazane. Osoby pełnoletnie mogą palić tylko w  palarni wyznaczonej przez dyrektora/kierownika schroniska.

 

19. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor/kierownik schroniska jest uprawniony do usunięcia go ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni, organizacji, rodziców lub prawnych opiekunów.

 

20. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki Ĺźyczeń i zaĹźaleń schroniska lub w waĹźnych wypadkach kierować je do właściwego organu prowadzącego schronisko, kuratora oświaty lub zarządu oddziału PTSM.

 

21. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie, a dotyczących toku Ĺźycia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora/kierownika schroniska.

 

 

 

 

 

Dodano: 2016-10-06 21:44:00 Ostatnia edycja: 2016-11-17 15:26:06 Dodał: