STATUT

 

ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

 

W WOLI UHRUSKIEJ

 

 

 2017

 

Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 1. 1.      Ustala się nazwę zespołu:

 

„ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI UHRUSKIEJ” zwany dalej „ Zespołem”.

 

2.   W skład Zespołu wchodzą:

1)         Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej

2)         Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej wraz z oddziałem przedszkolnym dzieci sześcioletnich

3)         skreślony

4)         Placówka oświatowo- wychowawcza Szkolne Schronisko MłodzieĹźowe w Woli Uhruskiej

5)         Publiczne Przedszkole w Woli Uhruskiej.

 

§ 2

 1. 1.       Ustalona nazwa uĹźywana jest przez Zespół w pełnym brzmieniu.
 2. 2.       Na pieczęci uĹźywana jest nazwa Zespołu: „ Zespół Szkół w Woli Uhruskiej”.
 3. 3.       skreślony
 4. 4.       skreślony
 5. 5.       skreślony

 

§ 3

 1. 1.       Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Wola Uhruska.
 2. 2.       Cykl kształcenia trwa:

a.  w szkole podstawowej      - 6 lat

b. w gimnazjum                                             - 3 lata

 1. 3.       Zmianowość Zespołu wynosi – 1.
 2. 4.       Patronem naukowym Zespołu Szkół – Gimnazjum im. Jana Pawła II
  w Woli Uhruskiej jest Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.
 3. 5.       Siedzibą Zespołu jest miejscowość Wola Uhruska (woj. lubelskie), ul. Gimnazjalna 34.

 

 

§ 4

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie.

Rozdział 2

 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

 

§ 5

 1. 1.       Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie w zaleĹźności od etapu edukacyjnego.

1.a  Statut określa cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

       program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 

       uczniów oraz potrzeb środowiska.

 

 1. 2.       ETAP I          Edukacja podstawowa – kształcenie zintegrowane

1)         Cele edukacji na tym etapie:

a)     prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania,

wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi

narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

b)     umacniania wiary we własne siły i moĹźliwości osiągania sukcesów oraz dążenia

do osiągania celów,

c)      rozwijanie wraĹźliwości moralnej,

d)     rozwijanie wraĹźliwości estetycznej,

e)      wzmacnianie poczucia toĹźsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej

dziecka,

f)      rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego,

kulturalnego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu dziecka.

2)         Zadania szkoły w zakresie kształcenie zintegrowanego:

a)     zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym

i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

b)     uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,

c)      stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliĹźsze otoczenie,

d)     stwarzanie warunków do rozwoju wyobraĹşni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

e)      inspirowanie aktywności badawczej oraz wyraĹźanie własnych myśli i przeĹźyć,

f)      zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

 

 1. 3.       ETAP II             Edukacja podstawowa – kształcenie blokowe

1)         Cele szkolnej edukacji na tym etapie:

a)     rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów,

b)     rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów,

c)      rozwijanie wraĹźliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości,

d)     rozwijanie społecznie pożądanych postaw i zachowań.

2)         Zadania szkoły w kształceniu blokowym:

a)     stworzenie uczniom sprzyjających warunków do nabywania wiedzy
i umiejętności,

b)     uczenie Ĺźycia i aktywności w grupie rówieśników oraz społeczności szkolnej,

c)      uczenie rozpoznawania czynników mających wpływ na zdrowie, samopoczucie
 i   rozwój człowieka, rozbudzanie motywacji do działań prozdrowotnych.

d)     uczenie wytrwałości, zaradności i kształtowanie hartu ducha.

 

 1. 4.       ETAP III             Gimnazjum

1)         Wspiera rozwój ucznia, kształcąc jego samodzielność intelektualną i umoĹźliwiając dokonanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień i osiągnięć, 
a w szczególności:

a)     umoĹźliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

 1. atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
 2. udział w warsztatach językowych,
 3. kontakt z pracownikami naukowymi UMCS  i AR w Lublinie,
 4. udział w projektach edukacyjnych zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1.

b)     umoĹźliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

 1. organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,
 2. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
 3. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

c)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

 1. zapewnienie odpowiedniej bazy uczniom,
 2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
 3. realizowanie programu wychowawczego gimnazjum,

d)     sprawuje  opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 1. zorganizowanie zajęć świetlicowych,
 2. umoĹźliwianie spoĹźywania posiłków,
 3. organizację systemu zapomóg i stypendiów,
 4. usuwanie barier architektonicznych,
 5. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 6. prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 7. prowadzenie zajęć logopedycznych.

2)      Zajęcia, o których mowa w podpkt. d) prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Zespół lub Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

 

§ 6

PowyĹźsze zadania uwzględnione w § 5 Zespół wypełnia, realizując przyjęty program wychowawczy i program z przedmiotów wyszczególnionych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 

Rozdział 3

ORGANY ZESPOŁU

 

§ 7

 Organami Zespołu są:

 1. 1.       Dyrektor.
 2. 2.       Rada Pedagogiczna.
 3. 3.       Rada Rodziców:
  1. Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej,
  2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej.
  3. skreślony
  4. Przedszkola w Woli Uhruskiej.
  5. 4.       Samorząd Uczniowski:
   1. Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej,
   2. Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Woli Uhruskiej.                     

 

§ 8

Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Zespole.

 

 1. 1.      Dyrektor:

1)         kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno– wychowawczą i opiekuńczą Zespołu,

2)         sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

3)         przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

4)         realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeĹźeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

5)         zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie
z odrębnymi przepisami,

6)         przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Zespołu,

7)         dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu

zaopiniowanymi  przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe

wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę

Zespołu,

8)         opracowuje arkusz organizacyjny dla Zespołu,

9)         dba o powierzone mienie,

10)     wydaje polecenia słuĹźbowe,

11)     dokonuje oceny pracy nauczycieli,

12)       skreślony

13)     realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „ Karta Nauczyciela”,

14)     kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą
i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,

15)     reprezentuje Zespół na zewnątrz,

16)     tworzy Radę Zespołu Szkół pierwszej kadencji zgodnie z ustawą,

17)     współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

18)     rozstrzyga sporne i konfliktowe sprawy pomiędzy organami, o których mowa

w § 7 ust. 2, 3, 4.

19)     przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

20)     podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków

           określonych odrębnymi przepisami,

21)     prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

22)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,

    23)   współdziała ze szkołami wyĹźszymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

            w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

    24)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów     

         przeprowadzanych w Zespole, 

    25)  stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

              organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym

jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu,

    26)  w uzasadnionych przypadkach Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

         moĹźe wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej

           szkoły,                  

27)      jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli                             i pracowników niebędących nauczycielami, 

28)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

       29)  w przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor

   

 1. 2.      Rada Pedagogiczna:

1)         zatwierdza plany pracy Zespołu,

2)         zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3)         podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)         podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających
do zawodu,

5)         ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)         występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
z funkcji Dyrektora,

7)         deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,

8)         opiniuje tygodniowy rozkład zajęć,

9)         opiniuje projekt planu finansowego,

10)     opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom  stałych prac i zajęć,

11)     wykonuje zadania przewidziane dla rady Zespołu zgodnie z art. 52 ust. 2. ustawy o systemie oświaty.

12)     uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców program wychowawczy szkół  po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

2a.

1)      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2)      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3)      Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

4)      Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady.

 

 

 

 1. 3.      Rada Rodziców:

1)         Rada Rodziców moĹźe występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2)         Do kompetencji Rady Rodziców naleĹźy:

a)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1. programu wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

2.  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

b)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

c)      opiniowanie projektu planu finansowanego składanego przez Dyrektora Zespołu,

d)     delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu.

3)         Ponadto Rada Rodziców:

a)     udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

b)     działa na rzecz stałej poprawy bazy materialnej Zespołu,

c)      pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Zespołu,

d)     współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.

 

3a. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który

ustala między innymi:

1)         kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

2)         zakres kompetencji,

3)         tryb podejmowania uchwał,

4)         zasady wydatkowania funduszy, 

4. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                            i pozalekcyjnych, przydział zajęć dodatkowych realizowanych w szkole.

 

 1. 4.      Samorząd Uczniowski:

1)         jest powołany w oparciu o uchwalony regulamin swojej działalności, który nie moĹźe być sprzeczny ze Statutem Zespołu,

2)         przedstawia wnioski, opinie Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Zespołu dotyczące
w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

a)     prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,

b)     prawo do wyraĹźania opinii przy ocenie z zachowania,

c)      prawo do organizacji Ĺźycia szkolnego, umoĹźliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a moĹźliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)     prawo redagowania i wydawania szkolnej gazety,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moĹźliwościami organizacyjnymi Zespołu w porozumieniu z Dyrektorem,

f)      prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego lub Rzecznika Praw Ucznia,

g)     prawo do wyraĹźania opinii współtworzącej ocenę pracy nauczyciela,

h)     dopuszcza się tworzenie „Małego Samorządu Uczniowskiego” do spraw klas młodszych,

 1. 5.       W Zespole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora zgodnie z rozporządzeniem                 w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego  gimnazjum.

Kompetencje Wicedyrektora szkoły:

1)         Kieruje bieżącą działalnością szkoły podstawowej a w szczególności:

a)     wydaje polecenia słuĹźbowe pracownikom i uczniom,

b)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza bezpieczne i harmonijne warunki rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c)      współdziała z Radą Rodziców i organizacjami szkolnymi,

d)     analizuje spełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów,

e)      sprawuje nadzór nad pracą pracowników niepedagogicznych,

f)      współorganizuje sprawdzian organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie,

g)     odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu uczniowskiego,

h)     nadzoruje funkcjonowanie szkoły filialnej.

2)         W zakresie Zespołu Szkół, Wicedyrektor:

a)     opracowuje projekt planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły,

b)     opracowuje plan dyĹźurów nauczycielskich,

c)      sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przydziałem zadań zawartym w planie,

d)     pełni funkcję lidera WDN,

e)      w porozumieniu z nauczycielami opracowuje wykaz programów i podręczników szkolnych,

f)      współtworzy arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny,

g)     uczestniczy podczas oceny pracy nauczyciela oraz przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród pracownikom,

h)     kontroluje dokumentację przebiegu nauczania obowiązującą w szkole,

i)       prowadzi nadzór nad dyscypliną pracy wszystkich pracowników, w tym nauczycieli oraz zgłasza wnioski do dyrektora szkoły w przypadku zauwaĹźonych nieprawidłowości,

j)       dba o bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników,

k)     sprawuje nadzór nad pracą świetlic szkolnych oraz nad organizacją związaną z dowoĹźeniem uczniów,

l)       analizuje potrzeby w zakresie pomocy dydaktycznych, wyposaĹźenia i zakupów,

m)   organizuje inwentaryzację majątku szkolnego.

3)         Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Wicedyrektor Zespołu.

4)         Wicedyrektor wykonuje inne prace zlecone doraĹşnie przez Dyrektora.

6.  W Zespole tworzy się stanowisko kierownika, który zajmuje się bieżącymi sprawami szkoły filialnej, w szczególności dotyczącymi uczniów i rodziców.

§ 9

 1. 1.       Zasady rozwiązywania konfliktów (dotyczy Dyrektora Zespołu)

1)         Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym.

2)         Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący.

3)         Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeĹźeli w regulaminie je pominięto.

4)         Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.

5)         Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami zespołu szkół tj. Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

6)         Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

7)         Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

8)         Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Zespołu.

9)         W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

10)     Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.

11)     W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Zespołu, jeĹźeli działalność tych organów narusza interesy Zespołu i nie słuĹźy rozwojowi jego wychowanków.

12)     JeĹźeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub waĹźnym interesem Zespołu, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym
w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

13)     W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w pkt.12) Dyrektor Zespołu  przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

 

 1. 2.       Sprawy sporne w relacjach uczeń - nauczyciel rozstrzyga się według poniĹźszej procedury:

1)         Uczeń zgłasza swoje uwagi i zastrzeĹźenia do wychowawcy lub opiekuna Samorządu

        Uczniowskiego, który po szczegółowej analizie problemu proponuje konkretne           

        rozwiązanie kwestii spornej, z zastrzeĹźeniem punktu 2.

2)         Uczeń ma prawo do odwołania się od decyzji wychowawczej lub opiekuna SU
do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 1. 3.       Sprawy sporne w relacjach rodzic - nauczyciel rozstrzyga się według poniĹźszej procedury:

1)         Rodzic zgłasza swoje uwagi i zastrzeĹźenia do wychowawcy klasy lub Rady Rodziców, którzy informują o zaistniałym problemie Dyrektora, który podejmuje stosowną decyzję.                    

2)         W przypadku braku konsensusu w kwestii spornej Dyrektor ma obowiązek                                    poinformować o problemie organ prowadzący szkołę.

 1. 4.       Sprawy sporne w relacjach pracownik – dyrektor, rodzic – dyrektor, uczeń – dyrektor

rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

 

§ 10

 1. 1.       Organy Zespołu współdziałają ze sobą w oparciu o następujące zasady:

1)         Partnerstwa i wzajemnego szacunku.

2)         Przestrzegania swoich kompetencji.

3)         Kolegialności w podejmowaniu uchwał dotyczących działalności Zespołu.

4)         Konsekwencji w realizacji przyjętych uchwał i wniosków.

5)         Kierowanie się dewizą, Ĺźe wszelkie działania muszą być podporządkowane zasadniczemu celowi tj. wychowaniu i wszechstronnemu wykształceniu uczniów.

6)         Zapewnia się bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

 1. 2.       Zaistniałe konflikty między organami powinny być rozwiązywane wewnątrz Zespołu  przez osoby zainteresowane lub Radę Pedagogiczną. W przypadku ich nierozwiązania istnieje moĹźliwość odwołania się do organu prowadzącego szkołę.

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

§ 11

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzielimy równomiernie na dwa semestry, które w zasadzie powinny składać się z równej liczby tygodni. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej bezpośrednio przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Klasyfikację za dany semestr ustala się w okresie  3 do 7 dni od jego zakończenia.

 

§ 12

 1. 1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacyjny  opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji Zespołu  zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.

 1. 2.      Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie oraz przeprowadzanie sprawdzianów
  i egzaminów odbywa się oparciu o  Wewnątrzszkolny System Oceniania, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
 2. 3.      Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący                                 - 6
  2. stopień bardzo dobry             - 5
  3. stopień dobry                                                - 4
  4. stopień dostateczny               - 3
  5. stopień dopuszczający           - 2
  6. stopień niedostateczny          - 1  

4. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków: plus (+) i minus (-).

 

§ 13

 1. 1.       Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu  jest oddział. Liczba uczniów

w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niĹź 26. Uczniowi ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do uĹźytku szkolnego.

Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyĹźszej sprawie.

 1. 2.       Skreślony.
 2. 3.       Podział uczniów na grupy uzaleĹźniony jest od moĹźliwości finansowych Zespołu                        oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
 3. 4.       Zespół moĹźe prowadzić oddziały integracyjne na podstawie odrębnych przepisów.
 4. 5.       Zespół moĹźe prowadzić indywidualne lub zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. 6.         Szkoła podstawowa  moĹźe prowadzić nauczanie w klasach łączonych wówczas, gdy liczba dzieci w kaĹźdym z tych oddziałów jest mniejsza niĹź 10,  przy jednoczesnym zapewnieniu na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych liczby godzin zgodnej z ramowym planem nauczania oraz  pozwalającej na realizację podstawy programowej.
 6. 7.       skreślony

 

§ 14

1.  Dyrektor ustala organizację zajęć pozalekcyjnych w formie tygodniowego rozkładu zajęć.

2.  W celu poprawy organizacji szkoły stosuje się procedury.

 

 

§ 15

 1. 1.       Podstawową formą pracy Zespołu  są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w zaleĹźności od etapu kształcenia:

1)         edukacja podstawowa – kształcenie zintegrowane,

2)         edukacja podstawowa – kształcenie blokowe,

3)         gimnazjum – kształcenie propedeutyczno – przedmiotowe (system klasowo– lekcyjny).

 1. 2.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut, poza oddziałem przedszkolnym – 60 minut.
 2. 3.       Rada Pedagogiczna moĹźe podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuĹźszy niĹź 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 3. 4.       Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 

§ 16

 1. 1.       Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych
  w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. 2.       Oddział naleĹźy dzielić na grupy w nauczaniu:

1)      języków obcych, jeśli oddział liczy powyĹźej 24 uczniów,

2)      wychowania fizycznego (grupa powinna liczyć od 12 do 26 uczniów),

3)      informatyki, jeśli oddział liczy powyĹźej 24 uczniów.

4)      skreślony

5)      skreślony 

 

§ 17

Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu
z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementy informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

§ 18

 1. 1.       Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum
  w normalnym trybie, można organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.
 2. 2.       Oddział organizuje Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego w oparciu
  o odrębne przepisy.
 3. 3.       Dyrektor Zespołu kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i moĹźliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 19

1.         Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza

1)      Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę moĹźliwości wiedzy o regionie wśród uĹźytkowników.

2)       Biblioteka szkolna i zadania nauczyciela bibliotekarza umoĹźliwiają realizację zadań w zakresie:

a) udostępniania książek i innych Ĺşródeł informacji,

b) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z        róĹźnych Ĺşródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

c) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i   pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

d) organizowania róĹźnorodnych działań rozwijających wraĹźliwość kulturową i społeczną.

3) Z biblioteki mogą korzystać:

a) uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,

b) nauczyciele i pracownicy szkoły,

c) rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka.

 

4) Pomieszczenie biblioteki umoĹźliwia:

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów, wypoĹźyczanie ich poza bibliotekę,

b) korzystanie ze zbiorów i dostępu do Internetu w czytelni.

 

5) Godziny pracy biblioteki umoĹźliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć      lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

6)Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor szkoły, który:

 

a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposaĹźenie,    warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

b) przydziela na początku roku szkolnego środki finansowe na działalność biblioteki,

c) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zatwierdza przydziały czynności poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy,

d) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,

e) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej,

f) zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypoĹźyczalni, korzystania z Internetu, korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych).

 

 

7) Rada Pedagogiczna:

 

a) analizuje stan czytelnictwa i pracę pedagogiczną biblioteki (2 razy
w roku),

b) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

 

8) Nauczyciele i wychowawcy:

 

a) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

b) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

c) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,

d) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

e) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

 

9) Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

 

2.  Funkcje i zadania biblioteki

1) biblioteka szkolna służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

  3) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

4) przygotowuje uczniów do samokształcenia, do korzystania z róĹźnych Ĺşródeł informacji    oraz bibliotek,

5) stanowi ośrodek informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,

6) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

7) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

8) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

9) słuĹźy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.

 

3.  Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1) Praca pedagogiczna

 

Nauczyciel bibliotekarz jest obowiązany:

a) udostępniać zbiory,

b) prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną zbiorów, biblioteki i czytelnictwa,

c) poznawać czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwać dla biblioteki tych ostatnich,

d) udzielać porad w doborze lektury zaleĹźnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji Ĺźyciowej czytelników,

e) prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy                       (np. wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się),

f) prowadzić zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,

g) współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

h) informować nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

i) prowadzić róĹźne formy upowszechniania czytelnictwa

 

2) Prace organizacyjno-techniczne

 

Nauczyciel bibliotekarz jest obowiązany:

a) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego,

b) gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzać ich selekcję,

c) prowadzić ewidencję zbiorów,

d) opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja),

e) organizować warsztat działalności informacyjnej,

f) prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną, miesięczną i roczną,

g) planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki), składać okresowe sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

h) doskonalić warsztat swojej pracy.

 

3) Inne obowiązki i uprawnienia:

 

a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

c) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,

d) współpraca z rodzicami,

e) współpraca z innymi bibliotekami,

f) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

 

 

 1. 4.       Organizacja biblioteki

 

1) Lokal biblioteki składa się z pomieszczenia, w którym wydzielona jest czytelnia . 

 

2) Czas pracy biblioteki:

 

a) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) udostępnianie zbiorów odbywa się przez pięć dni w tygodniu. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.

c) biblioteka udostępnia swoje zbiory na okres ferii zimowych oraz ferii letnich.

 

3) Zbiory:

a) struktura zbiorów zaleĹźy od poziomu organizacyjnego i profilu szkoły, zainteresowań czytelników, dostępności do zbiorów innych bibliotek,

b) biblioteka gromadzi następujące materiały:

   - wydawnictwa informacyjne i albumowe,

   - podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,

   - lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,

   - wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

  - czasopisma dla młodzieĹźy,  metodyczne dla nauczycieli, popularnonaukowe, społeczno-     kulturalne, gazety,

- wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyk róĹźnych przedmiotów nauczania,

- inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania (teksty Ĺşródłowe, normy),

   - materiały regionalne,

   - literaturę dla rodziców z zakresu wychowania,

   - dokumenty audiowizualne,

   - edukacyjne programy komputerowe.

 

4) Finansowanie wydatków:

a) podstawowym Ĺşródłem finansowym biblioteki jest budĹźet szkoły,

b) biblioteka moĹźe otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych Ĺşródeł.

 

5) Pracownicy:

a) w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) zadania  nauczyciela bibliotekarza określone są w zakresie jego obowiązków oraz w planie pracy.

 

 1. 5.        Regulaminy

 

  1)  Regulamin wypoĹźyczalni

 

a)      z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

b)     czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

c)      biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz na okres ferii zimowych i ferii letnich.

d)     czytelnik moĹźe wypoĹźyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

e)      jednorazowo moĹźna wypoĹźyczać 4 książki.

f)       wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypoĹźyczeń aĹź do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

g)      czytelnik odpowiada materialnie za wypoĹźyczone przez siebie książki.

h)     korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypoĹźyczone książki.

i)        czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).

j)       w bibliotece naleĹźy zachować ciszę i porządek.

k)     wypoĹźyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki do 10 czerwca kaĹźdego roku szkolnego.

l)        w przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

2)  Regulamin czytelni

 

a)      z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.

b)     czytelnia jest czynna w czasie godzin pracy biblioteki.

c)      korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

d)     przed wejściem do czytelni naleĹźy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu plecaki, książki, okrycia wierzchnie.

e)      w czytelni moĹźna korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypoĹźyczalni.

f)       z księgozbioru podręcznego i czasopism moĹźna korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

g)      czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

h)     przed opuszczeniem czytelni naleĹźy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

i)        w czytelni obowiązuje cisza.

j)       nie wolno w czytelni spoĹźywać posiłków.

 

3)  Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

a)      opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jest nauczyciel bibliotekarz.

b)     centrum słuĹźy uczniom jako Ĺşródło wiedzy i informacji.

c)      centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej i czytelni.

d)     przed przystąpieniem do pracy naleĹźy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.

e)      przy jednym stanowisku mogą maksymalnie pracować dwie osoby.

f)       w przypadku duĹźej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

g)      wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu uĹźytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

h)     podczas pracy przy stanowisku komputerowym naleĹźy zachować ciszę umoĹźliwiającą spokojną pracę innym uĹźytkownikom biblioteki.                        

i)        z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.

j)       urządzenie wielofunkcyjne moĹźe obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz

k)      zabrania się:

-  dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,         samowolnego manipulowania sprzętem,

-  instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych                     (np. Gadu-Gadu itp.),

-  wysyłania wiadomości tekstowych sms,

-  kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak równieĹź z dostępnych stron internetowych,

-  korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,

l)   w ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spoĹźywania posiłków oraz uĹźywania             telefonów komórkowych.

ł)  za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń moĹźe zostać pozbawiony prawa     korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.

4)  Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                

a)   przedmiot Regulaminu

- Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów  ćwiczeniowych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

- zasady związane z wypoĹźyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

-   obowiązki ucznia związane z wypoĹźyczaniem,

-     tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

-  postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

b)            słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Zespół Szkół w Woli Uhruskiej.

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do uĹźytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umoĹźliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014r. poz. 811)

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

c)zadania biblioteki szkolnej w zakresie korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

- biblioteka Szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne,

- wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową,

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,

 

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

- dołączona do podręcznika, materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi    integralną część podręcznika, materiałów  edukacyjnych i naleĹźy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotów kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

-  czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości uĹźytkownikom  w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki, szkolnych tablicach ogłoszeń i tablicach klasowych.

 

d)            przyjęcie podręczników na stan Szkoły

 

- podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki.

- podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność organu prowadzącego.

-  podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być uĹźytkowane przez okres 3 lat.

 

e)udostępnianie zbiorów

 

- do wypoĹźyczania podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/15 oraz uczniowie, którym przysługują darmowe podręczniki w latach kolejnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- uĹźytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

- uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

-  rejestracja następuje najpóĹşniej do 10 września danego roku szkolnego.

       - wypoĹźyczenie odbywa się najpóĹşniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

 -  podręczniki wypoĹźyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca      danego roku szkolnego.

-  zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 

f)   procedura wypoĹźyczania podręcznika

 

- na początku roku szkolnego wychowawca klasy, pobiera z Biblioteki podręczniki. materiały edukacyjne w liczbie równej uczniów swojej klasy.

- wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców, aby przed wypoĹźyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiału edukacyjnego, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy.

- wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych.

- wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania                         z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Zostaje to potwierdzone podpisem na stosownym oświadczeniu. (zał. nr 1)

-  uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiał edukacyjne.

-  w przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

-  przez cały okres uĹźytkowania podręczników Uczeń obowiązany jest dbać o stan uĹźytkowy książek (obłoĹźenie, nie pisanie wewnątrz).

-  uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, ewentualnie wymiany okładki.

-    zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

-  wraz upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłoĹźyć w nową okładkę, jeśli wcześniej uległa zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypoĹźyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposaĹźeniem (płyty CD mapy, plansze itp.).

- wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych.

 

g)             uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

-  przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umoĹźliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

-  na żądanie Bibliotekarza uĹźytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

-  przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane  przez zaniedbanie uĹźytkownika, poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne fizyczne uszkodzenia, które pomniejszają wartość uĹźytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemoĹźliwiają pełne z nich korzystanie.

 

h)            zakres odpowiedzialności i zwrot podręcznika

 

-  uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypoĹźyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypoĹźyczenia.

-  w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła moĹźe żądać od rodziców ucznia zwrotu: kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego; kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej, o którym mowa a art. 22ad ust. 1, określanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budĹźetu państwa.

- w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum odkupienia zniszczonego egzemplarza podręcznika i dostarczenia go do biblioteki lub sekretariatu w terminie do 25 sierpnia. W przypadku niedostarczenia nowego podręcznika wstrzymane zostanie wydanie kompletu podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym.

            -   wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor

  - w celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych        podręczników lub materiałów edukacyjnych Bibliotekarz powołuje komisję i sporządza protokół zagubienia/zniszczenia podręcznika, z treścią, którego zostaje zapoznany rodzic. (zał. nr 2)

   -  w celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika    lub materiału edukacyjnego Biblioteka, za pośrednictwem sekretariatu, wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty lub odkupienia podręcznika. (zał. nr 3)

-  w przypadku braku zapłaty lub odkupienia podręcznika Szkoła skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

           i)   inwentaryzacja

 

  -  inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od                  uĹźytkowników danego roku szkolnego.

  -  sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóĹşniej do 7 dni po    zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

          j)  postanowienia końcowe

 

- uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 - bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu na     kaĹźde ich Ĺźyczenie.

 - sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a uĹźytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

           -  organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

  - decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

           -   niniejszy Regulamin wchodzi w Ĺźycie z dniem 1 września 2014 roku.

                                                                   

§ 20

 1. 1.       Dla uczniów, którzy muszą dłuĹźej przebywać w Zespole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole – organizuje świetlica.
 2. 2.       Świetlica jest czynna w godzinach dostosowanych dla potrzeb uczniów, w szczególności dojeĹźdĹźających.
 3. 3.       Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych liczących co najwyĹźej 25 uczniów.
 4. 4.         Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy zawarte są w jej regulaminie.

§ 21

 1. 1.       Do realizacji celów statutowych Zespół posiada następującą bazę:

1)         na potrzeby szkoły podstawowej:

a)     12 sal dydaktycznych, 

b)     2 sale zastępcze do zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej,

c)      2 boiska sportowe,

d)     pomieszczenie biblioteczne i świetlicowe,

e)      gabinet Wicedyrektora,

f)      pokój nauczycielski,

g)     gabinet pedagoga – psychologa,

h)     sekretariat,

i)       zaplecze kuchenne z jadalnią,

j)       inne pomieszczenia socjalno – gospodarcze,

2)         na potrzeby gimnazjum:

a)     9 pracowni przedmiotowych, w tym pracownia komputerowa,

b)     pomieszczenie biblioteczne i świetlicowe,

c)      aula,

d)     gabinet Dyrektora,

e)      gabinet psychologa – pedagoga,

f)      pokój nauczycielski,

g)     kancelaria i archiwum,

h)     inne pomieszczenia socjalno – gospodarcze,

i)       stołówka szkolna z zapleczem kuchennym.

3)         na potrzeby szkolnego schroniska młodzieĹźowego przeznacza się poddasze budynku gimnazjum.

4)         na potrzeby przedszkola przeznacza się pomieszczenia wydzielone na parterze w południowo- zachodniej części budynku gimnazjalnego.

2         Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej na mocy stosownych porozumień. 

3         skreślony,

4         W zespole szkół organizuje się stołówkę zlokalizowaną w budynku gimnazjalnym.

 

 

 

 

Rozdział 5

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

ZESPOŁU

 

§ 22

 1. 1.       W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. 2.       Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. 3.       W Zespole funkcjonują następujące stanowiska obsługi:

1)         pomoc kuchenna,

2)         konserwator,

3)         woĹşny,

4)         skreślony

5)         skreślony

6)         pomoc administracyjno – biurowa.

7)         pomoc nauczyciela sprawującego niezbędną opiekę w czasie prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

8)         kucharz,

9)         intendent,

10)     kierowca.

 1. 4.       Szczegółowy zakres czynności zatrudnionych pracowników ustala Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
 2. 5.       Obsługę finansowo – księgową zapewnia organ prowadzący.

6         Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza, któremu dyrektor opracowuje zakres czynności.

1)         Obowiązki i zadania:

a)     prowadzi dokumentację kancelarii i sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 1. księgę ewidencji dzieci i księgę uczniów związaną z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia),
 2. dokumentację związaną ze sprawdzianem, egzaminem gimnazjalnym

      i konkursami szkolnymi,

 1. stypendia uczniowskie,
 2. rejestr wydanych zaświadczeń, delegacji służbowych,
 3. zakładanie księgi arkuszy ocen,

b)     wydaje i przedłuĹźa legitymacje, karty rowerowe, motorowerowe oraz prowadzi stosowne rejestry,

c)      organizuje właściwy obieg dokumentów, przyjmuje i wysyła korespondencję, pośredniczy w kontaktach Dyrektora z pracownikami, interesantami. Kulturalnie
i taktownie udziela informacji. Rzetelnie i terminowo przekazuje informacje służbowe Dyrektorowi,

d)     prowadzi główne archiwum szkolne,

e)      doskonali metody pracy (dbałość o warsztat pracy, pogłębianie wiedzy
i umiejętności z zakresu czynności na danym stanowisku),

f)      na Ĺźyczenie Rady Rodziców przyjmuje gotówkę na podstawie kwitariuszy
oraz na bieżąco odprowadza ją na właściwy rachunek bankowy,

g)     wykonuje inne czynności i zadania podyktowane konkretną sytuacją organizacyjną i funkcjonowaniem szkoły oraz zleconych na bieżąco przez Dyrektora,

h)     składa zamówienie na materiały biurowe, dokumentację przebiegu nauczania, środki czystości i materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły,

i) sporządza sprawozdania z prowadzonych przez siebie spraw (GUS, EN -3, SIO,
 i inne) a takĹźe na potrzeby organu nadzorującego i prowadzącego szkołę,

j)sporządza duplikaty i odpisy świadectw,

k)     prowadzi niezbędną dokumentację dotyczącą posiadanych druków ścisłego zarachowania,

l) sprawdza na bieżąco pocztę internetową,

m)   prowadzi i nadzoruje nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych,

n)     przygotowuje i prowadzi dokumentację związaną z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami szkoły,

 • o)     wykonuje czynności związane ze zmianą wynagrodzenia: awanse, urzędowe podwyĹźki płac, premie,

p)     prowadzi akta osobowe pracowników, ewidencję czasu pracy, rejestry osób zatrudnionych, zwolnionych, kar, odznaczeń, wyróĹźnień, rocznych i wieloletnich planów wypłat nagród jubileuszowych, zwolnień lekarskich pracowników,

q)     prowadzi archiwum akt osobowych zwolnionych pracowników,

r)      przygotowuje dokumentację pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,

s)      prowadzi korespondencję z placówkami podległymi i urzędami dotyczącymi zagadnień z zakresu prowadzonych spraw,

t)  prowadzi dokumentację związaną ze staĹźami absolwenckimi oraz przygotowaniami zawodowymi z Urzędu Pracy,

u)     przestrzega zasad tajemnicy słuĹźbowej.

2)         Zakres odpowiedzialności:

a)     prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 i aktualnym wykazem akt,

b)     prawidłowy i sprawny obieg dokumentacji i informacji dotyczących spraw pracowniczych między szkołami,

c)      właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

d)     sporządzanie sprawozdań zgodnie ze stanem faktycznym.

3)         UpowaĹźnienie:

      a) podpisuje:

1.  zaświadczenia uczniowskie,

2. legitymacje szkolne uczniów,

3. potwierdzenie przyjęcia uczniów,

4. legitymacje ubezpieczeniowe pracowników,

5. poświadcza za zgodność z oryginałem wszystkie dokumenty.

4)         Sekretarz szkoły podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu, a podczas jego nieobecności Wicedyrektorowi.

 

§ 23

 1. 1.       Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość tej pracy i powierzonych ich opiece uczniów.
 2. 2.       Obowiązkiem nauczycieli jest:

1)         kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)         uczestniczyć w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy,

3)         przestrzegać zapisów statutowych,

4)         zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

5)         usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

6)         w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

7)         w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych uĹźywać tylko sprawnego sprzętu,

8)         na kaĹźdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

9)         pełnić dyĹźury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

10)     przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

11)     dbać o poprawność językową uczniów,

12)     stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

13)     podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

14)     słuĹźyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

15)     wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

16)     aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach rad pedagogicznych,

17)     stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

18)     wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie róĹźnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

19)     poinformować uczniów w pierwszym tygodniu nauki kaĹźdego nowego roku o programie nauczania i wymaganiach edukacyjnych,

20)     poinformować uczniów na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym                              o planowanych ocenach, z tym Ĺźe w przypadku oceny niedostatecznej naleĹźy poinformować ucznia oraz wychowawcę klasy co najmniej na miesiąc przed zakończeniem semestru ( roku szkolnego),

21)     organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.

 

 

 

§ 24

 1. 1.       Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy  przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas  mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
 2. 2.       Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora kierownik zespołu
  tzw.: lider - koordynator.
 3. 3.       Do zadań zespołu przedmiotowego między innymi naleĹźy:

1)     opracowanie lub wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

2)     opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

3)     opiniowanie przygotowanych w Zespole autorskich programów nauczania,

4)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. 4.       Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą „zespół”, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacje w miarę potrzeb.
 2. 5.       Pracą zespołu, o którym mowa w ust. 4 kieruje wychowawca klasy.

 

§ 25

 1. 1.       Dyrektor Zespołu powierza kaĹźdy oddział opiece wychowawczej jednemu
  z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „ wychowawcą”.
 2. 2.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest
  by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania na danym etapie edukacyjnym.
 3. 3.       Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.
 4. 4.       Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy /oddziału
  do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy szkoły chyba, Ĺźe Rada Rodziców złoĹźy uzasadniony wniosek do Dyrektora Zespołu  o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowaną prośbą o zmianę.
 5. 5.        

1)         Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Zespołu, a w szczególności:

a)                      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b)                     przygotowanie ucznia do Ĺźycia w rodzinie i społeczeństwie,

c)                      rozwijanie umiejętności rozwiązywania Ĺźyciowych problemów przez wychowanka.

2)         Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.1) winien:

a)                      zdiagnozować warunki Ĺźycia i nauki swoich wychowanków,

b)                     opracować wspólnie z rodzicami i uczniami plan wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

c)                      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

d)                     współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

e)                       współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włodawie,

f) monitorować postępy w nauce wychowanków,

g)                      skreślony

h)                     udzielać porad w zakresie moĹźliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

i) kształtować właściwe stosunki międzyludzkie, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

j)  utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce
i zachowaniu się ucznia,

k)                     powiadamiać rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanym dla ucznia semestralnym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku,

l)  skreślony

m)                    organizować i uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami (wywiadówki),

n)                     podejmować skuteczne działania w zakresie poprawy frekwencji klasy,

3)         Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej ( dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

4)         Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie i pedagoga szkolnego.

 

§ 26

 1. 1.       W szkole moĹźe być zatrudniony pedagog, psycholog lub logopeda po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.
 2. 2.       Do zadań pedagoga szkolnego naleĹźy:

1)         Rozpoznawanie potrzeb indywidualnych uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2)         Określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb (napotykających
na trudności w nauce i wybitnie uzdolnionym).

3)         Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli z dziećmi szczególnej troski (o obniĹźonym poziomie wymagań, upośledzonych w stopniu lekkim, z poraĹźeniem mózgowym, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi itp.)

4)         Organizowanie i prowadzenie róĹźnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

5)         Inspirowanie i wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

6)         Kierowanie pedagogizacją rodziców w szkole - planowanie i prowadzenie zajęć.

7)         Koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej.

8)         Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji Ĺźyciowej.

9)         Troska nad przestrzeganiem przez szkołę postanowień „Konwencji praw dziecka”.

10)     Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów - ochrona interesów ucznia w świecie dorosłych - spotkania indywidualne i grupowe.

11)     Pomoc w opracowaniu i realizacji planów i programów wychowawczych.

12)     Współpraca z psychologiem, wychowawcami klas i rodzicami w zapobieganiu zaburzeniom zachowania.

13)     Inne prace zlecone przez Dyrektora Zespołu.

 

 1. 3.       Do zadań psychologa szkolnego naleĹźy:

1)         Rozpoznawanie potrzeb psychicznych dzieci i młodzieĹźy w oparciu o opinię wychowawców i własną.

2)         Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych moĹźliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.

3)         Selekcja dzieci z problemami emocjonalnymi.

4)         Prowadzenie róĹźnorodnych form terapii.

5)         Prowadzenie zajęć psychoprofilaktycznych.

6)         Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli.

7)         Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

8)         Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

9)         Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie róĹźnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

10)     Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami
w zapobieganiu zaburzeniom zachowania.

11)     Współudział w prowadzeniu pedagogizacji rodziców - przygotowanie materiałów merytorycznych i metodycznych.

12)     Pomoc w opracowaniu i realizacji programów wychowawczych.

13)     Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły
i programu profilaktyki.

14)     Inne prace zlecone przez Dyrektora Zespołu.

 1. 4.       Do zadań logopedy szkolnego naleĹźy:

1)         przeprowadzenie badań diagnostycznych mających na celu określenie występujących u dzieci zaburzeń mowy,

2)         prowadzenie indywidualnych zajęć korygujących wady wymowy,

3)         podejmowanie działań pedagogicznych w celu stworzenia warunków usuwania defektu.

 

Rozdział 6

UCZNIOWIE  ZESPOŁU

 

§ 27

 1. 1.       Do Zespołu uczęszczają uczniowie w wieku od 6 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku Ĺźycia.
 2. 2.       Dyrektor Zespołu przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia do szkoły podstawowej jest zameldowanie ucznia na danym terenie. Dodatkowym warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. 3.       Dyrektor Zespołu  moĹźe przyjąć ucznia z innego obwodu, jeĹźeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

            3.a. W przypadku gdy liczba chętnych jest większa niĹź moĹźliwości organizacyjne szkoły,                                   Dyrektor przyjmuje uczniów, którzy posiadają najwyĹźsze wyniki w nauce i                                                                     zachowaniu.

 1. 4.       Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dyrektor moĹźe zezwolić na inną formę realizacji obowiązku szkolnego.

 

§ 28

 1. 1.        Uczeń Zespołu  ma prawo do:

1)         informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych, programów oraz metod nauczania,

2)         posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

3)         korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności zamieszczonych
w regulaminie Samorządu Uczniowskiego,

4)         tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

5)         poszanowania swej godności,

6)         nietykalności osobistej,

7)         bezpiecznych warunków pobytu w Zespole,

8)         korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i w myśl obowiązujących regulaminów,

9)         Ĺźyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

10)     rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

11)     swobody wyraĹźania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

12)     reprezentowania Zespołu  w konkursach, przeglądach, zawodach,

13)     korzystania z doraĹşnej pomocy,

14)     korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,

15)     skreślony.

 1. 2.        Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1)         systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

2)         dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole,

3)         zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły,

4)         naprawiać wyrządzone szkody materialne,

5)         przestrzegać zasad kultury współżycia,

6)         dbać o honor i tradycję Zespołu,

7)         podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

8)         zachować w sprawach spornych ustalony tryb postępowania, o ile brak moĹźliwości polubownego rozwiązania problemu,

9)         okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Zespołu
i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,

10)     wystrzegać się szkodliwych nałogów,

11)     skreślony,

            11a)  dbać o swój wygląd zewnętrzny poprzez schludny strój  oraz estetyczną

       fryzurę,

12)     przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych ustalonych Zarządzeniem nr 14/2005 -2006 Dyrektora Zespołu.

 1. 3.       Uczeń Zespołu moĹźe otrzymać nagrody i wyróĹźnienia za:

1)         wysokie wyniki w nauce i pracę w Samorządzie Uczniowskim,

2)         rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

3)         wzorową postawę,

4)         wybitne osiągnięcia,

5)         dzielność i odwagę.

 1. 4.       Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. 5.       Rodzaje nagród ustala Rada Pedagogiczna.

1)         Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

a)                      pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

b)                     pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c)                      dyplom,

d)                     skreślony,

e)                      nagrody rzeczowe,

f)  skreślony. 

g)                      nagroda książkowa.

    2)   Szczegółowe zasady przyznawania nagród uczniom zawarte są  w regulaminie            przyznawania nagród uczniom

 1. 6.       Nagrody finansowane są z budĹźetu Zespołu oraz przez Radę Rodziców Zespołu.
 2. 7.       Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróĹźnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. 8.       Ustala się następujące rodzaje kar:

a)                 upomnienie wychowawcy wobec klasy,

b)                upomnienie Dyrektora,

c)                 zakaz udziału w wycieczkach, i innych imprezach szkolnych,

d)                 przeniesienie ucznia do równoległego oddziału  Zespołu,

e)                  obniĹźenie oceny zachowania uczniów zgodnie z zapisami WSO    

   obowiązującego w Zespole,

f)         upomnienie ucznia przez Dyrektora wraz z wymierzeniem kary w postaci prac       

         społecznie uĹźytecznych na rzecz szkoły.

 1. 9.       Od kaĹźdej wymierzonej kary uczeń moĹźe odwołać się za pośrednictwem SU, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Zespołu w terminie dwóch dni.
 2. 10.   Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu moĹźe skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:

a)                  umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b)                dopuszcza się kradzieĹźy,

c)                  wchodzi w kolizję z prawem,

d)                demoralizuje innych uczniów

e)                  umyślnie szkodzi zdrowiu swojemu i innych przez zaĹźywanie i rozprowadzanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

f)         permanentnie narusza postanowienia statutu Zespołu.

 1. 11.   Uczeń Zespołu moĹźe być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora. Szczegółowe zasady przenoszenia dzieci do innych szkół regulują odrębne przepisy.
 2. 12.   skreślony
 3. 13.   skreślony
 4. 14.   Formy i zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym albo motywacyjnym regulują odrębne przepisy.  

 

 

Rozdział 7

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

 

§ 29

 

Wprowadza się  Wewnątrzszkolny System Oceniania

          zwany w dalszej części  - WSO.

 

§ 30

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, które w zasadzie winny składać się z równej liczby tygodni.
 2. Termin zakończenia pierwszego semestru  ustala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej bezpośrednio przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 3. Klasyfikację za dany semestr ustala się w okresie od 3 do 7 dni od jego zakończenia.

 

 1. 1.      Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne i semestralne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

celujący                 - 6             - cel

bardzo dobry        - 5             - bdb

dobry                     - 4    - db

dostateczny                - 3  - dst

dopuszczający      - 2        - dop

niedostateczny     - 1             - ndst

 

2a. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny końcoworoczne, roczne z egzaminów poprawkowych oraz egzaminów sprawdzających winny być wyraĹźone pełnym stopniem stosowanej skali.

 

2b. W przypadku poprawy przez ucznia oceny cząstkowej, nowa ocena powinna być zapisana obok oceny wcześniej wystawionej.

2c.  Nie dopuszcza się zapisywania w dzienniku lekcyjnym znaków, symboli i skrótów, np. „+”, „-” , „=” , „∙”, „np”, nb” zastępujących oceny, o których jest mowa w pkt.1 i 2a.

2d.  W klasach I – III szkoły podstawowej semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i z zachowania  są ocenami opisowymi.

2e. W klasach I – III szkoły podstawowej przy ocenianiu bieżącym, dopuszcza się stosowanie ocen, o których jest mowa w pkt.1 i  2a. Obowiązują równieĹź zasady określone w pkt. 2b i  2c.

3. Ustala się następujące ogólne kryteria na dany stopień z zajęć edukacyjnych.

 

3.1  Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 

a)     posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

                  oraz

b)     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takĹźe zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy

                  lub

c)      osiąga sukcesy  w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim                ( regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

3.2  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 

a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie

                        oraz

b)     sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

3.3  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 

            opanował w pełni wiadomości określone programem nauczania w danej klasie

                        oraz

a)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

3.4  Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

a)     opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  w danej klasie

                        oraz

b)     rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

3.5  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 

a)      ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają moĹźliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki

                        oraz

b)     rozwiązuje ( wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.

 

3.6  Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

a)      nie posiada wiadomości i umiejętności koniecznych określonych w programie nauczania, które umoĹźliwiłyby mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,

b)     nie jest w stanie wykonać prostych zadań o niewielkim stopniu trudności.

 

4. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki naleĹźy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

 

 5. Nauczyciel powinien dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni pedagogiczno – psychologicznej zgodnie z jej zaleceniami.

 

 6. Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych, o których jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007r. z póĹşniejszymi zmianami dokonuje Dyrektor Zespołu zgodnie z procedurą zawartą w cytowanym rozporządzeniu na wniosek rodziców. Uczeń zwolniony z zajęć edukacyjnych powinien znajdować się pod opieką nauczyciela uczącego danego przedmiotu lub innego nauczyciela wskazanego przez Dyrektora bądĹş zwolniony do domu, jeĹźeli jest to jego ostatnia godzina lekcyjna tego dnia, po uprzednim powiadomieniu rodziców.

 

§ 31

 

1.   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia nowego roku szkolnego  informują uczniów oraz zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyĹźszej niĹź przewidywana rocznej
i semestralnej oceny klasyfikacyjnej.

2.   Wychowawca klasy w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia nowego roku szkolnego  informuje uczniów oraz zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyĹźszej niĹź przewidywana rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

3.   Informacje, o których jest mowa w pkt.1 i 2 mogą być przekazywane uczniom na lekcjach z poszczególnych przedmiotów lub podczas indywidualnych konsultacji ucznia
z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

4.   Informacje, o których jest mowa w pkt.1 i 2 mogą być przekazywane rodzicom na  pierwszym zebraniu z wychowawcą lub podczas indywidualnych konsultacji rodzica

 z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

§ 32

Nauczyciel w ciągu jednego okresu winien wystawić każdemu uczniowi co najmniej

4 oceny, natomiast nauczyciele języka polskiego i matematyki – 10 ocen.

 

 

§ 33

 

Sprawdzian obejmujący szerszy zakres nauczania (więcej niż 3 jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
W ciągu jednego dnia dopuszcza się możliwość przeprowadzenia jednego sprawdzianu.

 

JeĹźeli sprawdzian nie odbył się w ustalonym wcześniej terminie z przyczyn obiektywnych, dopuszcza się przeprowadzanie sprawdzianów z dwóch   przedmiotów w ciągu jednego dnia, ale za zgodą większości uczniów danej klasy.

 

§ 34

Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu sprawdzianu, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję ( ucieczki z lekcji itp.).

 

§ 35

Sprawdzone prace pisemne uczeń winien otrzymać w okresie 2 tygodni od daty pisania danej pracy.

 

§ 36

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne uczeń i jego rodzice(prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

§ 37    skreślony

 

§ 38

 

NajpóĹşniej na dwa tygodnie przed semestralną, roczną i końcową klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia – w formie ustnej o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych, rocznych i końcowych. O przewidywanym dla ucznia semestralnym, rocznym i końcowym stopniu niedostatecznym, wychowawca powinien poinformować ucznia i jego rodziców( prawnych opiekunów) w formie pisemnej – na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 39

 

W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową dokonywaną po I semestrze i na koniec roku.

Semestralna ocena opisowa jest wynikiem półrocznego obserwowania rozwoju dziecka, informowania go o postępach i stałej współpracy z domem i zawiera zalecenia dla ucznia.         W ocenie rocznej  zawiera się opis osiągnięć i postępów ucznia. Redagując ocenę opisową, naleĹźy uwzględnić postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno–społecznym                  i osobiste osiągnięcia ucznia.

§ 40     skreślony

 

§ 41    skreślony

 

§ 42    skreślony

 

§ 43    skreślony

 

§ 44

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostateczne wyniki klasyfikacji.

 

§ 45

 

1. skreślony

     2.skreślony
3.skreślony      

 

    4.Uczeń   lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeĹźenia do Dyrektora Zespołu jeśli uznają, Ĺźe roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeĹźenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  

 

§ 46

Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum, jeĹźeli na zakończenie klasy programowo najwyĹźszej uzyskał oceny klasyfikacji końcowej wyĹźsze od oceny niedostatecznej, ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o którym mowa w § 47 .

 

§ 47

 

 1. 1.      W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zwana dalej komisją okręgową przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej sprawdzianem.
 2. 2.      W trzeciej klasie gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący:

1)                 umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2)                 umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

3)  umiejętności i wiadomości z języka obcego nowoĹźytnego zwany dalej „egzaminem   gimnazjalnym”.

 1. 3.      Sprawdzian i egzamin gimnazjalny maja charakter powszechny i obowiązkowy.

 

§ 48

 

 1. 1.      Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu

      i egzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

 1. 2.      Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu, o której mowa w § 47 Dyrektor Komisji Okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia.
 2. 3.      Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyĹźszego wyniku.
 3. 4.      Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego

      w dodatkowym terminie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 1. 5.      Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w kolejnym terminie.
 2. 6.      Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w następnym roku.

§ 49

 

 1. 1.      Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala powołany przez Dyrektora Komisji Okręgowej w Krakowie zespół egzaminatorów.
 2. 2.      Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

 

§ 50

 

 1. 1.      Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
 2. 2.      Wynik odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia

       o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ucznia komisja 

       okręgowa przesyła do szkoły.

 

§ 51  skreślony

 

§ 52

Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły  oraz zespołu klasowego uczniów.

§ 53

 1. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania śródroczną i roczną,  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala m się według następującej skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

2.   W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne

z zachowania są ocenami opisowymi.

3. Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie  poradni pedagogiczno – psychologicznej naleĹźy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie.

 

§ 54

Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

 1. 1.      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. 2.      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 3. 3.      dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. 4.      dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. 5.      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. 6.      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. 7.      okazywanie szacunku innym osobom.  

 

§ 55

 1. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny cząstkowe i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Uczeń, który otrzymał po raz trzeci z rzędu naganną roczną ocenę klasyfikacyjną

z zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo najwyĹźszej.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo

wyĹźszej ucznia, który w danej szkole otrzymał po raz drugi naganną roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 56

Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

 

WZOROWE

 

a)      Obowiązki szkolne:

 

 1. sumienne i rzetelne traktowanie obowiązków szkolnych,
 2. frekwencja i punktualność bez zastrzeżeń,
 3. wyniki w nauce zgodnie z możliwościami ucznia,
 4. aktywne uczestnictwo w lekcjach,
 5. aktywny udział w wybranych zajęciach pozalekcyjnych,
 6. zainteresowanie wiedzą wykraczającą poza program nauczania,
 7. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 8. udział w zawodach sportowych.

 

b)       Kultura osobista:

 

 1. Ĺźyczliwy stosunek do kolegów,
 2. takt i delikatność we wzajemnych kontaktach,
 3. umiejętność bezkonfliktowego załatwiania określonych spraw,
 4. uprzejmość oraz pełen szacunku stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły,
 5. znajomość oraz przestrzeganie przyjętych w społeczeństwie norm zachowania,
 6. dbałość o kulturę języka swojego i innych,
 7. taktowne zwracanie uwagi kolegom niewłaściwie zachowującym się,
 8. stała dbałość o higienę osobistą,
 9. troska o estetyczny wygląd,
 10. kreowanie wizerunku Polaka – patrioty,
 11. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 12. szacunek dla symboli i tradycji narodowych,
 13. obowiązkowy strój galowy na uroczystości szkolne.

 

c)       Aktywność społeczna

 

 1. inicjatywa w podejmowaniu działań społecznych,
 2. sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
 3. pomoc słabszym kolegom w nauce,
 4. niesienie pomocy innym w trudnych sytuacjach Ĺźyciowych,
 5. zaangaĹźowanie w pracy organizacji szkolnych – SU, PCK, ZHP,
 6. szacunek dla pracy innych,
 7. aktywny udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

 

BARDZO DOBRE

 

a)       Obowiązki szkolne:

 

 1. sumienny i rzetelny stosunek do obowiązków szkolnych,
 2. frekwencja i punktualność bez zastrzeżeń,
 3. wyniki w nauce zgodne z możliwościami ucznia,
 4. aktywne uczestnictwo w niektórych lekcjach zgodnie z własnymi zainteresowaniami lub zdolnościami,
 5. udział w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach przedmiotowych i innych formach samodoskonalenia się,
 6. praca nad wzbogacaniem swojej wiedzy.

 

b)       Kultura osobista:

 

 1. Ĺźyczliwe, taktowne, delikatne odnoszenie się do kolegów i koleĹźanek,
 2. takt i kultura do nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców,
 3. znajomość oraz stosowanie przyjętych w społeczeństwie norm zachowania,
 4. dbałość o kulturę języka,
 5. stała dbałość o higienę osobistą,
 6. troska o estetyczny wygląd,
 7. poszanowanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu,
 8. przeciwdziałanie wszelkim rodzajom nieodpowiedzialności i przemocy,
 9. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 

c)       Aktywność społeczna:

 

 1. solidne i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań,
 2. pomoc słabszym kolegom w nauce,
 3. niesienie pomocy innym w trudnych sytuacjach Ĺźyciowych,
 4. aktywny udział w pracach organizacji szkolnych: SU, PCK, ZHP,
 5. szacunek dla pracy innych,
 6. dbałość o mienie społeczne, indywidualne oraz środowisko naturalne,
 7. czynny udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

 

DOBRE

 

a)       Obowiązki szkolne:

 

 1. osiąganie wyników zgodnie z moĹźliwościami ucznia,
 2. uczestnictwo w procesie lekcyjnym,
 3. dobra punktualność i frekwencja: wszystkie godziny usprawiedliwione , sporadyczne spóĹşnienia,
 4. przestrzeganie regulaminów, zarządzeń szkolnych, np. zmiana obuwia,
 5. dbanie o honor szkoły i godne jej reprezentowanie,
 6. obowiązek przynoszenia do szkoły podręczników, przyborów szkolnych.

 

b)       Kultura osobista:

 

 1. Ĺźyczliwy stosunek do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców,
 2. przestrzeganie przyjętych w społeczeństwie norm zachowania,
 3. dbałość o kulturę języka,
 4. estetyczny i higieniczny wygląd ucznia,
 5. dostrzeganie przejawów zła,
 6. wrażliwość na krzywdę i cierpienie innych, pomoc słabszym,
 7. szacunek dla wartości, symboli i tradycji narodowych,
 8. dbałość o mienie indywidualne, społeczne oraz środowisko naturalne.

 

c)      Aktywność społeczna:

 

 1. prace w organizacjach szkolnych: SU, PCK, ZHP,
 2. pomoc w urządzeniu własnej sali lekcyjnej,
 3. dbałość o czystość i estetykę szkoły,
 4. solidne wykonywanie powierzonych zadań,
 5. czasami samodzielne podejmowanie inicjatyw,
 6. udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

 

POPRAWNE

 

a)       Obowiązki szkolne:

 

 1. brak zgodności między wynikami w nauce a możliwościami ucznia (lenistwo),
 2. rzadko przejawia własną inicjatywę, wymaga zachęty ze strony nauczyciela,
 3. sporadyczne opuszczanie bez usprawiedliwienia dni i pojedynczych godzin,
 4. zachowanie w czasie lekcji i przerw budzące zastrzeżenia,
 5. niedotrzymywanie ustalonych terminów,
 6. sporadycznie opuszczanie bez pozwolenia terenu szkoły podczas przerw i w czasie lekcji.

 

b)       Kultura osobista

 

1. przejawy niewłaściwego zachowania:

a.  przeszkadzanie na lekcjach,

b. ignorowanie nauczyciela,

c. wulgarne słownictwo,

d. zaśmiecanie otoczenia,

e. wrzaski na korytarzu,

f.  spóĹşnienia na lekcje,

g. sporadyczne niezmienianie obuwia,

h.  niewypełnianie funkcji dyĹźurnego ,

i.  niewłaściwe zachowanie w czasie uroczystości   szkolnych i środowiskowych,

            j.  agresja słowna,

            k. agresja fizyczna,

            l. bagatelizowanie przyjętych w społeczeństwie norm zachowania,            

2. strój i higiena osobista budzące zastrzeĹźenia:

(nie malujemy włosów i paznokci, nie nosimy duĹźych kolczyków i innej biĹźuterii zagraĹźającej bezpieczeństwu, nie odsłaniamy ramion i brzucha, nosimy czyste ubrania i buty, mamy umyte ręce i włosy, na lekcję wychowania fizycznego- strój na zmianę).

 

c)       Aktywność społeczna

 

 1. sporadyczne niewywiązywanie się z przydzielonych zadań,
 1.  wykorzystywanie pracy innych,
 2.  brak chęci do uczestnictwa w Ĺźyciu klasy i szkoły.

                                                

NIEODPOWIEDNIE

 

a)       Obowiązki szkolne:

 

 1. rażący brak zgodności między wynikami w nauce a możliwościami ucznia (lenistwo),
 2. duĹźa ilość ocen niedostatecznych wynikających z lekcewaĹźenia obowiązków szkolnych, brak uwagi na lekcjach,
 3. opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia (nagminne wagary),
 4. spóĹşnianie się,
 5. wykorzystywanie prac innych uczniów jako swoje,
 6. niereagowanie na polecenia nauczyciela.
 7. częste opuszczanie bez pozwolenia terenu szkoły podczas przerw i w czasie lekcji.

 

b)       Kultura osobista:

 

 1. niewłaściwe zachowanie wobec kolegów,
 2. lekcewaĹźenie nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 3. aroganckie zachowanie,
 4. wulgarne słownictwo,
 5. przeszkadzanie na lekcjach,
 6. bójki,
 7. niszczenie sprzętu i mebli,
 8. niszczenie innych rzeczy, np. dekoracji,
 9. nieprzestrzeganie zmiany obuwia,
 10. naruszanie przyjętych w społeczeństwie norm,
 11. wyłudzanie pieniędzy,
 12. kradzieĹź,
 13. palenie papierosów,
 14. picie alkoholu,
 15. destrukcyjny wpływ na zespół klasowy,
 16. namawianie do ucieczek z lekcji i niewłaściwego zachowania,
 17. kontakt z narkotykami,
 18. higiena i strój budzące zastrzeĹźenia,
 19. wykorzystywanie własnej przewagi fizycznej oraz psychiczne znęcanie się nad słabszym.

 

 

 

 

c)       Aktywność społeczna:

 

 1. uchylanie się od wszelkich prac społecznych,
 2. Ĺźerowanie na pracy innych,
 3. brak zainteresowania organizacjami szkolnymi,
 4. pasywność w życiu klasy i szkoły,
 5. przejawy egoizmu.

 

NAGANNE

 

a)       Obowiązki szkolne:

 1. niedostateczne wyniki w nauce z powodu lekcewaĹźenia obowiązków szkolnych                i braku chęci do nauki,
 2. częste opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia (nagminne wagary                     i spóĹşnienia),
 3. lekceważący stosunek do wszystkich przedmiotów,
 4. dezorganizacja procesu lekcyjnego.
 5. bardzo częste opuszczanie bez pozwolenia terenu szkoły podczas przerw i w czasie lekcji.

b)       Kultura osobista:

 1. agresywne, grubiańskie, wulgarne i aroganckie zachowanie wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców,
 2. zachowanie o znamionach przestępstwa:

         a. kradzieĹźe,

         b. wyłudzanie i wymuszanie,

         c.  picie alkoholu,

         d. narkomania,

         e.  ucieczki z domu,

         f.  fałszowanie dokumentów państwowych,

 1. stałe zachowanie niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
 2. wyzywający wygląd zewnętrzny,
 3. działanie w nieformalnych grupach (sekty, gangi),
 4. konflikt z prawem.

c)       Aktywność społeczna :

 1. uchylanie się od wszelkich prac społecznych,
 2. torpedowanie inicjatywy innych,
 3. destrukcyjny wpływ na klasę i szkołę,
 4. namawianie do ucieczek i złego zachowania,
 5. wandalizm.

 

§ 56 a

KRYTERIA OCENY  ZACHOWANIA

UCZNIÓW KLAS I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Istotnym elementem opisowej oceny ucznia klas I-III jest ocena jego zachowania. Zgodnie z przyjętymi zasadami uwzględnia w szczególności:

1. stosunek do obowiązków szkolnych i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym;

2. kulturę osobistą;

3. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonujących umów.

Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

1. ocenianie z zajęć edukacyjnych;

2. promocję do klasy programowo wyższej.

Na ocenę zachowania ucznia nie mają wpływu naturalne cechy warunkujące jego cechy charakteru, np. temperament.

Ocenę z zachowania ustala wychowawca, uwzględniając informacje otrzymane od nauczycieli uczących w danej klasie. 

 

 

1. KRYTERIA OCEN

 

1)  POWYĹťEJ OCZEKIWAŃ

a. Stosunek do obowiązków szkolnych

1.  Często wykonuje dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela.

2.  Chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

3.  Wzorowo wypełnia obowiązki dyĹźurnego klasowego oraz wywiązuje się z innych podjętych zadań.

4. Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy oraz dba i szanuje przybory i książki.

5. Szanuje mienie szkolne, a zauważone usterki zgłasza nauczycielowi.

6. Wytrwale przezwycięża trudności w nauce.

7. Dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności, pracuje w skupieniu.

8. Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych.

9. Chętnie bierze udział, w miarę swoich możliwości w konkursach i innych imprezach organizowanych w szkole.

10. Godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach okolicznościowych.

11. Przejawia inicjatywę, jest dobrym organizatorem.

12.  Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

13. Jest aktywny, pilny, staranny, obowiązkowy i systematyczny.

 

b. Kultura osobista

1. Kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, stosuje zwroty grzecznościowe, nigdy nie uĹźywa wulgaryzmów.

2. Dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą.

3. Przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegę.

4. Dba o bezpieczeństwo własne i innych.

5. W stosunku do kolegów, pracowników szkoły i innych osób jest taktowny, szanuje ich godność.

6. Stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników.

 

 

c. Przestrzeganie norm społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów.

1.Nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, a takĹźe reaguje na złe zachowanie się innych uczniów w tym zakresie.

2. Nigdy nie kłamie.

3. Przerwę międzylekcyjną traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych, pomaga młodszym.

4. Pomaga słabszym w róĹźnych sytuacjach ,np. w szkole, na wycieczce, w czasie zabawy.

5. Przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie-potrafi solidnie współdziałać.

6. Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła, nie skarży z byle powodu.

7. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

2)      ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI

a. Stosunek do obowiązków szkolnych

1. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.

2. Nieobecności i sporadyczne spóĹşnienia usprawiedliwia.

3. Pracuje systematycznie, wytrwale i sumiennie.

4. Systematycznie i starannie odrabia prace domowe.

5. Przynosi potrzebne przybory szkolne i strój gimnastyczny.

6. Chętnie bierze udział we wspólnych grach i zabawach, imprezach klasowych i szkolnych, pomimo tego, Ĺźe nie wykazuje własnej inicjatywy przy ich organizowaniu.

7. Wykazuje troskę o pomoce , sprzęt i przybory szkolne.

8. Na ogół zachowuje porządek na ławce, w klasie.

9. PrzewaĹźnie samodzielnie radzi sobie z zadaniami.

10. Prosi o pomoc tylko wtedy , gdy nie radzi sobie z samodzielnym rozwiązaniem zadania.

11. Niekiedy przestaje uwaĹźać  na lekcjach , ale potrafi śledzić przebieg zajęć.

12. Potrafi pracować w skupieniu.

13. Chętnie zgłasza się do odpowiedzi.

14. Na ogół aktywnie uczestniczy w zajęciach.

15. Wykonuje polecenia nauczyciela.

 

b. Kultura osobista

1. Stosuje formy grzecznościowe wobec nauczycieli i kolegów.

2. Chętnie podejmuje współpracę z dziećmi.

3. Zgodnie bawi się i pracuje w grupie.

 

 

c. Przestrzeganie norm społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów

1. Przestrzega norm społecznych w klasie.

2.Na ogół właściwie potrafi zachować się w róĹźnych sytuacjach.

3. Potrafi właściwie zachować się podczas wyjść , wycieczek i uroczystości.

4. W sytuacjach konfliktowych opanowuje negatywne emocje.

5. WyraĹźa emocje w sposób akceptowany przez innych.

 

3)      PONIĹťEJ OCZEKIWAŃ

a. Stosunek do obowiązków szkolnych

1. Stara się pracować systematycznie, ale nie zawsze sumiennie i wytrwale.

2. Często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóĹşnia się.

4. Samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie przerw.

5. Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia prac domowych, zapomina przyborów szkolnych.

6. Jest niestaranny, niesystematyczny.

7. W czasie zajęć jest bierny, przeszkadza kolegom i nauczycielowi. Nie reaguje na uwagi, upomnienia i prośby nauczyciela.

8. Świadomie, nie w pełni wykorzystuje swoje możliwości.

9. Niechętnie zgłasza się do odpowiedzi.

 

b. Kultura osobista

 

1. Wymaga ciągłego dozoru i przypominania o porządku.

2. LekcewaĹźy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd.

3. Często niszczy prace własne i kolegów.

4. Nie zawsze stosuje formy grzecznościowe wobec nauczycieli i kolegów. UĹźywa wulgarnych słów.

c. Przestrzeganie norm społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów

1. Wymaga przypominania o obowiązujących zasadach postępowania.

2. Niewłaściwie zachowuje się na zajęciach i miejscach publicznych.

3. Nie zawsze jest zainteresowany wszystkimi formami zajęć.

4. Niechętnie zgłasza się do odpowiedzi.

5. Mimo częstych wyjaśnień, nie wykonuje prac samodzielnie.

6. Niekiedy odmawia wykonania poleceń.

7. Nie zawsze w sytuacjach konfliktowych opanowuje negatywne emocje.

8. Czasami w sytuacjach konfliktowych reaguje agresją słowną i fizyczną.

9. W czasie przerw zdarzają się niewłaściwe zachowania, ale nie przekraczają one granic bezpieczeństwa.

10. Sporadycznie i niechętnie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych.

11. Zdarza się, że skarży na innych., kłamie.

12. Wypełnia jedynie narzucone zadania.

13. Jest agresywny w stosunku do kolegów w czasie przerw i poza szkołą.

14. Przywłaszcza sobie cudzą własność.

15. Jest samolubny, niekoleĹźeński, nie potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej.

16. Stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innym.

17. Nie reaguje na krzywdę i zło.

18. Ma negatywny wpływ na rówieśników.

 

§ 56 b

 

1. Sposób i tryb  ustalania oceny z zachowania w klasach I-III

 

1)  Ocena z zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

i pozaszkolnym, wyraĹźa opinię nauczycieli o spełnianiu przez ucznia obowiązków

szkolnych, jego kulturze osobistej oraz respektowania zasad współżycia społecznego

i ogólnie przyjętych norm etycznych.

  

2) Przy klasyfikacji semestralnej i rocznej  nauczyciele i wychowawcy klas zobowiązani są  poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej   dla niego ocenie opisowej z zachowania, co najmniej 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem (semestralnym i rocznym) Rady Pedagogicznej, podczas zebrań klasowych .                                                                                              

            KaĹźdy  rodzic potwierdza fakt zapoznania się z proponowaną oceną z zachowania

własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.

     a. w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu klasowym naleĹźy pisemnie przez

       ucznia wezwać rodzica do szkoły i poinformować o przewidywanej ocenie        

                   zachowania  - fakt ten winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;

                 b. w przypadku nie stawienia się rodzica na wezwanie, wychowawca klasy jest zobowiązany odwiedzić rodziców w domu rodzinnym ucznia  i poinformować o     przewidywanej ocenie zachowania ( rodzic podpisem powinien potwierdzić fakt, Ĺźe został poinformowany) albo teĹź wysłać do domu ucznia list polecony z informacją o przewidywanej ocenie zachowania, a potwierdzenie wysłania listu powinno znaleźć się w sekretariacie szkoły.

3) Opisowe oceny zachowania ustala wychowawca danej klasy i przedstawia je na 14 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczycielom uczącym

      w danym oddziale. Ze spotkania sporządza się protokół podpisany przez wszystkich 

      jego  uczestników.

 

4)      Wychowawca klasy na początku kaĹźdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców o zasadach oceniania zachowania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, a rodzice potwierdzają  adnotację w dzienniku własnoręcznym podpisem. 

 

5)      Ocena opisowa z zachowania nie ma wpływu na ocenę osiągnięć i postępów ucznia

      oraz jego promocję.

 

 6)  Ustalona przez wychowawcę ocena  zachowania jest ostateczna.

 

§ 57

 

1. Ustala się szczegółowe procedury postępowania związane z przeprowadzeniem egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego, sprawdzianów wiadomości i umiejętności, sprawdzianów sprawdzających oraz ustaleniem rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

2. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie), który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego w ciągu 3 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej składają wniosek na piśmie do Dyrektora Zespołu lub za pośrednictwem wychowawcy o przeprowadzenie takiego egzaminu.

 

3.  Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną w ciągu 3 dni od ustalenia przez Dyrektora Zespołu terminu tego egzaminu, przekazuje uczniowi zagadnienia do powtórzenia i utrwalenia.

 

4.  Rodzice ucznia (prawni opiekunowie), który otrzymał dwie niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne składają wniosek do Dyrektora Zespołu w terminie między klasyfikacyjnym
i plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie dwóch egzaminów poprawkowych.

 

4.  Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej na  plenarnym jej posiedzeniu wniosek

o przeprowadzenie egzaminu z dwóch przedmiotów. Rada Pedagogiczna wniosek zatwierdza lub odrzuca.

 

5.  Uczeń, który jest nieklasyfikowany lub jego rodzice (prawni opiekunowie), moĹźe złoĹźyć w ciągu 3 dni wniosek na piśmie do Dyrektora Zespołu o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

 

6. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń został  nieklasyfikowany, w ciągu 3 dni  od ustalenia przez Dyrektora Zespołu terminu tego egzaminu przekazuje uczniowi zagadnienia do powtórzenia i utrwalenia.

 

7. W przypadku gdy uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z egzaminu klasyfikacyjnego,
w ciągu 3 dni od jego przeprowadzenia, jego  rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemny wniosek do Dyrektora Zespołu o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego. Obowiązuje na nim ten sam zakres wiadomości i umiejętności co na egzaminie klasyfikacyjnym.

 

8. W przypadku gdy uczeń otrzymał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego oceny niedostateczne z dwóch przedmiotów, w ciągu 3 dni  od przeprowadzenia tego egzaminu, jego rodzice (prawni opiekunowie)  składają pisemny wniosek do Dyrektora Zespołu o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów.

 

9. W sytuacji opisanej w pkt.3d Dyrektor zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której przedstawia wniosek rodziców o przeprowadzenie egzaminu z dwóch przedmiotów. Rada wniosek zatwierdza lub odrzuca.

 

10.       ZastrzeĹźenia, o których jest mowa w §19 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania… uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)  składają do Dyrektora Zespołu na piśmie.

 

11.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 3 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą złoĹźyć  na piśmie zastrzeĹźenie do Dyrektora Zespołu, jeĹźeli uznają, Ĺźe roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie jest adekwatna do poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.

 

12. W przypadku zgłoszenia zastrzeĹźenia, o którym jest mowa w pkt.5a przeprowadza się egzamin sprawdzający zgodnie z trybem ustalonym dla egzaminu klasyfikacyjnego
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania… .

 

12.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 3 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą złoĹźyć  na piśmie zastrzeĹźenie do Dyrektora Zespołu, jeĹźeli uznają Ĺźe roczna (semestralna)  ocena klasyfikacyjna z zachowania  jest zaniĹźona.

 

 

13. W przypadku zgłoszenia zastrzeĹźenia, o którym jest mowa w pkt.5a roczną(semestralną) ocenę klasyfikacyjna z zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, którą powołuje Dyrektora Zespołu.

§ 58

 1. 1.      Zmiana WSO odbywa się  w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 2. 2.      Nowelizacja moĹźe polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
 3. 3.      JeĹźeli liczba zmian w WSO jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza tekst jednolity WSO.  

 

§ 59

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od roku szkolnego 2004/2005.

§ 60

            Zmiany  WSO wchodzą w Ĺźycie z dniem podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej zatwierdzającej te zmiany.

 

Rozdział 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 61

1. Zespół uĹźywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów Zespołu jak teĹź wynikające z celów
i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak równieĹź z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 62

Zespół moĹźe posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 63

 1. 1.       Zespół  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. 2.     Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 64

Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Zespołu jest Rada Pedagogiczna.  

§ 65

Tekst ujednolicony statutu obowiązuje z dniem podjęcia stosownej uchwały.

 

 

 

 

 

 

Dodano: 2011-03-07 00:38:22 Ostatnia edycja: 2017-03-14 19:29:39