Tekst ujednolicony programu wychowawczego szkoły
uchwalonego 28 marca 2006 roku
(
Uchwała nr VIII / 7/ 2005 – 2006 wraz ze zmianami zawartymi w uchwale Nr III/8/2009-2010 z dnia 23.10.2009 r.)

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Woli Uhruskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,, Poznanie ukazuje człowiekowi, jaki jest obecnie,

ale równieĹź wskazuje, Ĺźe jest w drodze do swej pełni,

Ĺźe jest zapoczątkowany, a nie w pełni gotowy”

 

Karol Wojtyła - ,,Elementarz etyczny”

 

Wstęp

Wychowanie jest zespołem nieustannie podejmowanych czynności, powodujących zmianę realizacji od fałszu do prawdy i od zła do dobra po to, by pozostawać w stałej więzi z prawdą
i dobrem, co usprawnia mądrość i doskonali wolność. Mądrość i wolność powodują integrację osobowości, wyrażają pełnię człowieczeństwa. Przesłania te wynikają z kultury chrześcijańskiej.

Punktem wyjścia do budowy programu wychowawczego jest postawienie sobie pytań takich, jak:

 1. Na kogo chcemy wychować dziecko czy młodego człowieka?

 2. Do jakiego Ĺźycia go przygotowujemy?

 3. Na jakiej hierarchii wartości opieramy nasz system?

Wartości nadają sens, identyfikację i motywację jednostkom i społeczeństwom. Decydują one o orientacji Ĺźyciowej i wyznaczają w jakim duchu i w jakim kierunku rozwiązywane będą poszczególne problemy Ĺźyciowe.

Żyjemy w kraju wolnym i demokratycznym, a jednocześnie przeżywającym kryzys wartości i autorytetu rodziny. Tym bardziej czujemy się odpowiedzialni za wychowywanie młodego człowieka. Wychowanie to pomoc niesiona młodzieży w ich rozwoju, w procesie odkrywania siebie, drugiego człowieka, świata. Człowiek jest wzorem, jeśli realizuje w swoim życiu ideał doskonałości i może służyć jako przykład godny naśladowania. Takim autorytetem jest papież Jan Paweł II.

Program wychowawczy szkoły obejmuje:

 • Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej kaĹźdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły,

 • Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,

 • Powinności wychowawców klasowych,

 • Wychowawcze treści zawarte w Statucie i Regulaminie szkolnym

 • Harmonogram działań doraĹşnych i okolicznościowych ( teatr szkolny, Dzień Patrona Jana Pawła II, inscenizacje, kalendarium liturgiczne),

 • Istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne ( uroczystości patriotyczno-religijne np. Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości),

 • Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,

 • Zasady współpracy wychowawczej z samorządem,

 • Rola Samorządu Uczniowskiego w realizacji celów wychowawczych,

 

Elementami składowymi programu wychowawczego są:

 • Program wychowawcy klasowego,

 • Program ścieĹźek edukacyjnych,

 • Znaczące zdarzenia w Ĺźyciu szkoły,

 • Specyficzne programy wychowawcze,

 

Niniejsze opracowanie zawiera 5 rozdziałów:

 

 1. Cele i zadania wychowawcze.

 2. Metody i formy pracy wychowawczej

 3. Zadania pracowników szkoły oraz rodziców.

W procesie wychowawczym uczestniczą:

 1. Wychowawcy

 2. Nauczyciele

 3. Księża

 4. Katecheci

 5. Pracownicy niepedagogiczni szkoły

 6. Rodzice

 1. Sposoby oddziaływania w róĹźnych sytuacjach wychowawczych:

 1. Sytuacje pozytywne

 2. Sytuacje negatywne

 1. Postanowienia końcowe

 
ROZDZIAŁ I

CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE

 

W wychowaniu chodzi o to, aĹźeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem –

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być

aĹźeby równieĹź umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

Jan Paweł II

Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów. NaleĹźy postrzegać wychowanka w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych spraw i obowiązków. Rozwój osobowy ucznia powinien przebiegać we wszystkich wymiarach, w szczególności zaś: intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowo – religijnym.

Działania wychowawcze winno doprowadzić do dojrzałej osobowości ucznia (na róĹźnych etapach rozwoju).

Powinno Go cechować:

 • Kultura osobista – zachowanie się zgodnie z godnością i szacunkiem dla drugiego człowieka – wyraĹźone przez postawę pełną Ĺźyczliwości, taktu i delikatności, kulturę słowa oraz strój, który powinien być schludny, przyzwoity, w barwach stonowanych, znajomość i przestrzeganie norm zachowania w społeczeństwie;

 • Otwartość na potrzeby drugiego człowieka przez umiejętność dostrzegania

i niesienia pomocy;

 • WraĹźliwość na krzywdę innych (biednych, bezdomnych, samotnych, cierpiących,)

 • Dążenie do budowania więzi między pokoleniami ( uczeń – nauczyciel, dzieci – rodzice);

 • Tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wobec róĹźnych narodów, ras, wobec wyznawców róĹźnych religii;

 • Patriotyzm – poznawanie historii, tradycji i kultury narodowej oraz lokalnej

(Małe Ojczyzny)

 • Poczucie toĹźsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka;

 • Szacunek dla pracy – nauki; uczciwość, rzetelność, pracowitość, aktywność społeczna, ofiarność, bezinteresowność;

 • WraĹźliwość na piękno środowiska przyrodniczego, umiejętność korzystania z dóbr natury i poszanowanie przyrody;

 • Zdrowy styl Ĺźycia; higiena pracy i wypoczynku, umiejętność reagowania na stres;

 • Odporność na negatywne wpływy róĹźnych patologicznych zjawisk społecznych oraz środków przekazu;

 • Zdolność do samodzielnego myślenia;

 • Akceptacja siebie, radość z podstawowych wartości (zdrowie, rodzina, tradycja,

przyjaźń itp.) umiejętność bycia sobą;

 • Wewnętrzna dyscyplina, samowychowanie.

- Identyfikowanie się z ideałami Patrona – wzorem Wielkiego Człowieka i Polaka.

 

ROZDZIAŁ II

METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ

 

Zagadnienia ujęte w ,,Programie wychowawczym” winny być włączone do realizacji wszystkich przedmiotów nauczania, zajęć pozalekcyjnych oraz innych sytuacji szkolnych

i pozaszkolnych.

Ustalamy następujące formy pracy wychowawczej:

 1. Godziny wychowawcze – nauczanie blokowe i gimnazjum.

 

 1. Prelekcje związane tematycznie z załoĹźeniami ,,Programu wychowawczego”, wygłaszane przez specjalistów dla rodziców, nauczycieli i uczniów, o ile taka będzie wola opiekunów.

 2. Indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicem lub prawnym opiekunem.

 

 

 1. Współpraca z psychologiem i pedagogiem do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych.

 2. Spotkanie z interesującymi ludźmi.

 3. Stworzenie możliwości działania Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji młodzieżowych mających prawo działań na terenie szkoły.

 4. ZałoĹźenie Koła Przyjaciół Szkoły.

 5. Organizacja, zasady wykorzystania dni częściowo lub w całości wolnych od zajęć lekcyjnych.

 • ślubowanie, rocznice, wieczornice, apele, rekolekcje, imprezy okolicznościowe, spotkania wigilijne i wielkanocne oraz inne.

 1. Wykorzystanie wytworów pracy uczniów: konkursy, guizy, zgaduj zgadule, plebiscyty, gazetki, albumy, wystawki.

 2. Wycieczki klasowe z wychowawcą

 1. nauczanie zintegrowane (jednodniowe)

 2. blokowe ( jednodniowe lub dwudniowe)

 3. gimnazjum (max trzydniowe)

 1. Wycieczki przedmiotowo – dydaktyczne (jedno lub dwugodzinne)

 2. Organizacja biwaków, rajdów i innych okazjonalnych wyjść ze szkoły

(max 2 dni w ciągu roku szkolnego na oddział).

 1. Pomoc w umiejętnym spędzaniu czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań uczniów we współpracy z parafią.

 1. organizacja przerw ( nauczanie blokowe, gimnazjum)

 2. koła zainteresowań

 3. udział w spotkaniach formacyjnych (OAZA, KSM)

 4. zajęcia sportowe

 5. zajęcia artystyczne, kulturalne

 6. plener plastyczny

 7. wycieczki – pielgrzymki

 1. Podtrzymywanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły:

 • święto patrona szkoły Jana Pawła II

 • opieka nad miejscami pamięci narodowej

 • rocznice patriotyczno – religijne

 • realizacja programów profilaktycznych

 • organizowanie pomocy ludziom potrzebującym

 • akcja ,,Sprzątanie Świata” – jesienią i wiosną

 • zbiórka darów w ramach akcji ,,PomóĹź dzieciom przetrwać zimę”

 • klasowe i szkolne spotkania wigilijne i wielkanocne

 1. Realizacja programu edukacji prozdrowotnej oraz spotkania z przedstawicielami służby zdrowia.

 

ROZDZIAŁ III

ZADANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ RODZICÓW

W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

 

Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści waĹźne dla całego narodu są stałe gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.”

ks. kard. Karol Wojtyła (1977)

 

 1. Zadania wychowawców

Wychowawca klasy:

 1. Opracowuje w oparciu o ,,Program wychowawczy szkoły” klasowy plan wychowawczy

(w porozumieniu z uczniami i rodzicami)

 1. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.

 2. Uczestniczy we wszystkich sytuacjach waĹźnych dla klasy, (np. uroczystości klasowe, szkolne, biwaki, rajdy, wycieczki, koncerty, występy, dyskoteki) w których uczestniczą jego wychowankowie.

 3. W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w domu.

 4. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, zna sytuacje pozaszkolne wychowanka.

 5. Współpracuje z psychologiem i pedagogiem w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych.

 6. Organizuje klasowe zebrania rodziców.

 7. Systematycznie i prawidłowo prowadzi dokumentację klasową .

 8. Informuje rodziców o wymaganiach stawianych ich dzieciom oraz o zasadach oceniania, promowania i klasyfikowania.

 9. Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadniając z nimi całokształt działań dydaktycznych i wychowawczych wobec ogółu uczniów i tych, którzy potrzebują indywidualnej opieki.

 10. Formy współpracy z rodzicami:

zebrania ogólne, zebrania klasowe, konsultacje indywidualne, spotkania z radą rodziców i dyrekcją szkoły, spotkania okolicznościowe,, korespondencja, rozmowy telefoniczne.

 

 

Przyszłość człowieka związana jest nierozerwalnie z wychowaniem.

Jan Paweł II

 1. Zadania nauczycieli.

 

 1. Warunkiem stawiania uczniowi wymagań punktualności i obecności na lekcjach jest rzetelne odnotowanie obecności w dzienniku.

 2. Podstawowym obowiązkiem jest punktualne rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowywanie zajęć.

 3. Nauczyciel prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.

 4. Każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia, reaguje w każdej sytuacji wychowawczej.

 5. Dba i otacza troską dzieci z rodzin patologicznych.

 6. Dba o wszechstronny rozwój ucznia (prace z uczniem zdolnym w kółkach zainteresowań, pracę wyrównawczą).

 7. Stwarza możliwości do pracy w Samorządzie Uczniowskim, PCK, ZHP

i innych organizacjach działających na terenie szkoły.

 1. Uwrażliwia wychowanka na piękno środowiska naturalnego i jego ochronę.

 2. Nauczyciel zachowuje neutralność polityczną w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 3. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy programu

wychowawczego szkoły.

 1. Wszystkich nauczycieli obowiązuje stałe doskonalenie merytoryczne, pedagogiczne,

psychologiczne, etyczne.

 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro

i zło.

 1. Zdaniem kaĹźdego nauczyciela jest zwrócenie uwagi na prawidłowy sposób spędzania

przerw przez młodzieĹź, na kulturalną postawę przy wychodzeniu uczniów z klas,

uświadomienie korzyści wynikających z ruchu.

 1. Nauczyciel nie powinien stosować terroru jako metody wychowawczej

(co nie oznacza rezygnacji ze stawiania wymagań) i stosować ocen z przedmiotu

bezpośrednio za zachowanie ucznia.

 1. Nauczyciel powinien współpracować z pedagogiem i psychologiem.

 2. Nauczycielom przysługuje podmiotowe traktowanie ich przez Dyrekcję, rodziców, kolegów, uczniów.

 3. Wszystkie funkcje wychowawcze podejmowane są świadomie i dobrowolnie.

 4. Nauczyciele sami dbają o godność zawodową.

 5. Zdobywanie wiedzy wynikającej z podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie uczniów do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.

 6. W zakresie nauczania- nauka poprawnego pisania, wypowiadania się i czytania ze zrozumieniem.

 

 1. Zadania pracowników niepedagogicznych szkoły:

 

 1. Obowiązkiem kaĹźdego pracownika szkoły jest kaĹźdorazowe reagowanie na sposób zachowania ucznia i poinformowanie wychowawcy o zaistniałym incydencie.

 2. Winien być przykładem dla dzieci i młodzieży przez solidność w pracy, kulturę języka i zachowania.

 3. Współorganizuje niektóre imprezy szkolne i wspiera nauczyciela w przygotowaniu wycieczek, biwaków, rajdów.

 

 1. Zadania rodziców

 1. W szkole działają Rady Rodziców tworzone według odrębnych przepisów, które pracują zgodnie z przyjętymi regulaminami.

 2. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki Szkolnej.

 3. Rodzice uczestniczą w Ĺźyciu szkoły, współpracują z wychowawcą, Radą Pedagogiczną, Dyrekcją szkoły.

 4. Utrzymują stały kontakt z wychowawcą (problemy dydaktyczne, wychowawcze społeczne).

 5. Obowiązkowo uczestniczą w zebraniach ogólnych i klasowych.

 6. Informują wychowawcę o nieobecności ucznia w szkole.

 7. Dbają o podstawowe potrzeby dziecka oraz o czysty i schludny strój, estetyczny wygląd (bez makijaĹźu i malowania włosów).

 8. Propozycje współpracy: udział w wycieczkach, biwakach, w róĹźnych imprezach okolicznościowych, działaniach gospodarczych na rzecz szkoły

 

 

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ODDZIAŁYWANIA W RÓĹťNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

 

I.Sytuacje pozytywne

Rozwój osobowy ucznia powinien przebiegać we wszystkich wymiarach;

powinno go cechować:

- postawa tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, wyznaniowych, rasowych

i światopoglądowych;

 • szczególnie wyróĹźniająca się kultura osobista, subtelność, kultura języka,

 • wraĹźliwość na krzywdę i cierpienia bliĹşnich, gotowość niesienia im pomocy na miarę swoich

możliwości;

 • pomoc ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym;

 • prezentowanie szkoły na zewnątrz – udział w konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych;

 • udział w ekologicznym Ĺźyciu szkoły i gminy;

 • bezinteresowność w relacjach z innymi ludĹşmi;

 • wyjątkowe zasługi dla ochrony Ĺźycia i środowiska;

 • postawa poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

 • postawa pokory, ofiary i słuĹźby bliĹşniemu.

 

 1. Pochwały:

 1. ustne lub pisemne

 • wychowawcy, dyrektora w obecności klasy, szkoły i rodziców;

 1. pisemne:

- świadectwo z wyróĹźnieniem,

-wypisanie na świadectwie osiągnięć olimpijskich na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,

-listy pochwalne do rodziców,

-dyplomy.

 1. Nagrody książkowe i rzeczowe

 2. Atrakcyjne wycieczki i wyjazdy

 3. Stypendia przyznawane przez Dyrektora szkoły według odrębnych zasad i regulaminów.

 

 

II.Sytuacje negatywne

Są to sytuacje wymagające interwencji wychowawczej, w wyniku której sprawca poniesie określone konsekwencje:

 • nieuzasadnione opuszczenie zajęć, pojedynczych godzin;

 • spóĹşnianie się na zajęcia;

 • nierzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków;

 • brak obuwia szkolnego na zmianę;

 • dewastowanie i marnotrawienie dóbr materialnych;

 • niszczenie środowiska przyrodniczego;

 • agresywne zachowanie, wulgarny sposób bycia;

 • niewłaściwa kultura języka;

 • przemoc fizyczna w stosunku do ludzi i zwierząt;

 • Ĺźerowanie na pracy innych;

 • palenie papierosów, picie alkoholu;

 • stosowanie środków odurzających;

 • kradzieĹźe

 • brak szacunku dla nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów;

 • zachowanie godzące w dobro szkoły;

 • kultura stroju;

 • sytuacje występne podlegające kodeksowi karnemu;

W celu eliminowania niewłaściwych zachowań uczniów wprowadza się następujące środki wychowawcze:

 • rozmowy nauczyciela z uczniem;

 • rozmowa wychowawcy z uczniem;

 • powiadomienie rodziców;

 • rozmowa wychowawcy z uczniem w obecności dyrektora szkoły;

 • udzielnie nagany z wpisaniem do akt;

 • zawieszenie w prawach ucznia;

 • zadośćuczynienie wyrządzonych krzywd, szkód;

 • praca w godzinach pozalekcyjnych;

 • zakaz uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych;

 • skierowanie do poradni specjalistycznych (pedagog, psycholog, psychiatra, socjolog, prawnik);

 • relegowanie ze szkoły (po wyczerpaniu wszystkich innych środków) zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Celem programu wychowawczego szkoły jest kształtowanie osobowości ucznia poprzez realizację wartości podstawowych będących fundamentem wartości wyższych tj. prawdy, dobra, wiary, nadziei, tolerancji, przebaczania, życia i miłości.

 

Istotą powyĹźszego systemu jest podnoszenie stanu wychowania oraz pełna konsekwencja i odpowiedzialność za popełnione czyny. Zastosowane środki winny eliminować sytuacje negatywne i promować prohumanistyczne zachowanie; naprawiać w miarę moĹźliwości wyrządzone zło, zmuszać jego sprawców do refleksji nad sobą i popełnionym czynem. Oceniając postawę ucznia winno się kierować jego zachowaniem w domu, szkole, środowiskach rówieśniczych. Dokonując oceny ucznia powinno się brać pod uwagę opinie koleĹźanek, kolegów oraz przedstawicieli organizacji uczniowskich, rodziców, a w szczególnych przypadkach Policji.

Kryteria dokonywania oceny ucznia, jego zachowania oraz tryb odwoławczy uwzględnia regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania stanowiący dokument.

Program wychowawczy szkoły został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej
na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym 1999/2000. Natomiast zmiany w programie dokonano w roku szkolnym 2005/2006 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.03.2006 r. oraz w roku szkolnym 2009/2010 w 23.10.2009 r.. PowyĹźszy program ma charakter otwarty, a zmiany moĹźna dokonywać mocą decyzji Rady Pedagogicznej przy pozytywnej opinii Rady Rodziców.