KODEKS ETYKI

 

 

 

załącznik nr 1
do uchwały Nr IV / 9/2011 -2012 Rady Pedagogicznej
z dnia 19 grudnia 2011 roku

 

 

§ 1

Kodeks etyki pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej, zwany dalej „Kodeksem etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy
w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

 

 

§ 2

 1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.

 

 1. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

 

 

§ 3

 1. Pracownik, wykonując swoją pracę, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, stosując zasady i procedury zapisane w szczególności w przepisach prawa powszechnego i miejscowego oraz wewnętrznych instrukcjach i zarządzeniach ustanowionych przez kierownictwo placówki oświatowej.

 

 1. Pracownik przy realizacji powierzonych obowiązków działa bezstronnie i niezaleĹźnie, kierując się interesem publicznym i dobrem wspólnym. Pracownik nie kieruje się interesem osobistym
  i z własnej inicjatywy wyłącza się z postępowania, jeĹźeli jego udział w nim nie mógłby być
  do końca obiektywny.

 

 1. Pracownik zapobiega powstaniu konfliktu interesu publicznego z interesem prywatnym.

 

 1. Pracownik nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych za wypełnianie swoich obowiązków, w szczególności nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, w tym mienia publicznego, w celach prywatnych.

 

 1. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sprzętu słuĹźbowego do celów prywatnych, np. sprzętu komputerowego, kserokopiarki, kamery itp.

 

 1. Pracownik jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być przez inne osoby interpretowane jako korupcyjne, np.:

 • przyjmowanie lub wręczanie łapówek,

 • przyjmowanie prezentów o wartości wyĹźszej niĹź 50,00 zł; dopuszczalne jest przyjmowanie przez nauczycieli prezentów w postaci kwiatów w czasie imprez okolicznościowych związanych z zakończeniem roku szkolnego lub obchodami Dnia Nauczyciela.

 

 1. Obowiązkiem pracownika jest dbanie o własny wizerunek w miejscu i poza miejscem pracy.

 

 

 

§ 4

 1. Pracownik jest tolerancyjny wobec innych przekonań religijnych i światopoglądów.

 2. Pracownik respektuje dobra osobiste drugiego człowieka.

 

 1. Pracownik stoi na straży wartości moralnych, dając przykład własnym zachowaniem.

 

 

§ 5

 1. Pracownik powinien unikać rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesu i działań wymierzonych w powagę i autorytet swojego bezpośredniego przełoĹźonego oraz kaĹźdego pracownika szkoły.

 

 1. Pracownik ma obowiązek wykonywać polecenia przełoĹźonego ze szczególną starannością, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Pracownik dba o utrzymanie moĹźliwie najwyĹźszego poziomu swej pracy.

 

 

 

§ 6

 1. Pracownik naruszający zasady etyki zawodowej winien podjąć natychmiastowe działania, które mają na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.

 

 1. Pracownik ma obowiązek reagować na wszelkie przejawy odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych pracowników szkoły.

 

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia dyrektora.

 

 1. Pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora lub jego zastępcy
  o obecności na terenie szkoły osoby znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego.

 

 

§ 7

 1. Pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nierozpowszechniania informacji uzyskanych w toku posiedzeń plenarnych rady pedagogicznej.