Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z póĹşn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póĹşniejszymi zmianami)

 1. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przyjmuje się dzieci, które
  w danym roku kalendarzowym ukończyły 6 ( lub 5 lat).

 

 1. Do szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli przynajmniej roczne przygotowanie przedszkolne, a do gimnazjum uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.

 

 1. W przypadku zapisania dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej
  i gimnazjum w Woli Uhruskiej do innej placówki, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie szkołę obwodową.

 2. Obwód szkoły podstawowej/ gimnazjum w Woli Uhruskiej ustala organ prowadzący szkołę na podstawie odrębnych przepisów.

II. WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI UHRUSKIEJ:

 1. Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej/ gimnazjum

 • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

 1. przyjęciu ucznia spoza obwodu do szkoły decyduje Dyrektor.

III. WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Wypełniony przez rodziców (prawnych opiekunów) WNIOSEK o przyjęcie ucznia do szkoły (druk moĹźna pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony:
  www.zswolauhruska.internetdsl.pl )

 2. Do wniosku należy dołączyć:

 • dwie fotografie do legitymacji szkolnej (o wymiarach 3x4 cm), podpisane imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia;

 • kserokopie orzeczeń lekarskich, orzeczeń lub opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (jeĹźeli uczeń takie posiada) - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 • dowody osobiste rodziców (prawnych opiekunów) -do wglądu;

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka -do wglądu;

 • świadectwo promocyjne.

Dodatkowo do klas pierwszych gimnazjum:

 • wniosek ucznia o przyjecie do szkoły (druk moĹźna pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony: www.zswolauhruska.internetdsl.pl );

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

 • zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej;

IV. TERMINARZ REKRUTACJI:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej odbywa się w następujących terminach:

 1. I termin- do 30 czerwca,

 2. II termin- do 15 sierpnia,

 3. III termin- w kaĹźdym terminie podczas zmiany miejsca zamieszkania ucznia.

 

 1. W celu rozpatrzenia wniosków, o których mowa w IV. 1 Dyrektor powołuje komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne.

 2. Listy klasowe uczniów szkoły podstawowej są ogłaszane przez Dyrektora Zespołu Szkół do dnia 25 sierpnia.

 3. Składanie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum odbywa się zgodnie z kalendarzem rekrutacji ustalonym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 4. Listy klasowe uczniów klas pierwszych gimnazjum ogłaszane są poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń szkoły, zgodnie z kalendarzem rekrutacji ustalonym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

 1. Listy pozostałych klas gimnazjum, po uwzględnieniu wyników klasyfikacji
  i promocji są ogłaszane przez Dyrektora szkoły w terminie do 25 sierpnia:

 • ds. oddziałów przedszkolnych, w składzie: wicedyrektor, wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 • ds. szkoły podstawowej, w składzie: wicedyrektor, wychowawcy klas.

 • ds. gimnazjum, w składzie: dyrektor, wychowawcy klas.Wniosek o przyjęcie ucznia

do klasy …… ..……………………… Szkoły Podstawowej / Gimnazjum*

w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej

 

Nazwisko ucznia: ........................................................................................................................

Pierwsze imię: .................................................... Drugie imię: ....................................................

Data ur.: ............................. Miejsce ur.: .....................................PESEL ………………………

Adres zamieszkania: ....................................................................................................................

Adres zameldowania: ...............................................................................................................

Rodzice / (prawni opiekunowie) dziecka:

Imię i nazwisko matki: ................................................... nr telefonu: …………………………

Imię i nazwisko ojca: .................................................. nr telefonu: ……………………………

Czy któryś z rodziców przebywa na stałe lub czasowo (np. w pracy) za granicą?

(proszę wpisać TAK lub NIE) matka ………………… ojciec ………………………….

Kto sprawuje opiekę prawną nad dzieckiem (np. rodzice, dziadkowie, rodzina zastępcza):

.......................................................................................................................................................

Dodatkowy kontakt telefoniczny (np. zakład pracy, dziadkowie)

.......................................................................................................................................................

Nazwa i adres przedszkola lub szkoły do którego/ której dziecko aktualnie uczęszcza
lub ostatnio uczęszczało:………………………………………………………………………...

 

 

Deklaruję, że moje dziecko będzie / nie będzie* uczestniczyć w lekcjach religii katolickiej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych na potrzeby szkoły zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póĹşn. zm.)

 

Data i podpisy rodziców:

 

...........................................................

(data i czytelny podpis rodzica)

Załączniki:

 1. 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia)

 2. Świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły

 3. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej (przyjęcie do gimnazjum)

 4. Kserokopia orzeczeń lekarskich, orzeczeń lub opinii Poradni Psychologiczno –Pedagogiczne

(jeĹźeli uczeń takie posiada) za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – do wglądu

 2. Dowody osobiste rodziców ( prawnych opiekunów) – do wglądu

 

*niepotrzebne skreślić

Adnotacje Komisji Rekrutacyjno –Kwalifikacyjnej:

 

Kandydat złoĹźył dokumenty w dniu ……………………………………………………………

(pieczątka szkoły)

 

Wyniki rekrutacji:

…………………………………………………………………………………………………...

 

Komisja:

 1. …………………………..

 2. …………………………..

 3. ……………………………