Przydział dyĹźurów i przygotowanie planu

 1. Plan nauczycielskich dyĹźurów międzylekcyjnych jest opracowywany przez wicedyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz przy okazji zmiany tygodniowego rozkładu zajęć w roku szkolnym.

 

 1. Przydzielając dyżury należy uwzględnić higienę pracy nauczycieli.

 

 1. Ilość i długość (tygodniowy łączny czas pełnienia dyĹźurów przez nauczyciela)
  są proporcjonalne do ilości godzin dydaktycznych i płatnych zajęć dodatkowych, przydzielonych temu nauczycielowi.

 

 1. Dyżur nauczycielski w hali sportowej pełnią nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie z odrębnym planem.

 

Organizacja dyĹźurów

 1. Dyżury pełnione są przed wszystkimi zajęciami i po ich zakończeniu.

 

 1. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o 7.40.

 

 1. Pełnienie dyĹźurów odbywa się zgodnie z planem wywieszonym na tablicach informacyjnych w pokoju nauczycielskim oraz na korytarzu szkolnym.

 

 1. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie mogą przebywać na korytarzach szkolnych, placu przed szkołą lub boisku szkolnym. W przypadku, gdy jest „brzydka” pogoda, uczniowie przebywają wewnątrz budynku- na korytarzach szkolnych.
  Sale lekcyjne w czasie przerw są bezwzględnie zamykane.

 

 1. Miejsca, w których pełnione są dyĹźury międzylekcyjne, to plac przed szkołą, boisko szkolne oraz korytarze szkolne i szatnie uczniowskie (nadzór nad szatnią w godzinach 7.40-7.50, 12.20- 12. 35, 13.20- 13.30, 14.15- 14.25).

 

 1. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia dodatkowych dyĹźurów w innych miejscach niĹź wymienione w punkcie 5 , wicedyrektor opracuje nowy plan, który uwzględni te potrzeby. W czasie długiej przerwy pełniony jest dyĹźur takĹźe w stołówce oraz punkcie wydawania posiłków.

 

 1. Po zakończeniu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu dyżur pełniony jest
  do godziny 14. 25.

 

 1. W przypadku wcześniejszego skończenia zajęć przez klasę (np. z powodu nieobecności nauczyciela) nauczyciel, który miał z tą klasą ostatnią lekcję, schodzi
  z nią do szatni i tam pełni dyżur do momentu wyjścia ostatniego ucznia.

 

 1. W czasie zajęć pozalekcyjnych odbywających się w godzinach popołudniowych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, który te zajęcia prowadzi. Rozpoczyna dyĹźur 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz kończy go w momencie opuszczenia terenu szkoły przez ostatniego uczestnika zajęć.

 

 1. Nauczyciel pełniący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni równieĹź jego dyĹźur, jeĹźeli nie koliduje to z jego własnym dyĹźurem. W przeciwnym razie winien zgłosić fakt „zdublowania” dyĹźurów swojemu przełoĹźonemu.

 

Zasady pełnienia dyĹźurów międzylekcyjnych

 1. Nauczyciel rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu tuż po dzwonku na przerwę,
  a kończy go po dzwonku na lekcję.

 

 1. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel dba o bezpieczeństwo dzieci, odpowiada
  za porządek, nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw; zdecydowanie reaguje
  w sytuacji, gdy uczeń zamierza samowolnie opuścić teren szkoły.

 

 1. Podczas pełnienia dyĹźuru w stołówce lub punkcie wydawania posiłków nauczyciel czuwa nad kulturalnym zachowaniem uczniów oraz nad tym, by w pomieszczeniu przebywali tylko uczniowie spoĹźywający posiłek.

 

 1. Nauczyciel dyĹźurujący nie zajmuje się sprawami postronnymi, które mogłyby przeszkodzić w rzetelnym pełnieniu dyĹźuru.

 

 1. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora).

 

 1. Jeśli nauczyciel musi zejść z dyĹźuru na przerwie lub wyjść w czasie zajęć – powinien zapewnić uczniom opiekę innego nauczyciela.

 

 1. Nauczyciel dyĹźurujący obowiązkowo zgłasza dyrektorowi szkoły zauwaĹźone zagroĹźenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

 

 1. JeĹźeli w czasie przerwy zdarzy się wypadek uczniowski, nauczyciel dyĹźurujący wykonuje czynności zgodne z Procedurą postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, a jeśli zachodzi potrzeba – zabezpiecza równieĹź miejsce wypadku.