1. CEL PROCEDURY

 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

 3. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY – ZARZĄDZENIA EWAKUACJI

 4. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE

 5. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA:

WOŚNY SZKOŁY

SEKRETARIAT SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY

WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE

DYĹťURNY NAUCZYCIEL

PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE

 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI

 2. DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI/

 3. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS I SEKRETARIATU SZKOŁY

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 5. PODSTAWA PRAWNA I ODNOŚNIKI

 6. ZAŁĄCZNIKI:

 1. WYKAZ POWIADAMIANYCH SŁUŝB

 2. KIERUNKI OPUSZCZANIA BUDYNKU SZKOŁY /SZKIC/

 3. ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAGROŝENIA NSCH

 4. KLASY – PRACOWNIE PODLEGAJĄCE EWAKUACJI PRZEZ WYJŚCIA Z BUDYNKU

 5. WYKAZ OSÓB FUNKCYJNYCH POZOSTAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY

 6. WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PIECA OLEJOWEGO I GAZU

 

 

 

I CEL PROCEDURY

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów
i nauczycieli szkoły podstawowej w Woli Uhruskiej w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

 

II PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne działanie począwszy od stwierdzenia / moĹźliwości wystąpienia/ symptomów wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów
i nauczycieli z budynku.

 

III PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY

 1. Pożar / gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami.

 2. Zamach terrorystyczny / otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego.

 3. Zagrożenie nsch / jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut/.

 4. Zagrożenie katastrofą budowlaną.

 5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej.

 6. Zagrożenie wybuchem oleju opałowego spowodowane awarią instalacji grzewczej.

 7. Inne.

 

IV SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE

1. Alarmowanie o zagroĹźeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej dzwonków.

1.1 W przypadku braku prądu głośnym krzykiem „EWAKUACJA” poinformować wszystkich przebywających na terenie szkoły.

2. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę.

2.1 W przypadku braku prądu zastosować ręczny dzwonek.

3. Woźny szkoły przekazuje komunikat o ewakuacji do sekretariatu szkoły, na tej podstawie w klasach ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji.

4. Ewakuację naleĹźy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami procedury
i aktualnie zaistniałą sytuacją.

5. Komunikat o ewakuacji powinien być doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w rejonie szkoły.

Świadek niebezpiecznego zdarzenia /odbiorca informacji/ zobowiązany jest natychmiast powiadomić sekretariat szkoły: tel. (82)5915019.

 

V PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

1. WoĹşny:

W godzinach pracy szkoły – treść otrzymanej informacji / komunikatu/ o zagroĹźeniu przekazuje do:

 1. Dyrektora szkoły Tel. nr 796556613 - Aleksander Demczuk

506194517 - Mirosław Konieczny

 1. Sekretariatu Tel. nr (82)5915019

 2. Pokoju nauczycielskiego Tel. nr -----------

 • Wstrzymuje wejście na teren szkoły,

 • Po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne słuĹźby ratownicze – stosownie do zagroĹźenia a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu kierownictwo szkoły.

 

2. Sekretariat szkoły zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia:

 • słuĹźbę dyĹźurną Policji Tel. nr 997

 • słuĹźbę dyĹźurną PSP Tel. nr 998

(82)5915016 – OSP Wola Uhruska

 • pogotowie ratunkowe Tel. nr 999

 • inne słuĹźby w zaleĹźności od potrzeb Zał. nr 1

 • nadzoruje zabezpieczenie / ewakuację/ waĹźnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.

 

3. Dyrektor szkoły:

 • podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji / pełnej lub częściowej/,

 • nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze,

 • nakazuje powiadomienie specjalistycznych słuĹźb ratowniczych;

 • nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji
  w szczególności: transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej, olejowej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych;

 • wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych;

 • organizuje akcję ratowniczą;

 • zarządza ewakuację samochodów;

 • określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia;

 • współdziała ze specjalistycznymi słuĹźbami ratowniczymi / psp, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem gazowym itp..

 

4. Wychowawcy klas – nauczyciele:

 • ogłaszają alarm dla uczniów /klas/;

 • nakazują opuszczenie budynku

 • nadzorują przebieg ewakuacji uczniów /klasy/;

 • nadzorują zabezpieczenie /ewakuację/ waĹźnego mienia i dokumentów.

 

5. DyĹźurny nauczyciel:

 • nadzoruje ewakuację samochodów;

 • przekazuje na miejsce ewakuacji informację o zakończeniu ewakuacji.

 

6. Pracownicy zatrudnieni w szkole:

 • w kaĹźdym z przypadków wymagającym ewakuacji naleĹźy postępować zgodnie
  z planem ewakuacji szkoły oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procedurze;

 • w przypadku zagroĹźenia lub wystąpienia skaĹźenia chemicznego /NSCH/ w zaleĹźności od zaistniałej sytuacji naleĹźy postępować zgodnie z zaleceniami /pozostać na miejscu, ewakuować się/.

 

VI OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI.

 1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.

 2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.

 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.

 4. Przygotować do ewakuacji / zabezpieczyć/ ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp..

 5. Pozamykać okna.

 6. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań.

 7. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji - boisko szkolne.

 8. Nie zamykać pomieszczeń.

 9. Wychowawcy /nauczyciele/ informują woĹşnego o opuszczeniu klas przez uczniów.

 10. Wychowawcy / nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację do dyrektora szkoły na nr tel.

796556613 - Aleksander Demczuk

506194517 - Mirosław Konieczny

 1. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

 

VII DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI

 1. Ewakuacja uczniów / pracowników szkoły/ odbywa się zgodnie z planami ewakuacji wywieszonymi na kaĹźdym korytarzu.

 

VIII OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS / SEKRETARIATU SZKOŁY/

 1. Opracować wewnętrzną procedurę stanowiącą załącznik co uwzględniającą własne potrzeby i uwarunkowanie w szczególności w zakresie zabezpieczenia dokumentów / dzienników postępowania w przypadku pozostania uczniów w pomieszczeniach szkoły.

 2. Posiadać wykaz waĹźnych dokumentów, urządzeń , pieczęci itp., które mają być zabezpieczone / ewakuowane/.

 3. Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęci itp..

 4. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji, przebiegu ewakuacji.

 5. Przeprowadzić próbą ewakuację klas w ramach godzin wychowawczych.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyznaczyć nauczycieli regulujących ruchem, zabezpieczających dokumenty, ważne mienie itp..

 2. Na terenie szkoły do czasu otrzymania innych dyspozycji pozostaje woĹşny szkoły oraz wyznaczone osoby funkcyjne – załącznik nr 6.

 

X PODSTAWA PRAWNA I ODNOŚNIKI

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie PrzeciwpoĹźarowej;

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. WYKAZ POWIADAMIANYCH SŁUŝB:

 • StraĹź PoĹźarna --------------------------998

 • Pogotowie Ratunkowe----------------999

 • Policja-----------------------------------997

 • Pogotowie Gazowe--------------------992

 • Pogotowie Energetyczne--------------991

 • Pogotowie Wodociągowe-------------994

 • Serwis Kotłownia--------------------- (82)5638585 ewentualnie 695199701

 

 1. KIERUNKI OPUSZCZANIA BUDYNKU SZKOŁY:

 • sale 1,2,3,4,5,6 – wyjście główne na boisko szkolne

 • sale 7,8,9,10,12, sala komputerowa, sekretariat i pokój nauczycielski – wyjście boczne obok szatni

 • sale 18,19 – wyjście główne na boisko

 • oddział przedszkolny, biblioteka, świetlica, sala nr 14 – osobne wyjścia przez plac główny szkoły na boisko

Docelowym miejscem zbiórki wszystkich osób jest boisko szkolne.

 1. ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAGROŝENIA NSCH:

Jeśli usłyszałeś komunikat alarmowy lub znalazłeś się w strefie zagrożenia natychmiast:

 • oddal się z rejonu zagroĹźenia prostopadle do kierunku wiatru;

 • pomóĹź ewakuować chorych, poszkodowanych, osoby starsze ze skaĹźonego terenu;

 • zamknij szczelnie drzwi, okna, otwory wentylacyjne i inne, wykonaj dodatkowe uszczelnienia przez rozłoĹźenie wilgotnych tkanin na parapetach;

 • wygaś paleniska i inne Ĺşródła otwartego ognia oraz zamknij przewody kominowe;

 • jeśli jesteś w samochodzie zamknij okna, wyłącz wentylację, staraj się jak najszybciej opuścić strefę skaĹźenia;

 • schroń się w budynkach mieszkalnych /uĹźyteczności publicznej/ i zastosuj się do poniĹźszych zaleceń:

 • nie chroń się w piwnicach, suterenach i wszelkich innych pomieszczeniach poniĹźej powierzchni ziemi, gdy masz pewność, Ĺźe nastąpił wyciek chloru;

 • nie chroń się na wyĹźszych kondygnacjach budynków, gdy nastąpił wyciek amoniaku;

 • chroń swoje drogi oddechowe, w tym celu wykonaj filtr ochronny (maskę tkaninową) z dostępnych ci materiałów (zwilĹźona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczona chusteczka, szalik, ręcznik) i osłoń nim drogi oddechowe, natomiast oczy osłoń okularami ochronnymi;

 • jeśli jest dostęp do telefonu nawiąż kontakt z najbliĹźszą jednostką straĹźy poĹźarnej, policji, pogotowia i przekaĹź informację o sytuacji,

 • nie spoĹźywaj Ĺźywności i płynów, które mogły ulec skaĹźeniu;

Jeżeli uległeś skażeniu, to po wyjściu z terenu skażonego:

 • zdejmij skaĹźoną odzieĹź;

 • skaĹźoną skórę zmywaj obficie bieżącą wodą;

 • oczy naleĹźy płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością wody przez około
  15 minut;

 • zgłoś się do lekarza.

 1. KLASY- PRACOWNIE PODLEGAJĄCE EWAKUACJI PRZEZ WYJŚCIA
  Z BUDYNKU.

 

 

 1. WYKAZ OSÓB FUNKCYJNYCH POZOSTAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY:

Dyrektor Szkoły ----------- Aleksander Demczuk

WoĹşny (-a)------------------ Aneta Wójtowicka

Konserwator---------------- Tadeusz Szymczak

 

 1. WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PRĄDU, GAZU, WYGASZENIE PIECA OLEJOWEGO.

Konserwator ---------------- Tadeusz Szymczak