1. Nauczyciel zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia dyrekcji szkoły
  o nieobecno
  ści w pracy spowodowanej chorobą (lub innym nagłym zdarzeniem) najpóĹşniej do godziny 7.00 w pierwszym dniu jej trwania celem niezwłocznego przydzielenia zastępstw i zapewnienia opieki uczniom.

 2. Nauczyciel pragnący skorzystać z prawa do urlopu z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem zobowiązany jest złoĹźyć pisemny wniosek nie póĹşniej niĹźtrzy dni przed planowanym urlopem.

 3. W przypadku realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych poza terenem szkoły (wycieczki, wyjazdy do placówek kulturalnych, zawody sportowe, konkursy) nauczyciel zobowiązany jest do zgłoszenia w formie „karty wycieczki” tego faktu dyrekcji szkoły nie póĹşniej niĹź trzy dni przed planowanym terminem.

 4. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli ustala dyrekcja szkoły: w szkole podstawowej- wicedyrektor, natomiast w gimnazjum-dyrektor szkoły.

 5. Dyrektor i wicedyrektor powiadamia o zastępstwach nauczycieli za pośrednictwem sekretariatu oraz przez wywieszenie informacji w pokoju nauczycielskim. Nauczyciel winien potraktować propozycję zastępstwa jako polecenie służbowe do realizacji.

 6. W przypadku niemożności realizacji zastępstwa nauczyciel winien uzgodnić to
  z dyrekcją. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor/wicedyrektor.

 7. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego zastępstwa doraźne za nieobecnego nauczyciela w pierwszej kolejności przydzielane zostają nauczycielowi tego samego przedmiotu, następnie wychowawcy klasy lub nauczycielowi uczącemu w danej klasie.

 8. W sytuacji, gdy doraĹşnego zastępstwa z przyczyn uzasadnionych nie będzie mógł pełnić nauczyciel, o którym mowa w punkcie 7, opiekę nad uczniami będzie prowadzićnauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy lubpedagog (w ramach godzin pracy).

 9. Dopuszcza się zwolnienie uczniów z pierwszych i ostatnich zajęć lekcyjnych. Informacja o odwołanych zajęciach edukacyjnych zostaje przekazana uczniom przez wychowawcę klasy (w razie nieobecności przez dyrekcję szkoły) i wywieszona na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim przynajmniej na dzień przed planowanym odwołaniem zajęć.

 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze decyzję podejmuje dyrekcja szkoły.