1. Procedury dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji
  przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej.

 

S P I S T R E Ś C I

 1. Postanowienia ogólne

 2. Księga ewidencji dzieci i młodzieży

 3. Księga uczniów

 4. Dziennik zajęć przedszkola, dziennik lekcyjny

 5. Dziennik pracy pedagoga, logopedy i nauczyciela biblioteki

 6. Dziennik indywidualnego nauczania, dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych, dziennik zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań), dziennik zajęć świetlicy szkolnej

 7. Arkusze ocen

 8. Księga arkuszy ocen

 9. Protokoły egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających (odwoławczych)

 10. Świadectwa szkolne

 11. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 12. Legitymacje szkolne

 13. Inna dokumentacja

 14. Ochrona dokumentacji

 15. Dokumentacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

 16. Odtworzenie zniszczonej dokumentacji

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póĹşniejszymi zmianami),

 2. Art.100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póĹşniejszymi zmianami),

 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (
  Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562z póĹşniejszymi zmianami),

 4. Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
  z 2002r. Nr 23, poz. 225 z póĹşniejszymi zmianami
  ),

 5. Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97,poz. 624).

 6. Statut Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej (tekst ujednolicony z dnia 21 grudnia 2010 r.)

 

2. Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej stanowią: księga ewidencji dzieci i młodzieĹźy, księga uczniów, dziennik zajęć przedszkola, dziennik lekcyjny, takĹźe: dziennik pedagoga, dziennik logopedy, dziennik biblioteki szkolnej, dziennik indywidualnego nauczania, dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
i specjalistycznych, dziennik zajęć pozalekcyjnych [kół zainteresowań], dziennik zajęć świetlicy szkolnej), arkusz ocen ucznia, księga arkuszy ocen uczniów, protokoły egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, protokoły sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, decyzje o nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej lub zespołowej.

 

KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI I MŁODZIEŝY

§ 2

 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
  Księgę zakłada i prowadzi sekretarz szkoły.

 2. Do księgi ewidencji wpisuje się: według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko,
  datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a takĹźe imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.

 3. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej albo innej szkole, informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły oraz o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie, której nastąpiło odroczenie w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

 4. Wpisów w księdze dokonuje się na podstawie: dowodów osobistych rodziców (opiekunów prawnych), wykazu danych przekazanych przez Urząd Gminy, odpisu aktu urodzenia dziecka, podania o przyjęcie do szkoły.

 5. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje dyrektor szkoły albo osoba upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania (sekretarz szkoły).

 

KSIEGA UCZNIÓW

§ 3

 1. Szkoła prowadzi księgę uczniów. Księgę zakłada i prowadzi sekretarz szkoły.

 2. Do księgi uczniów wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a takĹźe datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto, ponadto datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Termin uzupełnienia powyĹźszych danych upływa 30 września danego roku szkolnego.

 3. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się na podstawie: dowodów osobistych rodziców (opiekunów prawnych), wykazu danych przekazanych przez Urząd Gminy, odpisu aktu urodzenia dziecka, podania o przyjęcie do szkoły, chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły.

 4. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje dyrektor szkoły albo osoba upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania (sekretarz szkoły).

 

 

 

 

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO),

DZIENNIK LEKCYJNY,

§ 4

 1. Dziennik zajęć przedszkola (oddziału przedszkolnego) zakłada wychowawca oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku odnotowuje obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 2. Dziennik lekcyjny prowadzi się dla każdego oddziału (klasy) szkoły podstawowej
  i gimnazjum. Dokumentuje się w nim przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Dziennik prowadzimy w wersji papierowej. Dopuszcza się wersję elektroniczną.

 3. Dziennik lekcyjny zakładany jest przez wychowawcę oddziału/klasy. Do 01 września danego roku szkolnego wychowawca wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, natomiast do 07 września: dane osobowe, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców (opiekunów prawnych), tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, a takĹźe imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne, programy nauczania.

Do 20 września wychowawca ma obowiązek uzupełnić pozostałe dane np. na temat stanu liczebnego uczniów, stanu według roku urodzenia i nauki języków obcych.

Wychowawca winien systematycznie prowadzić dziennik lekcyjny.

 1. Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza
  i odnotowuje w dzienniku lekcyjnym obecność uczniów na zajęciach. W trakcie trwania zajęć wpisuje: nr lekcji, temat przeprowadzanych zajęć i oceny bieżące uzyskane przez uczniów, odnotowuje waĹźniejsze zdarzenia z przebiegu zajęć i składa podpis, który jest potwierdzeniem przeprowadzonych zajęć i stwierdzeniem obecności nauczyciela na zajęciach. Oceny bieżące z poszczególnych form oceniania (patrz
  WSO) wpisywane są w określone na początku semestru rubryki w dzienniku lekcyjnym.

 2. W klasach I -III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, moĹźna dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

 3. KaĹźdy nauczyciel osobiście wpisuje do dziennika oceny semestralne (roczne) uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Oceny z zachowania wpisuje w dzienniku lekcyjnym wychowawca klasy.

 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się "zwolniony/a".

 5. Dyrektor przeprowadzający hospitacje zajęć edukacyjnych lub kontrole zapisów
  w dzienniku lekcyjnym wpisuje w dzienniku lekcyjnym przeprowadzenie hospitacji zajęć lub kontrole dokumentacji potwierdzając to podpisem.

 6. KaĹźdy wychowawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika. W tym celu:

 1. w ciągu 5 dni po zakończeniu kaĹźdego miesiąca kalendarzowego: dokonuje obliczenia frekwencji uczniów swojej klasy;

 2. w ciągu 5 dni po zakończeniu kaĹźdego miesiąca kalendarzowego: dokonuje kontroli wpisów tematów zajęć edukacyjnych i podpisów przez poszczególnych nauczycieli;

 3. w dniu (określonym w WSO) wystawienia prognoz ocen semestralnych (rocznych)
  z zajęć edukacyjnych i zachowania dokonuje kontroli wpisów wspomnianych ocen;

 4. w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej dokonuje kontroli wpisów ocen semestralnych (rocznych) z zajęć edukacyjnych i sporządza zestawienie które dostarcza osobiście lub przesyła drogą elektroniczną na pocztę szkoły, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a następnie przekazuje je do protokolanta;

 5. w ciągu 2 dni po zakończeniu pierwszego semestru nauki dokonuje sprawdzenia wszystkich wpisów w dzienniku i w przypadku stwierdzenia braków najpóĹşniej
  w 3-cim dniu po zakończeniu pierwszego semestru nauki podejmuje działania, w celu ostatecznego uzupełnienia zapisów w dzienniku.

 1. W dzienniku lekcyjnym nie mogą się znaleźć zapisy tematów zajęć typu: „Powtórzenie materiału”, „Praca klasowa”, „Sprawdzian wiadomości”, „Zajęcia własne”, „Obliczenia”, „Klasa zwolniona” itp. Z tematu zajęć musi, bowiem wynikać, czego dotyczyła treść prowadzonych zajęć.

 2. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel zastępujący dokonuje wpisu do dziennika w następujący sposób: zastępstwo – nazwa zajęć edukacyjnych i temat zajęć. Nazwy zajęć moĹźna nie wpisywać w przypadku, gdy nauczyciel zastępujący realizuje zajęcia, które miały być realizowane na tej godzinie lekcyjnej.

Przykładowe wpisy mogą wyglądać następująco:

Data

Nr lekcji, Przedmiot

Temat zajęć edukacyjnych

Obecnych

Nie

obecnych

Podpis nauczyciela

Wtorek , 30.11.2011 r.

 

23. fizyka

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

20

4

Kowalski

45.matematyka

Wektory w układzie współrzędnych

20

4

Nowak

22. geografia

Zast.- j. polski: Język jako system znaków

18

6

Malinowska

21. biologia

Praca klasowa z działu: organizmy roślinne

22

2

Polak

40. w-f

Lekcja nie odbyła się z powodu nieobecności nauczyciela: wyjazd służbowy n-la lub L-4 n-la

-

-

Janiak

 

 1. Dyrektor szkoły przeprowadza bieżącą kontrolę poprawności prowadzenia dziennika lekcyjnego najpóĹşniej do 15 dnia kaĹźdego miesiąca kalendarzowego i potwierdza to podpisem. Uwagi przekazuje wychowawcom na piśmie w ciągu 2 dni od zakończenia kontroli. W przypadku braków lub nieprawidłowości daje 1 dzień na ich uzupełnienie.

 2. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole wychowawca jest zobowiązany do osobistego przekazania wypełnionego dziennika lekcyjnego dyrektorowi szkoły najpóĹşniej w ciągu 7 dni od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Dyrektor szkoły w obecności wychowawcy dokonuje ostatecznej kontroli i w przypadku braków lub nieprawidłowości daje 1 dzień na ich uzupełnienie. Dyrektor szkoły po zebraniu dzienników lekcyjnych przekazuje je protokolarnie do archiwum szkolnego.

 3. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dzienniku lekcyjnym dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. Nie wolno stosować korektora.

 4. Każda niewykorzystana w ciągu roku szkolnego strona dziennika zostaje anulowana przez skreślenie jej powierzchni kreską ukośną.

 5. Wyniki klasyfikacji semestralnej oraz końcoworocznej wraz z ocenami z zachowania wpisywane są przez wychowawcę do zestawienia zbiorczego zamieszczonego
  w końcowej części dziennika lekcyjnego.

 

DZIENNIK PRACY PEDAGOGA, LOGOPEDY
I NAUCZYCIELA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

§ 5

 1. Pedagog i logopeda szkolny prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona
  i nazwiska uczniów objętych róĹźnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami,
  z którymi pedagog lub logopeda współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

 2. Szkoła gromadzi w indywidualnej teczce dla kaĹźdego dziecka, ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego.

 3. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dziennik biblioteki do którego wpisuje roczny plan pracy biblioteki, godziny otwarcia biblioteki i czas pracy oraz czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach.

 4. Do wymienionych dzienników stosuje się odpowiednio terminy i zasady sprawdzania przewidziane dla dzienników lekcyjnych.

 5. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dzienniku dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. Nie wolno stosować korektora.

 6. Każda niewykorzystana w ciągu roku szkolnego strona dziennika zostaje anulowana przez skreślenie jej powierzchni kreską ukośną

 

DZIENNIK INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA, DZIENNIK ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH,

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH (KÓŁ ZAINTERESOWAŃ),

DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

§ 6

 1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, klasę do której uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje sie obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.

 2. Szkoła prowadzi teĹź odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno -wyrównawczych
  i specjalistycznych oraz innych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
  W dziennikach wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych — program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, oceny postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność uczniów na zajęciach. Wpisuje się takĹźe inne niezbędne informacje o uczniach uczestniczących w zajęciach wynikające z układu dziennika.

 3. W przypadku uczniów zakwalifikowanych do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych prowadzi się odrębnie dla kaĹźdego ucznia stosowny dziennik. W przypadku indywidualnego nauczania ucznia przez kilku nauczycieli dziennik zakłada i nadzoruje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

 4. Szkoła, która organizuje zespołowe zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci
  i młodzieĹźy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim prowadzi dla kaĹźdego zespołu uczniów dziennik zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, w którym dokumentuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się
  w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, obecność uczniów na zajęciach, indywidualny program zajęć, a takĹźe opis przebiegu zajęć z kaĹźdym uczniem.

 5. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
  Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz odnotowuje się obecność. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 6. JeĹźeli w ramach zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia opieki świetlicowej, do dziennika zajęć świetlicy wpisuje tematy przeprowadzonych zajęć i odnotowuje obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć oraz dodatkowo odnotowuje, Ĺźe przeprowadzenie tych zajęć stanowi realizację zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 7. Indywidualny program pracy z uczniem oraz program pracy grupy nie ujęty
  w szkolnym programie nauczania, a także tygodniowy plan zajęć musi być zatwierdzony przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną. Program pracy przedstawia dyrektorowi nauczyciel (nauczyciele) prowadzący zajęcia
  w ciągu tygodnia od ich rozpoczęcia.

 8. Do dzienników zajęć stosuje się odpowiednio terminy i zasady sprawdzania przewidziane dla dzienników lekcyjnych.

 9. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dzienniku lekcyjnym dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. Nie wolno stosować korektora.

 10. Każda niewykorzystana w ciągu roku szkolnego strona dziennika zostaje anulowana przez skreślenie jej powierzchni kreską ukośną.

 

ARKUSZE OCEN

§ 7

 1. Szkoła prowadzi dla kaĹźdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia wg wzoru określonego odrębnymi przepisami. Arkusze uczniów klas pierwszych zakłada wychowawca klasy w terminie do końca września, natomiast uczniów przyjętych w ciągu roku szkolnego w terminie 1 miesiąca.

 2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje wychowawca klasy na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości
  i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji
  o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, bądĹş o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej a takĹźe innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami na podstawie których ich dokonano.

 3. W klasach I - III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, moĹźna dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.

 4. Arkusze ocen ucznia wypełnia się czytelnie, w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów, pismem ręcznym, pismem komputerowym lub maszynowym. W rubryce, która nie jest wypełniana wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych rubryk; moĹźna je przekreślić ukośną kreska, przy czym w pierwszej
  i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski.

 5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się "zwolniony/a".
  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w arkuszu ocen zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 6. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie (semestrze) programowo najwyĹźszej szkoły naleĹźy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej.

 7. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.

 8. Oceny z zajęć edukacyjnych i ocenę zachowania wpisuje wychowawca klasy.

 9. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotacje o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia. Adnotacji o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki dokonuje wychowawca klasy, natomiast adnotacji o wydaniu odpisu lub duplikatu świadectwa oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia dokonuje sekretarz szkoły.

 10. Sekretarz szkoły w arkuszu ocen ucznia wpisuje datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia, natomiast podpisuje dyrektor szkoły.

 11. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły sekretarz szkoły przesyła do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia lub wydaje za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

 12. W arkuszu ocen zamieszcza się informacje o dokonanym sprostowaniu w świadectwie promocyjnym.

 13. W arkuszach ocen uczniów szkół dla młodzieĹźy wpisuje się wyłącznie wyniki klasyfikacji rocznej.

 14. W arkuszach ocen w części dotyczącej informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji rocznej - protokół z egzaminu stanowi załącznik arkusza ocen ucznia.

 15. W arkuszach ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim odpowiednio nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację "uczeń/ uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych moĹźliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno - pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego.

 16. W arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowoĹźytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. ,w części przeznaczonej
  na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego, umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 1. "III 0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowoĹźytnego,

 2. "III 1" - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowoĹźytnego nauczanego w szkole podstawowej.

 1. Dyrektor szkoły przeprowadza kontrole poprawności prowadzenia arkuszy ocen.
  Dla klas kończących szkołę kontrola arkusza ocen jest dokonywana łącznie z kontrolą dziennika lekcyjnego po klasyfikacji rocznej przed wypisywaniem świadectw ukończenia szkoły. Dla pozostałych klas kontrola jest dokonywana w ciągu 10 dni
  od daty zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uwagi przekazuje dyrektor wychowawcom na piśmie w ciągu 5 dni od zakończenia kontroli.

 2. Sprostowań w arkuszu ocen dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania. Skreśla się kolorem czerwonym nieprawidłowy zapis i czytelnie wpisuje nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, daty i czytelnego podpisu. Nie wolno stosować korektora.

 

KSIEGA ARKUSZY OCEN

§ 8

 1. Sekretarz szkoły zakłada i prowadzi księgi arkuszy ocen.

 2. Księga arkuszy ocen w szkole dla dzieci i młodzieĹźy zawiera ułoĹźone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotacje:

Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w ......... roku”.

Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotacje:

„Księga zawiera:

1) ............ (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę,

2) ......(podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy z róĹźnych przyczyn opuścili szkołę."

Adnotacje na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką
i podpisem dyrektora szkoły.

 

PROTOKOŁY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

§ 9

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego sporządza się protokół wg zasad określonych w rozporządzeniu MEN (§1 ust. 1 pkt 3).

 2. Protokół wypełnia przewodniczący komisji lub osoba przez niego wyznaczona. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Wypełniony protokół jest przekazywany do sekretarza szkoły w dniu egzaminu poprawkowego.

 3. Wychowawca ucznia, który zdawał jeden z w/w egzaminów, jest zobowiązany – najpóĹşniej w ciągu tygodnia po terminie zdawanego przez ucznia egzaminie - sprawdzić czy dokumentacja egzaminu jest kompletna i nanieść niezbędne adnotacje
  o egzaminie do arkusza ucznia.

 

ŚWIADECTWA SZKOLNE

§ 10

 1. Szkoła wydaje świadectwa na drukach według wzorów określonych w odrębnych przepisach. Czyste druki świadectw szkolnych promocyjnych lub ukończenia przechowuje i wydaje nauczycielom sekretarz szkoły, który prowadzi ewidencje ilościową.

 2. Wypisywania świadectw szkolnych promocyjnych i ukończenia szkoły dla poszczególnych uczniów dokonuje wychowawca klasy.

 3. W przypadku wypisywania duplikatu świadectwa czynność ta jest wykonywana przez sekretarza szkoły.

 4. Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wychowawca wypisuje na podstawie arkusza ocen danego ucznia.

 5. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw szkolnych z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer pesel ucznia, numer wydanego świadectwa, datę odbioru i podpis ucznia.

 6. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

 7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyĹźszej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły – z wyróĹźnieniem.

 8. W świadectwach ukończenia szkoły w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane w klasie programowo najwyĹźszej jak równieĹź oceny końcowe z zajęć edukacyjnych, których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasie programowo niĹźszej.

 9. Uczniowi szkoły, który uzyskał odpowiednio tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej
  po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 10. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym, komputerowym lub maszynowym. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia, klasę, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym Ĺźe w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół moĹźna pominąć nazwę zespołu.

 11. Jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W przypadku ucznia, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.

 12. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony(a)". oraz nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się ,,nieklasyfikowany(a). W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy moĹźna je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

 13. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęcia edukacyjnego w dwóch wierszach, z tym Ĺźe w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęcia edukacyjnego wstawia się pozioma kreskę.

 14. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

 1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

 2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

 1. W świadectwach w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

 2. Świadectwo wydane przez szkołę, opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły o średnicy 36 mm.

 3. Świadectwo wydane przez szkołę, podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci imiennej dyrektora szkoły powinien być wyraźny.

 4. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa odpowiednio nad '"Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń/ uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych moĹźliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno -pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 5. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły
  w których dla przedmiotu język obcy nowoĹźytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 23 grudnia 2008 r. w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego, umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 1. "III 0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowoĹźytnego,

 2. "III 1" - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowoĹźytnego nauczanego w szkole podstawowej.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o jego wydanie. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

 2. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa. Na pierwszej stronie u góry naleĹźy umieścić wyraz "Duplikat", a pod tekstem dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa albo stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.

 3. Jeżeli szkoła posiada dokumentacje przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa według wzoru obowiązującego w dniu wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

 4. W dokumencie na podstawie, którego wystawiono duplikat świadectwa, naleĹźy umieścić adnotacje o wydaniu duplikatu, odnotowując toĹźsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzona na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu toĹźsamości. W przypadku przesyłania duplikatu poczta doręczenie powinno nastąpić listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 5. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 6. JeĹźeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenia oryginału świadectwa moĹźe nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła wydaje zaświadczenie stwierdzające, Ĺźe wydanie duplikatu nie jest moĹźliwe.

 7. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa lub innego druku szkolnego tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotacje "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

 8. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, moĹźe w treści świadectwa szkolnego promocyjnego dokonać sprostowania błędów i oczywistych omyłek. Informacje o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.

 9. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu należy umieścić adnotacje "Dokonano sprostowania" oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa, datę i pieczęć urzędowa.

 10. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły. Jeżeli takie świadectwa zawierają błędy lub omyłki, to podlegają wymianie.

 11. Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta na świadectwie
  i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sadowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa po przedstawieniu orzeczenia sadowego i za zwrotem świadectwa wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.

 12. W przypadku, gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania, należy przekreślić dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać nowe kolorem czerwonym. Na dole stronicy należy umieścić adnotacje "Dokonano zmiany imienia/nazwiska", datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię (imiona) lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska lub orzeczenia sadowego.

 13. Świadectwa oraz ich kopie wydawane są przez szkołę nieodpłatnie.

 14. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego.

 15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły tj. odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

 

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA

DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

§ 11

 1. Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 2. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo moĹźe rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 3. Informację wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych.

 

LEGITYMACJE SZKOLNE

§ 12

 1. Legitymacje szkolne wydaje sekretarz szkoły na drukach według wzorów określonych w odrębnych przepisach. Są to druki ścisłego zarachowania, dlatego sekretarz rejestruje je w księdze druków ścisłego zarachowania.

 2. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły o średnicy 20mm. Sekretarz szkoły prowadzi rejestr wydanych legitymacji szkolnych dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

 3. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się żadnych skreśleń i poprawek. Legitymacje szkolne zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie bez opłaty.

 4. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią. Duplikat ma moc oryginału
  i może być wystawiony ponownie.

 5. Dziecko niepełnosprawne przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego
  w szkole podstawowej otrzymuje legitymację przedszkolną. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wdanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko dziecka, numer wydanej legitymacji, datę odbioru legitymacji oraz podpis rodzica odbierającego legitymację.
  Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego wydaje szkoła na pisemny wniosek rodziców dziecka niepełnosprawnego.

 6. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie skarbowej. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły tj. odpowiednio szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

INNA DOKUMENTACJA

§ 13

 1. Szkoła, na wniosek ucznia, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

 2. Protokoły egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych są załącznikami do arkusza ocen ucznia.

 3. Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania i ukończenia szkoły są umieszczane w protokole Rady Pedagogicznej oraz gromadzone
  i rejestrowane w odrębnym segregatorze.

 4. Decyzje o nauczaniu indywidualnym lub rewalidacji indywidualnej lub zespołowej są załącznikami do arkusza organizacyjnego szkoły w danym roku szkolnym oraz gromadzone i rejestrowane w odrębnym segregatorze.

 

OCHRONA DOKUMENTACJI

§ 14

 1. Dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, protokoły egzaminacyjne są przechowywane w szkole w sposób uniemoĹźliwiający ich kradzieĹź:

 1. wszystkie dzienniki – w ciągu dnia w pokoju nauczycielskim, po zajęciach w sekretariacie,

 2. arkusze ocen, świadectwa, protokoły egzaminacyjne – w szafie pancernej
  w sekretariacie szkoły.

 1. Dziennik lekcyjny nauczyciel osobiście pobiera z szafki w pokoju nauczycielskim
  i osobiście odnosi pozostawiając w szafce w miejscu wyznaczonym na dany dziennik.

 2. Wychowawca klasy lub inny nauczyciel nie może zabierać dziennika lub arkuszy ocen, świadectw ze szkoły.

 3. Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczniowie mogą przeglądać dziennik lekcyjny, gdy wgląd do dziennika jest niezbędny, wyłącznie pod kontrolą i w obecności nauczyciela lub dyrektora szkoły w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.

 

 

DOKUMENTACJA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

§ 15

Dokumentacja sprawdzianów i egzaminów stanowi materiały niejawne, których obieg wytwarzanie przechowywanie i udostępnianie jest określone w procedurach przygotowania i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz w Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych zaświadczeń sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer pesel ucznia, numer wydanego zaświadczenia, datę odbioru i podpis ucznia.

 

ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ DOKUMENTACJI

§ 16

 1. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek poĹźaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów.

 2. Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków.

 3. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

 4. O powołaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG
I WNIOSKÓW

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz. U. z 2000r., nr98, poz. 1071).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz.46),

 

§ 1

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

  1. dyrektora codziennie w godzinach pracy, a w szczególności: w kaĹźdy wtorek w godzinach 9.00-10.00.

  2. wicedyrektora codziennie w godzinach pracy

 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. pisemnie,

 2. za pomocą faksu,

 3. poczty elektronicznej,

 4. ustnie do protokołu.

 1. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt 2 stanowi załącznik nr1 do niniejszej procedury.

 2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz szkoły.

 3. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

 4. Do rejestru nie wpisuje się skarg i wniosków, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy.

 5. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

  1. liczba porządkowa,

  2. data wpływu skargi/wniosku,

  3. data rejestrowania skargi/wniosku,

  4. adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

  5. informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

  6. termin załatwienia skargi/wniosku,

  7. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

  8. data załatwienia,

  9. krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

 

 

 

 

§ 2

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.

 2. KaĹźda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie moĹźna ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, Ĺźe nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, naleĹźy zarejestrować,
  a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając
  o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.

 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez róĹźne organy, naleĹźy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić
  w dokumentacji szkoły.

 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać
  w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

§ 3

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

  1. oryginał skargi/wniosku,

  2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku
   i wynikach postępowania wyjaśniającego,

  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

  4. odpowiedĹş do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

  5. inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

  1. oznaczenie organu, od którego pochodzi,

  2. wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

  3. faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga /wniosek została załatwiona odmownie,

  4. imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

 4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

§ 4

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

 2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

  1. do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

  2. do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 3. Do siedmiu dni naleĹźy:

  1. przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeĹźeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

  2. przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

  3. przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeĹźeli sprawy w nich poruszane dotyczą róĹźnych organów,

  4. przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

  5. zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

  6. udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

 

Załączniki:

 1. protokół przyjęcia skargi ustnej,

 2. protokół przyjęcia skargi pisemnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik ………….

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI USTNEJ

 

w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej w dniu………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię oraz stanowisko pracownika przyjmującego skargę)

 

......................................................................................................................................................

(nazwisko i imię oraz adres osoby wnoszącej skargę)

Wyszczególnienie zarzutów, podanie argumentów, przytoczenie faktów, wskazanie Ĺşródeł mających potwierdzić zarzuty:

Zarzut

Argumenty, fakty, data

Ĺšródła informacji (świadek, dokument)

 

...............................................

…………………………….................

…………………………...................

...............................................

…………………………….................

…………………………...................

...............................................

……………………………………………

 

……………………………........................

………………………………………………….

……………………………........................

…………………………….........................

……………………………........................

…………………………….........................

…………………………….........................

……………………………..........................

 

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

 

Wykaz dokumentów (kopii) załączonych do skargi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………. ………………………………………………………………..

( podpis osoby wnoszącej skargę ) (podpis pracownika przyjmującego skargę ) /

załącznik ……………….

 

Wola Uhruska, dnia ……………………………..

 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI PISEMNEJ

 1. Imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę / wniosek

 

…………………………………………………………………………………………............................................

 1. Adres, telefon kontaktowy

 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………

 1. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przyjmującej skargę /wniosek

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Treść skargi / wniosku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Podpis osoby składającej skargę/ wniosek podpis osoby przyjmującej skargę/ wniosek

 

 

 

 

 

 

 1. PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI I OBIEGU DOKUMENTÓW.

 

 1. Przekaz informacji: dyrektor – nauczyciel, pracownik szkoły

 1. Informacje, komunikaty, zarządzenia Dyrektora szkoły przekazywane są nauczycielom i pracownikom w formie:

 1. wpisu w „Księdze zarządzeń,”

 2. rad pedagogicznych, szkoleń,

 3. informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,

 4. rozmów indywidualnych i konsultacji,

 5. spotkań organizowanych ad hoc między lekcjami z grupą nauczycieli,

 6. telefonicznie,

 7. pocztą elektroniczną z opcją „potwierdzenie”.

 

 1. Zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Księdze zarządzeń” nauczyciel potwierdza podpisem w księdze.

 

 1. Przekaz informacji: nauczyciel – nauczyciel

 1. Informacje, komunikaty nauczycieli przekazywane są innym nauczycielom
  w formie:

 1. informacji na tablicy ogłoszeń,

 2. rad pedagogicznych, szkoleń,

 3. spotkań zespołów,

 4. rozmów indywidualnych.

 

 1. Przekaz informacji: nauczyciel/dyrektor – uczeń

 1. Informacje, komunikaty nauczycieli przekazywane są uczniom w formie:

 1. wiadomości pisemnych w zeszycie przedmiotowym, zeszytach kontaktów,

 2. godzin wychowawczych, zajęć lekcyjnych,

 3. rozmów indywidualnych,

 4. apeli szkolnych, porządkowych,

 5. radiowęzeł szkolny,

 6. informacji na tablicach ogłoszeń na korytarzach szkolnych,

 7. informacji na stronie internetowej szkoły,

 8. pocztą elektroniczną.

 

 1. Na początku roku szkolnego, zgodnie z zapisami w Statucie, nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają uczniów z przedmiotowymi systemami oceniania, przekazują uczniom pisemne informacje o wymaganiach edukacyjnych,
  a na bieżąco o ich osiągnięciach edukacyjnych. Powyższy fakt należy odnotować
  w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie przedmiotowym ucznia.

 

 1. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają uczniów z dokumentami szkoły: Statutem Zespołu Szkół, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym.

Informują uczniów o warunkach i trybie uzyskania wyĹźszej niĹź przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyĹźszej niĹź przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o przewidywanych, śródrocznych i rocznych, ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie zachowania, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. PowyĹźszy fakt naleĹźy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. Przekaz informacji: nauczyciel/dyrektor – rodzic (prawny opiekun)

 1. Informacje, komunikaty nauczycieli, dyrektora przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) w formie:

 1. wiadomości pisemnych w zeszycie kontaktów i przedmiotowym,

 2. informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

 3. wywiadówek,

 4. zebrań ogólnych z rodzicami, szkoleń,

 5. spotkań indywidualnych,

 6. korespondencji służbowej,

 7. informacji na stronie internetowej szkoły,

 8. rozmów telefonicznych,

 9. wizyt domowych,

 10. poczty elektronicznej

 

 1. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) z dokumentami szkoły: Statutem Zespołu Szkół, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, procedurami szkolnymi informują o warunkach i trybie uzyskania wyĹźszej niĹź przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyĹźszej niĹź przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych. PowyĹźszy fakt naleĹźy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. Na wywiadówkach wychowawcy przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną informację o bieżących osiągnięciach wyraĹźonych w postaci stopni szkolnych.

 

 1. Wychowawcy pisemnie informują rodziców (prawnych opiekunów)
  o przewidywanych, śródrocznych i rocznych, ocenach klasyfikacyjnych
  z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie zachowania, zgodnie z zapisami w WSO.

 

 1. Informację o zapoznaniu z przewidywanymi ocenami z przedmiotów i ocenie zachowania rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. O zagroĹźeniu ucznia oceną niedostateczną (śródroczną, roczną) i obniĹźoną oceną

zachowania lub nieklasyfikowaniu, wychowawca klasy co najmniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zawiadamia rodzica (prawnego opiekuna) w formie :

 1. pisemnej – listem poleconym,

 2. ustnej, lecz rodzic (prawny opiekun) podjętą informację potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym

 

 

 1. W przypadku niezgłoszenia się do wychowawcy (na zebranie lub przed nim) rodzica ucznia (prawnego opiekuna) zagroĹźonego oceną niedostateczną (śródroczną, roczną) lub obniĹźoną oceną zachowania, wychowawca jest zobowiązany do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

 1. Po zakończeniu I okresu nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do wiadomości uczniów (prawnych opiekunów) przez nauczycieli uczących danych przedmiotów lub wychowawcę, a rodzicom (prawnym opiekunom) – na wywiadówce.

 

 1. Wyniki zatwierdzonej klasyfikacji rocznej i końcowej umieszczane są na świadectwie szkolnym.

5. Przepływ informacji z sekretariatu

 1. Koordynowanie przepływu informacji – sekretarz szkoły.

 

 1. Odbieranie listów, faksów, e-maili, telefonów, notatek ze spotkań, innych róĹźnych

informacji – sekretarz szkoły.

 

Sposoby przekazywania informacji przez sekretarza szkoły:

 1. listy, faksy, e-maile, notatki, informacje,

 2. bezpośredni przekaz do adresata,

 3. telefoniczne,

 4. komunikat sms,

Pisma z dyspozycją Dyrektora - nauczyciel powinien potwierdzić podpisem przyjmując
do wiadomości lub/i realizacji.

 

 

Podjętą przez sekretarza decyzję co do sposobu przetworzenia i przekazu informacji zatwierdza Dyrektor szkoły.

Wstępna weryfikacja – dyrektor, sekretarz szkoły.

Rejestracja przychodzących i wychodzących pism ze szkoły zgodnie z Instrukcją

Kancelaryjną – sekretarz szkoły.

Realizacja zadania przez osobę odpowiedzialną.

Kontrola wykonania zadania – dyrektor szkoły.

Ewidencja dokumentacji – sekretarz szkoły.

Archiwizacja pism przychodzących i wychodzących ze szkoły zgodnie z przepisami

prawa – sekretarz szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

KANCELARIA ZESPOŁU SZKÓŁ– wpis do księgi korespondencji

 

 

 

 

bieg korespondencji przychodzącej do szkoły

 

 

1 dzień1 dzień

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ – dyspozycje, data

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Zespołu Szkół

 

 

 

Sekretariat Szkoły Podstawowej
– wpis do księgi korespondencji

 

 

 


1 dzień 1 dzień 1 dzień

 


2 dni
1 dzień 1 dzień

 

ADRESAT- podpis, data

WICEDYREKTOR

 

 

 

Sekretarz ds. szkoły podstawowej

 

 

 

1 dzień 1 dzień

 

 

2 dni

 

ADRESAT- podpis, data