1. Procedury dotyczące odbierania dziecka ze szkoły po lekcjach i zajęciach lekcyjnych

 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice

(opiekunowie prawni) lub upowaĹźnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która moĹźe przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi być pełnoletnia, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

 

 1. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas 0 – III zobowiązani są zebrać
  od rodziców pisemne deklaracje określającą sposób powrotu dziecka do domu
  po skończonych zajęciach szkolnych. Wzór deklaracji załącznik nr 1

Po skończonych zajęciach lekcyjnych:

 1. dzieci z oddziałów przedszkolnych są odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upowaĹźnione bezpośrednio z klasy. Dzieci dojeĹźdĹźające odprowadzane są do świetlicy przez wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia na ostatniej godzinie,

 2. uczniowie klas 1-3 przychodzą do szatni pod opieką nauczyciela, z którym dana klasa kończy zajęcia . Nauczyciel ten odprowadza do świetlicy dzieci dojeĹźdĹźające,

 3. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum zamieszkujący
  w odległości normatywnej opuszczają teren szkoły. Uczniowie zamieszkujący
  w odległości ponadnormatywnej przestrzegają procedur dotyczących pracy świetlicy szkolnej.

Po skończonych zajęciach pozalekcyjnych:

uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej odbierają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby do tego upowaĹźnione. Uczniowie uczęszczający do świetlicy zostają odprowadzeni przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. W dzienniku zajęć świetlicy odnotowuje się udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

 

 1. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie moĹźe być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun prawny) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy;

 1. niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,

 2. nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

 3. wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

 4. jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic (prawny opiekun) odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję.

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

 

 1. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) ze szkoły naleĹźy:

 1. niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami)
  lub osobami upowaĹźnionymi do odbioru,

 2. zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców (prawnych opiekunów),

 3. w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów / praca, dom, tel. komórkowy/, nie moĹźna uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upowaĹźnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce pół godziny.

Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora.

Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji

o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje

decyzję o powiadomieniu policji.

 

 

2 Procedury dotyczące opieki świetlicowej uczniów

 1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na prośbę rodziców (prawnych opiekunów),
  po wypełnieniu karty zgłoszenia do świetlicy wg. wzoru ustalonego przez szkołę.

 

 1. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowani są uczniowie dojeĹźdĹźający, następnie uczniowie klas 0-III, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki bezpośrednio przed lub po zajęciach lekcyjnych oraz pozostali uczniowie w miarę wolnych miejsc.

 

 1. Karty zgłoszenia do świetlicy składa się u dyrektora szkoły w dwóch terminach:

 • Od 1 czerwca do 31 VIII na przyszły rok szkolny

 • W innych terminach w uzasadnionych przypadkach

 

 1. Uczeń przyjęty do świetlicy szkolnej ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach świetlicowych.

 

 1. Bezpośrednio po lekcjach uczeń ma obowiązek zgłosić się do świetlicy szkolnej – za zgodą rodziców moĹźe uczestniczyć w innych zajęciach (zajęcia wyrównawcze, korekcyjne) po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu wychowawcy świetlicy szkolnej – fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku zajęć świetlicowych.

 

 1. Uczniowie dojeĹźdĹźający mają obowiązek uczęszczania do świetlicy, gdzie pod opieką wychowawcy oczekują na autobus szkolny. Na żądanie rodziców złoĹźone na piśmie do dyrektora szkoły uczeń moĹźe nie uczęszczać do świetlicy szkolnej. W takim przypadku uczeń bezpośrednio po zajęciach szkolnych ma obowiązek opuścić teren szkoły.

 

 1. W przypadkach określonych w pkt. 6 rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko, które zakończyło zajęcia szkolne w danym dniu.

 

 1. Rodzic może zwolnić dziecko z zajęć w świetlicy szkolnej w danym dniu osobiście lub na pisemną prośbę złożoną u wychowawcy świetlicy.

 

3 Procedury dotyczące organizacji dowoĹźenia uczniów do i ze szkoły

 1. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonych przystankach autobusowych.

 

 1. W przypadku spóĹşnienia się ucznia na autobus szkolny opiekę i dowóz zapewniają rodzice.

 

 1. Nauczyciel świetlicy po skończonych zajęciach odprowadza uczniów dojeĹźdĹźających, do miejsca postoju autobusu szkolnego przekazując grupę opiekunowi w autobusie.

 

 1. Kwestia dowoĹźenia uczniów została zawarta w regulaminie zatwierdzonym przez organ prowadzący.

Załącznik Nr 1

deklaracja rodziców

dotycząca powrotu dziecka ze szkoły

 

DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

w sprawie sposobu powrotu dziecka ze szkoły

rok szkolny …………../………………

 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

1. Imię i nazwisko ucznia

………………………………………………………………………

2. Klasa …………

3. Sposób powrotu ucznia:

a. samodzielnie

b. odbiór przez rodziców

c. świetlica

d. odbiór przez upowaĹźnione osoby:

 

1) …………………………… Nr dowodu osobistego …………………..

Nr tel…………

2) …………………………… Nr dowodu osobistego ………………….

Nr tel…………

3) …………………………… Nr dowodu osobistego ………………….

Nr tel…………

 

4. Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:

 

a. Ojciec/prawny opiekun …………………………………………

 

b. Matka/prawny opiekun …………………………………………

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Karta zgłoszenia do świetlicy

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

IMIĘ NAZWISKO DZIECKA………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA ……………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

ADRES ZAMIESZKANIA……………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

KLASA………… WYCHOWAWCA……………………………………………………….

 

 

MATKA ( OPIEKUN PRAWNY )

 

IMIĘ NAZWISKO…………………………………………………………………………………………………

 

TELEFON…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

OJCIEC ( PRAWNY OPIEKUN )

 

IMIĘ NAZWISKO…………………………………………………………………………………………………

 

TELEFON…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA……………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

……………………………………… ……………………………………

MIEJSCOWOŚĆ DATA PODPIS RODZICA

( PRAWNEGO OPIEKUNA)