1. Procedury postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze:

Za ucznia sprawiającego trudności wychowawcze rozumie się ucznia, który nie przestrzega przepisów prawa szkolnego i łamie ogólno przyjęte normy społeczne, np.:

 • pali papierosy

 • uĹźywa alkoholu lub innych środków odurzających

 • przejawia zachowania świadczące o demoralizacji

 • jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa

 • jest agresywny-czynem lub słowem narusza godność i nietykalność osobistą innej osoby

 • narusza prawo własności – kradnie

 • niszczy mienie szkolne lub innej osoby

 • uniemoĹźliwia prowadzenie lekcji

 • stwarza sytuacje zagraĹźające bezpieczeństwu własnemu i innych

 • i inne

 

 1. Nauczyciel obserwuje zaistnienie trudności, wpisuje uwagę do dziennika lekcyjnego i informuje niezwłocznie ( telefonicznie) o zaistniałym fakcie wychowawcę.

 

 1. Wychowawca diagnozuje problem i podejmuje próbę jego rozwiązania wraz
  z wyciągnięciem konsekwencji. Ponadto sporządza notatkę służbową.

 

 1. JeĹźeli działanie wychowawcy nie przynosi pożądanego skutku, lub gdy sytuacja jest wyjątkowa, informuje dyrektora szkoły, który wdraĹźa odpowiednią procedurę.

 

 

 1. Procedury postępowania w przypadku narastających niepowodzeń szkolnych ucznia.

Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauwaĹźają narastające niepowodzenia szkolne, np.

 • duĹźe trudności w nauce,

 • zagroĹźenie niepromowaniem,

 • niepromowanie i drugoroczność.

 

 1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę o niepowodzeniach ucznia z danego przedmiotu.

 

 1. Wychowawca klasy informuje dyrektora szkoły, który powołuje zespół nauczycieli uczących w danej klasie.

 

 1. Zespół nauczycieli uczących, we współpracy z pedagogiem przygotowują propozycje pomocy uczniowi tworząc Plan Działań Wspierających.

 2. Wychowawca i pedagog konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań.

 

 1. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) uczeń moĹźe korzystać równieĹź z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  • z badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 1. Zespół nauczycieli uczących raz w miesiącu spotyka się i analizuje postępy ucznia.

 

 1. Procedury postępowania wobec „obcej” osoby na terenie szkoły.

 KaĹźdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądĹş pracownikiem szkoły jest osobą „obcą”.

 1. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu gościa w szkole.

 2. W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, naleĹźy skierować ją w pobliĹźe pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliĹźszej przerwy śródlekcyjnej.

 3. W innych przypadkach należy kierować zainteresowanych do dyrektora szkoły.

 4. W przypadku, gdy osoba „obca” odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądĹş stwarza zagroĹźenie dla osób przebywających w szkole, przy odmowie wyjścia, naleĹźy wezwać na pomoc innego pracownika szkoły.

 5. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły.

 6. Absolwenci odwiedzający szkołę powinni być kierowani do sekretariatu, gdzie mają obowiązek określić cel swojej wizyty w szkole.

 

 

4.Procedury postępowania w przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) nie zjawił się odebrać dziecko z wycieczki lub innej imprezy szkolnej.

 1. Przed planowaną imprezą nauczyciel zbiera pisemne oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów z ustaloną datą wycieczki lub innej imprezy, godziną i miejscem powrotu oraz ustalonym przez rodziców (prawnych opiekunów) sposobem powrotu dziecka do domu:

 • samodzielny powrót dziecka do domu (na odpowiedzialność rodziców),

 • powrót z dorosłą osobą mieszkającą w pobliĹźu i wskazaną przez rodziców (prawnych opiekunów),

 • odebranie ucznia przez rodziców (prawnych opiekunów).

 1. W przypadku nie pojawienia się o określonej godzinie rodzica (prawnego opiekuna), który zobowiązał się do osobistego odbioru dziecka:

 • nauczyciel dzwoni do rodziców (prawnych opiekunów)

 • nauczyciel dzwoni na Policję z prośbą o rozwiązanie zaistniałej sytuacji (przez cały ten czas nauczyciel czeka razem z uczniem w wyznaczonym miejscu aĹź do przybycia rodziców (prawnych opiekunów) lub Policji).

 

 

 

 

 1. Procedury postępowania w sytuacji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo.

JeĹźeli rodzice (prawni opiekunowie) uchylają się od obowiązku i nie przychodzą na zebrania/wywiadówki organizowane przez szkołę:

 1. wychowawca wzywa rodzica (prawnego opiekuna) na rozmowę w celu poinformowania o swoich spostrzeżeniach, rozmowy na ten temat, ustalenia form pomocy rodzinie:

 • pisemnie

 • telefonicznie

 1. jeĹźeli sytuacja nie ulega zmianie wychowawca zgłasza problem pedagogowi szkolnemu, który wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły.

 2. pedagog szkolny w obecności wychowawcy uświadamia rodzicom konsekwencje prawne, co zostaje odnotowane w dzienniku pedagoga.

 3. w sytuacji braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagog powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie lub telefonicznie

 4. jeśli powyższe działania nie przyniosą oczekiwanego efektu dyrektor zgłasza sprawę do Sądu Rodzinnego dla Nieletnich we Włodawie.

 

6 Procedura postępowania wobec ucznia mającego trudności w nauce.

 

 1. Nauczyciele i wychowawca analizują postępy uczniów w nauce.

 

 1. W przypadku uczniów z problemami w nauce wyjaśniają ich przyczyny:

 • rozmowa z uczniem,

 • rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami),

 • kierowanie ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) do PP – P
  w celu diagnozy przyczyn trudności w nauce (informacja o konieczności badania potwierdzona podpisem rodzica (prawnego opiekuna) w dokumentacji wychowawcy).

W przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) kategorycznie odmawia przyjęcia do wiadomości konieczności przebadania dziecka w poradni psychologiczno- pedagogicznej, wychowawca zgłasza ten fakt do pedagoga, który sporządza odpowiednią notatkę.

 

 1. Adekwatnie do rozpoznanych przyczyn organizowanie pomocy uczniom w celu przezwyciężenia trudności:

 • dostosowanie form, metod pracy i wymagań do zaleceń opinii lub orzeczenia PP– P dostarczonego przez rodzica (prawnego opiekuna),

 • mających trudności w uczeniu się – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 • z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami
  w uczeniu się – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 • dla uczniów z zaburzeniami mowy – zajęcia logopedyczne,

 • z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne – zajęcia

socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym.

 • ścisła współpraca z rodzicami, wspólne ustalenie metod pracy z dzieckiem
  i przekazywanie wskazówek rodzicowi (prawnemu opiekunowi) do pracy w domu.

 

 1. Ponadto każdy uczeń ma prawo uzyskać pomoc w formie porady udzielonej przez nauczyciela lub właściwego specjalistę.

 

 1. Dalsza obserwacja dziecka i jego postępów w nauce.

 

 1. Dokumentowanie podjętych działań zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

 

 

7 Procedury postępowania w przypadku ucznia zdolnego

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 1. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 

 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut.

 

 1. Celem tych zajęć jest rozwijanie wybitnych uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez przygotowywanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

 1. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla danego rodzaju zajęć.

 

 1. Diagnozy potrzeb w zakresie objęcia uczniów w/w zajęciami dokonują powołane przez dyrektora zespoły, które planują i koordynują udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określają zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy.

 

 1. Do kompetencji dyrektora szkoły naleĹźy ustalenie – na podstawie zaleceń zespołu - form, sposobu i okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

 1. Istnieje prawna możliwość organizacji indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki.

 

 1. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

 

 1. Godziny nauczyciela-opiekuna przeznaczone na systematyczne indywidualne konsultacje z uczniem są płatne dodatkowo.

 

 1. Uczniowi uzdolnionemu przysługuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (art.90c ustawy o systemie oświaty).

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budĹźecie szkoły. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 

8 Procedura postępowania w przypadku ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanego.

 

 1. Nauczyciel na podstawie obserwacji, wywiadu analizuje sytuację ucznia.

 

 1. Po ustaleniu rzeczywistego problemu dziecka powiadamia wychowawcę, pedagoga
  i dyrektora szkoły o swoich spostrzeżeniach.

 

 1. Pedagog sporządza notatkę o sytuacji dziecka i przeprowadza rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ustalenia zasad postępowania z dzieckiem i poprawy sytuacji oraz uzyskania ewentualnej pomocy wychowawczej lub materialnej.

 

 1. W przypadku trudnej sytuacji materialnej szkoła przygotowuje wniosek do GOPS, Rady Rodziców z prośbą o udzielenie dziecku pomocy.

 

 1. W przypadku niedoĹźywienia szkoła zgłasza wniosek do GOPS, Rady Rodziców
  o objęcie ucznia dożywianiem.

 

 1. W przypadku zaniedbania rodziców w sferze nie wypełniania obowiązku szkolnego, stwierdzonej przemocy, demoralizacji lub niewydolności wychowawczej. dyrektor po konsultacji z pedagogiem kieruje sprawę na policję lub do Sądu Rodzinnego.

 

9. Procedury postępowania w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego opuszczający miejsce zamieszkania powinni przekazać dyrekcji szkoły informację o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną
  i zostać złożona w sekretariacie szkoły.

 

 1. W przypadku niepowiadomienia szkoły ( według punktu nr 1), gdy wychowawca klasy otrzymał informację o nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) zobowiązany jest przekazać ją dyrektorowi.

 

 1. Dyrektor zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Komendy Powiatowej Policji.

 

 

 

 

10. Procedury postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania oraz wyłudzania pieniędzy.

 1. Rozmowa wychowawcy/wychowawców i pedagoga ze sprawcą i poszkodowanym.

 

 1. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

 

 1. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.

 

 1. Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniami – ustalenie konsekwencji czynu (zadośćuczynienie).

 

 1. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

 

 1. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniĹźenie oceny ze sprawowania

 

11 Procedura postępowania w przypadku złamania przez ucznia zakazu korzystania
w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania dĹşwięku i obrazu.

 1. Nauczyciel ma obowiązek zareagować w przypadku, gdy bez jego zgody na zajęciach lekcyjnych uczeń korzysta z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego bądĹş innego urządzenia służącego do rejestrowania dĹşwięku i obrazu.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że w/w sprzęt został wykorzystany do zarejestrowania dźwięku lub obrazu na zajęciach ma prawo żądać od ucznia ujawnienia nagrania i przekazania mu sprzętu użytego do rejestracji (w obecności innej osoby dorosłej).

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel jest pewien, Ĺźe doszło do rejestracji lub gdy uczeń odmawia ujawnienia nagrania powiadamia o tym fakcie wychowawcę i pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. Zabezpiecza sprzęt wykorzystany do rejestracji
  w celu uniemożliwienia jej skasowania i przekazuje go wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły.

 

 1. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem, ustalają okoliczności i cel użycia przez niego sprzętu rejestrującego na lekcji i za jego zgodą odtwarzają ewentualne nagranie.

 

 1. W przypadku, gdy uczeń nadal odmawia ujawnienia nagrania lub nie chciał dobrowolnie przekazać sprzętu nauczycielowi, wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane informacje   
  o zdarzeniu. Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców (prawnych opiekunów), zobowiązuje go do natychmiastowego skasowania ewentualnego nagrania i wyjaśnia konsekwencje związane z jego upowszechnianiem lub opublikowaniem. Wychowawca sporządza notatkę z rozmowy. W obecności ucznia przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) zatrzymany sprzęt.

 

 1. W przypadku, gdy uczeń ponownie złamie zakaz rejestrowania zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela lub upowszechnia bądź publikuje dokonane nagrania
  (np. w Internecie) podlega karom statutowym.