1. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego.

 1. Każdy uczeń ma obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne.

 

 1. Wychowawca prowadzi systematyczny monitoring frekwencji uczniów; fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. JeĹźeli nieobecności ucznia na zajęciach są nieusprawiedliwione w określonym terminie (7 dni), wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)
  o nieobecnościach ucznia w szkole oraz konsekwencjach z tym związanych.

 

 1. Powyższa informacja może być przekazana telefonicznie lub listownie. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą też zostać poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. Każdy kontakt wychowawcy z rodzicem (prawnym opiekunem) powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. W przypadku braku właściwej współpracy ze strony rodziców (prawnych opiekunów) tj. rodzice (prawni opiekunowie) nie uczestniczą w zebraniach, konsultacjach, nie kontaktują się z wychowawcą oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.

 

 1. Ustala się, Ĺźe wychowawca zgłasza dyrektorowi problemy związane z frekwencją klasy i poszczególnych uczniów wówczas, gdy jest ona niĹźsza niĹź 80 %.

 

 1. Dyrektor prowadzi rejestr absencji, w którym wpisuje interwencje związane
  z frekwencją ucznia lub klasy.

 

 1. Dyrektor analizuje i sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez:
  - rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia na terenie szkoły w obecności wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, w trakcie której informuje rodziców (prawnych opiekunów) o obowiązujących przepisach prawnych w zakresie obowiązku szkolnego,
  - wywiad w domu rodzinnym ucznia.

 

 1. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie uczęszcza do szkoły (frekwencja jest mniejsza niĹź 50%), dyrektor wysyła pismo urzędowe do rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące obowiązku szkolnego oraz konsekwencjach prawnych wynikających z absencji ucznia. W przypadku dalszego uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego, dyrektor informuje o tym fakcie organ prowadzący szkołę (Wójta Gminy Wola Uhruska) oraz podejmuje decyzję o egzekucji obowiązku szkolnego i wymierzeniu rodzicom (prawnym opiekunom) kary finansowej.

 

 1. Jeśli zostaną wyczerpane wszelkie środki oddziaływań wychowawczych i sposoby, wymuszające regularne uczęszczanie ucznia do szkoły, dyrektor szkoły
  w porozumieniu z wychowawcą klasy i pedagogiem pisemnie informuje
  Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich we Włodawie o uchylaniu się ucznia
  od realizacji obowiązku szkolnego.

 

2. Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych:

a) przewidziane z mocy prawa;

b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów);

c) z powodu złego samopoczucia ucznia na jego prośbę.

 

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych określonych przepisami prawa:

Dyrektor moĹźe zwolnić ucznia z zajęć na podstawie odpowiednich zapisów w Statucie Szkoły oraz rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Zwolnienia te dotyczą:

 • zajęć z WF i informatyki na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) przy jednoczesnym okazaniu opinii lekarza;

 

 • nauki drugiego języka obcego, gdy rodzice (prawni opiekunowie) złoĹźyli odpowiedni wniosek oraz opinię lub orzeczenie poradni (w przypadku wady słuchu lub głębokiej dysleksji);

 

 • religii, gdy rodzice (prawni opiekunowie) złoĹźyli oświadczenie z wyraĹźeniem Ĺźyczenia, by dziecko na te zajęcia nie uczęszczało.

 

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych lub odwozu na prośbę rodzica:

 1. ucznia moĹźna zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) odnotowaną w zeszycie kontaktów z wychowawcą. Rodzic uzasadnia przyczynę zwolnień i odnotowuje jego odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu; zwolnienia na luĹşnych kartkach nie będą respektowane;

 

 1. prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu do szkoły;

 

 1. wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub moĹźe odmówić zwolnienia, jeĹźeli:

  • uzna, Ĺźe uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis;

  • jeĹźeli w tym dniu zaplanowane są prace pisemne;

  • w dniu zapowiedzianych prac pisemnych uczeń moĹźe być zwolniony jedynie
   z waĹźnych powodów (wizyta u lekarza, pogrzeb, sprawy urzędowe);

 

 1. wychowawca odnotowuje zwolnienie ucznia w dzienniku lekcyjnym i zeszycie kontaktowym;

 

 1. jeĹźeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia moĹźe zwolnić ten nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń się zwalnia;

 

 1. następnie uczeń powinien zgłosić się do pani woźnej z prośbą o otwarcie szatni, pod warunkiem, że okaże zwolnienie;

 

 1. rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę o zwolnienie dziecka, potwierdzają to póĹşniej wpisem w zeszycie kontaktów;

 

 1. tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie
  pod warunkiem, że rodzic (prawny opiekun) osobiście odbierze dziecko ze szkoły i potwierdzi zwolnienie podpisem w zeszycie kontaktowym;

 

 1. w razie wątpliwości, co do zasadności zwolnienia, autentyczności wpisanej do zeszytu prośby i podpisu rodzica (prawnego opiekuna), wychowawca powinien to zweryfikować poprzez jak najszybszy kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami), zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach;

 

 1. wszystkie wpisane w zeszycie prośby rodziców (prawnych opiekunów) o zwolnienia
  z zajęć mogą być weryfikowane przez rodziców (prawnych opiekunów) podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy;

 

 1. uczniowie mogą być zwalniani do domu z pierwszych i ostatnich zajęć lekcyjnych
  w przypadku nieobecności nauczyciela, jeżeli wychowawca uzyskał wcześniej zgodę na piśmie od rodzica (prawnego opiekuna) na spotkaniu klasowym. W przeciwnym razie dyrektor szkoły zapewnia uczniom opiekę do czasu zakończenia zajęć.

 

Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia:

 1. każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana
  i zobowiązuje każdego nauczyciela do udzielenia mu pomocy;

 

 1. zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:

  • zapewnieniem uczniowi pierwszej i w razie potrzeby pomocy medycznej;

  • powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu;

  • powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z nimi wszystkich działań;

 

 1. w przypadku, kiedy złe samopoczucie jest uzasadnione jakąś dolegliwością, wychowawca klasy lub nauczyciel uczący powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) telefonicznie
  i prosi o przybycie do szkoły;

 

 1. do czasu przybycia rodziców (prawnych opiekunów) uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej, wyznaczonej przez dyrektora;

 

 1. Szkoła (dyrektor, wychowawca lub nauczyciel) może:

  • poczekać, aĹź rodzice (prawni opiekunowie) przyjdą po dziecko;

  • wysłać dziecko ze wskazaną osobą uprawnioną do opieki nad uczniem
   do najbliĹźszej przychodni i powiadomić o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów);

  • wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w jego ocenie niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarza. Powiadamia rodziców (prawnych opiekunów), gdy lekarz decyduje o przewiezieniu ucznia do szpitala;

  • uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upowaĹźniona.

 

Procedura zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
  z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić
  na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. O zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka występują rodzice (prawni opiekunowie). Składają do dyrektora szkoły podanie, do którego załączają opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej.

 

 1. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do 20 września danego roku szkolnego.

 

 1. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają decyzję w sekretariacie szkoły.

 

 1. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje wychowawca ucznia oraz nauczyciel prowadzący zajęcia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości wychowawca i nauczyciel potwierdzają własnoręcznym podpisem złożonym na decyzji.

 

 1. Uczeń zwolniony z nauki drugiego języka obcego w czasie tych zajęć przebywa w sali razem z pozostałą grupą uczniów. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń moĹźe być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złoĹźonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel języka obcego oraz wychowawca klasy.

 

 1. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma zaznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” .

 

 

Procedura postępowania w przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez dokonanie umotywowanego wpisu
  w zeszycie kontaktów. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.

 

 1. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

 

 1. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuĹźszy niĹź 1 miesiąc, naleĹźy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

 

 1. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję
  o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

 

 1. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego,
  w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

 

 1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie* do dyrektora szkoły (w sekretariacie, na dziennik korespondencyjny ), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

 

 1. Podanie naleĹźy przedłoĹźyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie póĹşniej niĹź:

 1. w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 20 września danego roku szkolnego,

 2. w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 21 dni po zakończeniu pierwszego semestru nauki w danym roku szkolnym.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego (do 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia).

 

 1. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

 

 1. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia
  w sekretariacie.

 

 1. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

 

 1. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

 1. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

 

 1. JeĹźeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

 1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń moĹźe być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia** rodziców (opiekunów prawnych) złoĹźonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

 

 1. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

 

 1. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem
  z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

 

 1. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 

 

*wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury

**wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 2 do procedury

 

Procedura zwolnienia z zajęć informatyki.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 1. JeĹźeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemoĹźliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 2. Zasady zwalniania ucznia w w/w przypadkach są analogiczne do zasad ZWOLNIENIA
  Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO.

 

Procedura zwolnienia z zajęć wychowania do życia w rodzinie

 1. Uczniowie niepełnoletni mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do Ĺźycia w rodzinie tylko na pisemną, uzasadnioną rezygnację rodziców (prawnych opiekunów) o udziale ich dziecka
  w tych zajęciach.

 

 1. Dyrektor ma prawo odmówić rodzicom (prawnym opiekunom) zgody na rezygnację
  z uczestnictwa ucznia w zajęciach.

 

 1. Zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych
  w szkole.

 

 1. W przypadku gdy zajęcia klasowe odbywają się z podziałem na grupy: chłopców
  i dziewcząt, szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczestniczą w zajęciach.
  Jeżeli zajęcia odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie w planie lekcji, grupa nie biorąca udziału w zajęciach, może być zwolniona przez dyrektora szkoły.

 

Procedura zwolnienia z zajęć religii

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki religii.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia występują do dyrektora o zwolnienie ucznia
  z uczestnictwa w lekcjach religii, składając podanie do dnia 20 września danego roku szkolnego.

 

 1. Dyrektor wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni od daty wpływu podania. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają decyzję w sekretariacie szkoły.

 

 1. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

 

 1. Uczniowi zwolnionemu z religii szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć.

 

 1. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami
  w danym dniu uczeń moĹźe być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) złoĹźonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy.

 

 1. Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii na podstawie punktu 3 nie wpisuje się nieobecności.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wstawia się poziomą kreskę.

 

 

 

Wola Uhruska, dnia…………………………….

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół

w Woli Uhruskiej

 

 

PODANIE

O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ…………………………………………………………………………….

 

Proszę o zwolnienie mojego syna/córki ……………………………………………………

ur. ……………………………………………, ucznia klasy ……………………………

z zajęć …………………………… w okresie:

- od dnia ……………………………………….. do dnia …………………………………

-na okres I lub II semestru roku szkolnego 20……../20…..….

-na okres roku szkolnego 20…….../20…….….

 

z powodu……………………………………………………………………………………

 

W załączeniu przedstawiam ………………………………………………….

 

………………………………………..

Podpis rodzica

 

 

 

 

 

Wola Uhruska, dnia…………………………….

 

Dyrektor

Zespołu Szkół

w Woli Uhruskiej

 

W związku ze zwolnieniem syna/córki*

……………………………………………………………..…….… ucz kl. …………………..

(nazwisko i imię)

 

w okresie od……………………. do ……………………… z zajęć wychowania fizycznego

 

zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/córki* z obowiązku obecności na w/w zajęciach

 

zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć:

 

…………………………………………………………………………………………………

(wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki*
w tym czasie poza terenem szkoły.

…………………………………..

/czytelny podpis rodzica/

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY:

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*

 

Uwaga: w czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.

 

……………………………………….……… /data i podpis dyrektora szkoły/

……………………………………..……..

/podpis rodzica/

 

…………………………………………...

/data, podpis nauczyciela wf.

 

……………………………………………

/data i podpis wychowawcy/ *niepotrzebne skreślić

 

 

 1. Procedury dotyczące usprawiedliwiania i doraĹşnego zwalniania uczniów z zajęć.

 

Procedury obowiązujące ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie nosić do szkoły zeszyt kontaktowy, w którym prowadzona będzie korespondencja z rodzicami (prawnymi opiekunami). W zeszycie powinny znajdować się podpisy rodziców (opiekunów prawnych).

 

 1. Zeszyt kontaktowy będzie opatrzony podpisem wychowawcy i powinien mieć ponumerowane strony. Uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu kontaktowego przez cały rok szkolny.
  Za prowadzenie zeszytu odpowiada uczeń i rodzic (prawny opiekun).

 

 1. KaĹźdy uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie (wpisane do zeszytu kontaktowego) w dniu powrotu do szkoły lub na najbliĹźszej godzinie wychowawczej, nie póĹşniej niĹź w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.

 

 1. Jeżeli w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły uczeń nie dostarczy usprawiedliwienia, godziny zostają nieusprawiedliwione.

 

 1. JeĹźeli uczeń nie przychodzi na początkowe lekcje lub ma być zwolniony z lekcji końcowych, w tym samym dniu dostarcza wychowawcy wpisane do zeszytu kontaktowego zwolnienie wraz z adnotacją, iĹź rodzic (prawny opiekun) bierze odpowiedzialność za powrót dziecka do domu.

 

 1. W przypadku nieobecności dłuższej niż 7 dni wymagane jest zwolnienie lekarskie. Zwolnienia lekarskie muszą być wklejone do zeszytu kontaktowego i przedstawione wychowawcy.

 

 1. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku szkolnego w czasie cyklu zajęć. Uczeń, który samowolnie oddali się z zajęć bez pisemnego zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów), nie moĹźe mieć usprawiedliwionej nieobecności-nieobecność
  ta traktowana jest jako ucieczka
  .

 

 1. W sytuacji złego samopoczucia uczeń zgłasza się do gabinetu lekarskiego lub sekretariatu. Opuszczenie szkoły przez ucznia moĹźe nastąpić jedynie pod opieką rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) odbiera dziecko ze szkoły, musi potwierdzić ten fakt w sekretariacie szkoły, a następnie wpisać usprawiedliwienie w zeszycie kontaktowym.

 

 1. Uczniowie zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego mają obowiązek przebywania, podczas tych zajęć, pod opieką nauczyciela przedmiotu. JeĹźeli lekcja wychowania fizycznego jest na pierwszej lub ostatniej godzinie, uczeń moĹźe być na niej nieobecny na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) złoĹźoną na piśmie i opatrzoną klauzulą „na własną odpowiedzialność”.

 

 1. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii, mają obowiązek przebywania na zajęciach określonych przez dyrektora szkoły w odrębnym harmonogramie, o którym wychowawca informuje ucznia.

 

 1. W przypadku, gdy uczeń usprawiedliwia nieobecności na wyraźne, częste upomnienia wychowawcy, może mieć to wpływ na ocenę z zachowania.

 

 1. SpóĹşnienie przekraczające 15 minut, traktuje się jako nieobecność na zajęciach. Usprawiedliwienie w/w spóĹşnienia spowodowanego przypadkiem losowym niezaleĹźnym od ucznia, moĹźe być usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego, rzeczowego wyjaśnienia.

 2. Uczeń, który przekroczy liczbę spóĹşnień równą 10, kaĹźdorazowo będzie musiał na polecenie wychowawcy, w wyznaczonym terminie, wykonać wskazaną pracę na rzecz klasy lub szkoły. Wychowawca w zeszycie kontaktowym informuje o tym rodzica (prawnego opiekuna), który ma obowiązek potwierdzić wpisaną adnotację własnoręcznym podpisem.

 

 1. Uczeń, który ma dużą ilość nieobecności usprawiedliwionych moĹźe zostać wezwany
  na rozmowę do wychowawcy, przeprowadzaną w obecności pedagoga. Uczeń podpisuje zobowiązanie do regularnego uczęszczania do szkoły.

 

 1. W przypadku powtarzających się nadal nieobecności usprawiedliwionych, wychowawca
  i pedagog mogą wezwać ucznia wraz z rodzicem (prawnym opiekunem) na rozmowę. Jeśli rodzic (prawny opiekun) nie stawi się w ustalonym terminie
  mogą wysłać pisemne upomnienie dla rodziców (prawnych opiekunów) o niewypełnianiu obowiązku szkolnego.

 

 1. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych wychowawca postępuje zgodnie
  z procedurami dotyczącymi uczniów uchylających się od obowiązku szkolnego.

 

Procedury obowiązujące rodziców (prawnych opiekunów)

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek dopilnować, by dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia szkolne i dbać o to, by dziecko nie opuszczało lekcji bez ważnej przyczyny.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w zeszyt kontaktowy
  i złoĹźyć w nim wzory podpisów. Za prowadzenie zeszytu odpowiada uczeń i rodzic (prawny opiekun).

 

 1. Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek poinformować telefonicznie lub osobiście sekretariat szkoły lub wychowawcę o każdej nieobecności dziecka.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do terminowego usprawiedliwiania nieobecności – w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły.

 

 1. Rodzic (prawny opiekun) może usprawiedliwić nieobecność dziecka tylko w zeszycie kontaktowym lub osobiście podczas spotkań z wychowawcą. Rozmowa telefoniczna, sms, email są tylko informacją dla wychowawcy o sytuacji ucznia.

 

 1. W przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) odbiera dziecko ze szkoły, musi potwierdzić ten fakt w sekretariacie szkoły, a następnie wpisać usprawiedliwienie w zeszycie kontaktowym.

 

 1. Rodzic (prawny opiekun) moĹźe jednorazowo zwolnić dziecko z ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych. Zwolnienie musi być oddane nauczycielowi lub wychowawcy w dniu „niećwiczenia”. Pozostałe dłuĹźsze zwolnienia muszą być wystawione przez lekarza i dostarczone wychowawcy w ciągu 7 dni od wystawienia. Dalsze procedury przeprowadza dyrektor szkoły.

 

 1. W przypadku stwierdzenia u ucznia wagarów lub notorycznych spóĹşnień rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek utrzymywania systematycznych kontaktów z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym oraz przestrzegania podjętych wspólnie ustaleń.

 

 1. W przypadku otrzymania informacji od wychowawcy, że dziecko ma dużo godzin usprawiedliwionych, rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek zgłosić się na rozmowę wyjaśniającą z wychowawcą i pedagogiem. Rodzic (prawny opiekun) wraz z dzieckiem podpisują zobowiązanie do systematycznej realizacji obowiązku szkolnego.

 

W przypadku powtarzania się nadal nieobecności usprawiedliwianych przez rodzica (prawnego opiekuna), wychowawca i pedagog mogą skierować pisemne upomnienie dla rodziców (prawnych opiekunów) o niewypełnianiu obowiązku szkolnego.