WYPADEK UCZNIA to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły:

na terenie szkoły,

poza terenem szkoły: wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”.

 

Cel procedury

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu

uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

 

Zakres

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku

ucznia.

 

Osoby odpowiedzialne

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni.

 

Postanowienie ogólne

W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowanymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.

Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia.
Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący zajęcia natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę, a w razie ich nieobecności osobę zastępującą.

 1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia,

nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka,

stłuczenia, itp.).

 1. Po stwierdzeniu zdarzenia naleĹźy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej w ośrodku zdrowia celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim, moĹźe odprowadzić pracownik obsługi szkolnej (staĹźysta, sprzątaczka, itp.- dotyczy SP, Gimnazjum, zdarzenia, które miało miejsce
  w hali sportowej).

 

 1. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub jego zastępcę oraz rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.

 

 1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

 

 1. Zdarzenia powyĹźsze nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.

 

 

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego

interwencji lekarza.

 1. Po stwierdzeniu, Ĺźe wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, naleĹźy doprowadzić go do gabinetu lekarza lub wezwać lekarza na miejsca zdarzenia.

 

 1. W razie nieobecności lekarza należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe
  oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

 

 1. Do czasu przybycia lekarza lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone
  w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

 

 1. Dyrektor szkoły lub jego zastępca powiadamia o wypadku organ prowadzący, rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz inspektora bhp.

 

 1. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły lub jego zastępca powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

 

 1. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie

uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym.

 1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

 

 1. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce policję oraz dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

 

 1. Dyrektor szkoły lub jego zastępca informuje o zdarzeniu prokuratora, rodziców (opiekunów prawnych), organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego (Kuratorium).

 

 1. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

 

 1. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły lub jego zastępca powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

 

 1. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

 

IV. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom głównie wykwalifikowana pielęgniarka szkolna.

 

 1. Pod nieobecność pielęgniarki szkolnej pomocy uczniom udziela wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny pracownik szkoły.

 

 1. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułoĹźenia dziecka w odpowiedniej pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masaĹźu serca, niedopuszczenia
  do sytuacji zagroĹźenia Ĺźycia.

 

 1. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko

i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.

 

 1. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze z większą grupą uczniów jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów. Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest niedopuszczalne! (forma przekazania opieki nad uczniami zgodnie z procedurą, gdy uczeń uniemoĹźliwia prowadzenie lekcji).

 

 1. W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy naleĹźy bezzwłocznie poinformować dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły. Dyrektor lub upowaĹźniona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.

 

 1. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) lub lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.