1. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

 1. KaĹźdy nauczyciel reaguje na zachowanie agresywne i je przerywa.

 2. Informuje wychowawcę klasy (np. bezpośrednia rozmowa, wpis w dzienniku, sms itp.).

 

 1. Wychowawca rozmawia z uczniem/uczniami (ewentualnie w obecności nauczyciela- świadka zdarzenia) - identyfikuje ofiarę, agresora, świadka; ocenia zdarzenia
  i wyciąga wnioski.

 

 1. Informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia/uczniów, uczestników zdarzenia,

o zaistniałej sytuacji.

 

 1. Wychowawca sporządza notatkę o zaistniałym zdarzeniu.

 

 1. Wychowawca informuje pedagoga w sytuacjach powtarzających się agresywnych zachowań ucznia.

 

 1. Uczeń zostaje objęty na terenie szkoły opieką pedagoga.

 

 1. Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych stwarzających zagroĹźenie dla zdrowia lub Ĺźycia.

 

 1. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem i pedagogiem ustala metody działania
  w stosunku do ucznia/uczniów.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują ustną lub pisemną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia/uczniów konsekwencji oraz sugestię pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub lekarskiej w placówkach do tego upowaĹźnionych.

 

 1. W przypadku wandalizmu rodzice (prawni opiekunowie) ucznia naprawiają wyrządzone szkody lub uiszczają opłatę za ich naprawę.

 

 1. W sytuacjach często powtarzających się lub szczególnie drastycznych agresywnych zachowań, po wykorzystaniu wszystkich wyĹźej wymienionych działań, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem moĹźe powiadomić policję w celu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagroĹźenie dla innych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą ucznia moĹźe skierować wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

2. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciela

lub innego pracownika szkoły przez ucznia.

 

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkołyuznajemy:

 1. lekceważące i obraźliwe zachowanie wyrażone w słowach lub gestach;

 2. prowokacje słowne lub gestem;

 3. nagrywanie lub fotografowanie bez zgody i wiedzy wyĹźej wymienionych;

 4. naruszenie ich prywatności i własności prywatnej;

 5. uĹźycie wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej;

 6. pomówienie i oszczerstwa;

 7. naruszenie ich nietykalności osobistej.

 

Wobec powyższych zachowań ucznia:

 1. Nauczyciel lub pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy
  lub pedagoga szkolnego albo dyrektora.

 

 1. Wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji, bezwzględnie wzywa ich do szkoły, sporządza notatkę z rozmowy.

 

 1. W obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczeń przeprasza osobę, której godność naruszył.

 

 1. Wychowawca ustala konsekwencje, które powinien ponieść uczeń.

 

 1. Jeżeli uczeń ma kuratora, zostaje on o tym zajściu powiadomiony przez wychowawcę lub pedagoga.

 

 1. W przypadku notorycznego naruszania godności osobistej przez ucznia dyrektor zgłasza ten fakt na policję, do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania.

 

3. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia.

W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające:

 

 1. Dyrektor zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, świadkami zdarzenia.

 

 1. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, dyrektor może zastosować wobec nauczyciela konsekwencje
  w postaci upomnienia ustnego lub upomnienia pisemnego.

 2. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.

 

 1. Dyrektor sporządza notatkę o zaistniałej sytuacji.

 

 1. Jeżeli nauczyciel notorycznie narusza godność osobistą ucznia, dyrektor może skierować stosowne zawiadomienie do komisji dyscyplinarnej.

 

4. Procedura postępowania nauczycieli, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole.

 1. Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie ucznia, doprowadza
  do przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę.

 

 1. Rozmawia ze sprawcą i ofiarą zajścia oraz świadkami zdarzenia.

 

 1. Zgłasza przypadek do wychowawcy lub dyrektora.

 

 1. Informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o zdarzeniu.

 

 1. Jeśli doszło do drastycznego naruszenia godności ucznia lub zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego, wychowawca informuje o tym dyrektora.

 

5. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji.

 1. Nauczyciel reaguje stanowczo, informując ucznia o łamaniu przez niego prawa szkolnego i wynikających stąd konsekwencjach.

 

 1. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły telefonicznie o zaistniałej sytuacji.

 

 1. Dyrektor wysyła innego nauczyciela w celu „wyprowadzenia” ucznia z klasy.

 

 1. Na dalsze postępowanie uczeń oczekuje w sekretariacie.

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą telefonicznie wzywa rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i rozmawia na temat zaistniałego zdarzenia oraz o konsekwencjach.

 

 1. W przypadku braku kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem), dyrektor wysyła pismo urzędowe o zaistniałym zdarzeniu.

 

 1. Wychowawca sporządza notatkę, natomiast nauczyciel odnotowuje zaistniałe zdarzenie w dzienniku.

6. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji innych zachowań uczniów, które zagraĹźają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie
o samobójstwie, wyraĹźanie gróĹşb pod adresem kolegów i nauczycieli, pracowników szkoły, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.)

 

 1. W przypadku stwierdzenia niepokojących zachowań ucznia zagraĹźających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy.

 

 1. Wychowawca informuje pedagoga i dyrektora szkoły, sporządza notatkę dotycząca zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo uczniowi do czasu przekazania go rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 1. Wychowawca wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły lub w razie konieczności natychmiast kontaktuje się z nimi osobiście. Wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami), ustalając dalsze postępowanie z uczniem.

 

 1. JeĹźeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, dyrektor powiadamia policję. Jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbania rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor przekazuje odpowiednią informację do sądu rodzinnego.

 

7. Procedura postępowania w przypadku kradzieży dokonanej przez ucznia na terenie szkoły.

 1. Nauczyciel, który podejrzewa lub został poinformowany, Ĺźe doszło do kradzieĹźy na terenie szkoły podejmuje czynności wyjaśniające zdarzenie (zidentyfikowanie: poszkodowanego i sprawcy oraz przedmiotu kradzieĹźy).

 

 1. Nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.

 

 1. Jeśli zdarzenie zostało zgłoszone bezpośrednio po jego zajściu, nauczyciel wspólnie
  z innym pracownikiem pedagogicznym wyznaczonym przez dyrektora zatrzymuje uczniów w pomieszczeniu, w którym doszło do kradzieĹźy (sala lekcyjna, szatnia- budynek szkoły) i zwraca się z prośbą o zwrot skradzionego przedmiotu.

 

 1. W przypadku gdy skradziony przedmiot nie zostanie zwrócony, nauczyciel żąda by uczeń (uczniowie) pokazali zawartość torby szkolnej i kieszeni we własnej odzieĹźy oraz innych przedmiotów (np. piórnik) budzących podejrzenie, co do ich związku
  z poszukiwanym przedmiotem.

(Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja)

 

 1. W przypadku zwrócenia czy znalezienia skradzionego przedmiotu:

 • Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę,

 • Wychowawca z pedagogiem spisują protokół z przebiegu zdarzenia
  i powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia poszkodowanego.

 

 1. W przypadku ustalenia sprawcy kradzieĹźy:

 • Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) sprawcy
  i rozmawia z nimi o zadośćuczynieniu pokrzywdzonemu (zwrot przedmiotów skradzionych, przeprosiny).

 

 • Wychowawca i pedagog rozmawia ze sprawcą kradzieĹźy.

 

 • Wychowawca wspólnie z pedagogiem ustala konsekwencje wobec sprawcy kradzieĹźy (np: obniĹźenie oceny z zachowania, prace społeczne na rzecz szkoły pod nadzorem pracownika szkoły…..).

 

 1. Nauczyciel (nauczyciele), który przeprowadził powyĹźsze czynności o zaistniałej sytuacji powiadamia wychowawcę (jeśli nim nie jest), dyrektora szkoły oraz pedagoga. Sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia i podjętych czynnościach wyjaśniających okoliczności kradzieĹźy, którą składa u dyrektora szkoły.

 

 1. W przypadku nie znalezienia skradzionego przedmiotu i trudności z ustaleniem sprawcy kradzieży:

 • Nauczyciel zajmujący się sprawą od początku powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę i pedagoga.

 • Wychowawca wspólnie z nauczycielem, który zajął się sprawą od początku spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego.

 • Jeśli wartość skradzionego przedmiotu przekracza 200 złotych lub kradzieĹźe dokonywane przez ucznia powtarzają się dyrektor szkoły powiadamia policję.

 • Szkoła nie odpowiada za przedmioty nie związane z procesem dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym (np.: telefony komórkowe, odtwarzacze muzyczne, biĹźuterię, gry elektroniczne).

 • Uczeń na przerwach jest zobowiązany do pilnowania swojego plecaka.

 • Na lekcjach wychowania fizycznego uczeń cenne rzeczy oddaje pod opiekę nauczyciela prowadzącego lekcję.

 • Ubrania pozostawiane są w szatni, którą zamyka się na klucz.

 • Do wyjaśnienia przebiegu zdarzenia moĹźe być wykorzystany zapis na monitoringu szkolnym.

 

Procedura postępowania w przypadku zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły.

 1. Nauczyciel, który zauwaĹźy szkodę lub zostanie o niej poinformowany przez ucznia (uczniów) bezzwłocznie podejmuje działania wyjaśniające okoliczności i przebieg oraz ustala świadków zdarzenia (w razie potrzeby moĹźe skorzystać z monitoringu szkolnego).

 

 1. Nauczyciel interweniujący powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu i sprawcach czynu.

 

 1. Przeprowadza rozmowę ze sprawcą czynu informując go o konsekwencjach oraz konieczności naprawy szkody i ewentualnych wyrównaniach finansowych.

 

 1. Nauczyciel interweniujący powiadamia wychowawcę ucznia o zdarzeniu
  oraz sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałej sytuacji w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. Wychowawca powiadamia rodziców o zdarzeniu, jego konsekwencjach i rodzaju zastosowanej kary dla ucznia. (np.: zakaz udziału w uroczystościach i wyjazdach szkolnych na okres 3 miesięcy……).

 

 1. W trakcie spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowawca ustala z nimi sposób, termin naprawy szkody i ewentualnego rozliczenia finansowego.

 

 1. Jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie, dyrektor szkoły wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do natychmiastowego wywiązania się
  z poczynionych ustaleń.

 

Procedura postępowania nauczycieli, gdy dziecko jest sprawcą przemocy.

*Patrz „Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły”.