1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, Ĺźe uczeń który,
nie ukończył 18 lat, pali papierosy, uĹźywa alkoholu lub innych środków odurzających, bądĹş przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

 3. Sporządza notatkę o zdarzeniu i podjętych działaniach w dzienniku lekcyjnym klasy,
  do której uczęszcza uczeń.

 4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje
  im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców (prawnych opiekunów) zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej moĹźe zaproponować rodzicom (prawnym opiekunom) skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

 5. JeĹźeli rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy lub nie stawiają się
  na wezwanie do szkoły a nadal z wiarygodnych Ĺşródeł napływają informacje
  o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia
  o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

 6. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) ostrzeĹźenie ucznia, spotkania z pedagogiem) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leĹźy w kompetencji tych instytucji.

 7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, Ĺźe na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora.

 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia
  go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagroĹźone jego Ĺźycie ani zdrowie.

 3. Dyrektor szkoły (pod nieobecność dyrektora nauczyciel, który podejrzewa, Ĺźe na terenie szkoły jest uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków) wzywa policję w celu stwierdzenia stanu trzeĹşwości lub odurzenia.

 4. W razie potrzeby wzywa pogotowie w celu udzielenia pomocy medycznej.

 5. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka lub nie zgłoszą się po dziecko,
  o przewiezieniu ucznia do placówki słuĹźby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia
  do szkoły, a jest on agresywny, bądĹş swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraĹźa Ĺźyciu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeĹşwości, policja ma moĹźliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeĹşwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny
  do wytrzeĹşwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia policja lub dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

 7. JeĹźeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.

 8. SpoĹźywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43ust. 1 ustawy z dnia 26 paĹşdziernika 1982 r. o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem
  do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest moĹźliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić,
  do kogo znaleziona substancja naleĹźy.

 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły.

 3. Dyrektor szkoły (pod nieobecność dyrektora nauczyciel, który znalazł daną substancję) wzywa policję.

 4. Po przyjeĹşdzie policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieĹźy), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieĹźy ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeĹźona wyłącznie dla policji.

 2. O swoich spostrzeĹźeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

 3. W przypadku gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzieĹź i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

 4. JeĹźeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając moĹźliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeĹźeniami.

5. Procedura postępowania w przypadku ucznia rozprowadzającego alkohol, papierosy lub środki psychotropowe.

Jeśli przestępstwo miało miejsce na terenie szkoły:

 1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

 2. Dyrektor szkoły (pod nieobecność dyrektora nauczyciel, który był świadkiem przestępstwa) wzywa policję.

 3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

 4. Przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

 5. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.

 6. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia-sprawcy.

UWAGA do pkt. IV i V

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

       posiadanie kaĹźdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;

       wprowadzanie do obrotu środków odurzających;

       udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umoĹźliwianie ich uĹźycia oraz nakłanianie do uĹźycia;

       wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Jeżeli przestępstwo miało miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

KaĹźde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.

W kaĹźdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat naleĹźy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok Ĺźycia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

6. Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

  1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

  2. Niezwłoczne powiadomienie policji przez dyrektora (pod nieobecność dyrektora nauczyciel, który był świadkiem czynu karalnego lub przestępstwa) w przypadku gdy sprawa jest powaĹźna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego toĹźsamość nie jest nikomu znana.

  3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

  4. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

  5. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia-sprawcy.

  6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły uĹźywa noĹźa i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący
   z kradzieĹźy).

7.Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), i wezwanie pogotowia przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.

 2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły i wychowawcy.

 3. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności
  i ewentualnych świadków zdarzenia.

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, naleĹźy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemoĹźliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.