I /2011 PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM ORAZ POPEŁNIENIA CZYNU KARALNEGO PRZEZ UCZNIA (KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 17 LAT)
II/2011 PROCEDURY INTERWENCYJNE, W SYTUACJI ZAISTNIENIA PRZEMOCY, AGRESJI, KRADZIEŻY I NISZCZENIA MIENIA ORAZ NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ
III/2011 PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA, NAGŁEGO ZACHOROWANIA I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY.
IV /2011 PROCEDURY INTERWENCYJNE DOTYCZĄCE NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, SAMOWOLNEGO OPUSZCZANIA TERENU SZKOŁY.
V /2011 PROCEDURY INTERWENCYJNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE, UCZNIEM ZDOLNYM I Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ ORAZ POSTĘPOWANIA Z RODZICAMI.
VI /2011 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZAPEWNIANIA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW POBYTU UCZNIA W SZKOLE ORAZ ORGANIZACJA DOWOŻENIA
VII /2011 PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZEPŁYWU INFORMACJI W SZKOLE
VIII /2011 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA sPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM.
IX/2011PROCEDURA ORGANIZACJI ZASTĘPSTW ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI
X /2011 PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
XI /2011 PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
XII /2011 PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI UHRUSKIEJ
XIII/2011 PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Kodeks Etyki