POWSTAWANIE GIMNAZJUM W WOLI UHRUSKIEJ

 

1. Etapy powstawania naszego gimnazjum.

 

Budowa pięknego, nowoczesnego budynku gimnazjum w Woli Uhruskiej trwała sześć lat. Była to bardzo waĹźna inwestycja zarówno dla władz naszej gminy, jak i jej mieszkańców. Przedsięwzięcie to wymagało duĹźych starań ze strony wielu osób. Dzięki temu moĹźemy uczyć się i pracować w bardzo dobrych warunkach.

 

Pierwsze przygotowania do budowy gimnazjum miały miejsce w 1999 roku. Dokonano analizy wykonalności inwestycji i podjęto decyzję o budowie szkoły. Konsultowano się z rodzicami uczniów, nauczycielami, radnymi i sołtysami. Wybrano lokalizację inwestycji oraz uczyniono prace przygotowawcze do budowy.

 

W roku 2000 wykonano projekt techniczny szkoły. Wykonawcą projektu była: Spółdzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych „IWESTPROJEKT” z Chełma (Prezes: inĹź. Tadeusz Sabarański. Projektant architektury: inĹź. arch. Marek Zajdek).

Według wstępnego kosztorysu koszty budowy miały wynosić 3 719 220,44 PLN.

 

29 maja 2000 roku ogłoszono przetarg, w którym miał być wyłoniony wykonawca inwestycji. Do przetargu przystąpiło i złoĹźyło oferty 5 firm budowlanych. Zwyciężyła firma

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa InĹźynieryjnego z Chełma. Umowę podpisano

31 lipca 2000 roku. Odbył się takĹźe przetarg, w którym miał być wyłoniony Inspektor Nadzoru. Przetarg wygrało: Biuro Nieruchomości i Usług Technicznych „Jacek” z Chełma. Inspektorzy Nadzoru to: Krystyna Malinowska, Zdzisław Malinowski, Witold Janiuk, Jan Nadolski. W roku 2000 miały miejsce takĹźe roboty budowlane stanu zerowego, których wykonawcą była firma wyłoniona z przetargu (Prezes przedsiębiorstwa: Ryszard Borowski, Kierownik Budowy:śp. Tadeusz Goleń, Robert Kozak). Nakłady finansowe na budowę obiektu w 2000 r. wyniosły242 026 PLN.

 

Rok 2001 to równieĹź prace budowlane stanu zerowego. Nakłady finansowe w tym okresie wyniosły 674 935 PLN.

W roku 2002 trwały prace budowlane stanu surowego. Wykonawcą było nadal Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa InĹźynieryjnego z Chełma. Nakłady finansowe na budowę gimnazjum w tym roku to 633 788 PLN.

 

W 2003 roku trwały prace stanu częściowo wykończeniowego otwartego.

Wykonaniem tynków wewnętrznych, posadzek oraz rynien i rur spustowych zajęło się Przedsiębiorstwo Usługowo - Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej (Prezes: Józef Sieradzki, Kierownik Budowy: Jacek Osmoła). W 2003 r. nakłady finansowe wyniosły 122 575 PLN. Przy tych pracach zatrudniono około 20 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych.

 

W 2004 roku miało miejsce projektowanie systemu ogrzewania opartego na pompach ciepła i kolektorach słonecznych (wykonawca: Ciepłownictwo Projektowanie i Doradztwo Techniczne z Poznania, Włodzimierz Sitek, Stanisław Budzyński). Wierceniem czterech odwiertów hydrologicznych do poboru i zrzutu wody dla potrzeb pomp ciepła zajął się Zakład Robót Studziennych „FRAJNT” z Lublina (Kierownik robót: Adam Frant, nadzór inwestorski: mgr inĹź. Janusz Rybicki). W 2004 r. nakłady finansowe na budowę wyniosły

140 036 PLN.

 

W 2005 roku zajęto się budową i pracami wykończeniowymi części turystycznej budynku (Wykonawca: Firma Usługowo - Handlowa HANDBUD Pana Wiesława Blicharskiego, Kierownik Budowy: Wiesław Blicharski, Andrzej Szalewicz). Nakłady finansowe w 2005 roku to 1 229 678 PLN.

 

W roku 2006 miała miejsce budowa sytemu ogrzewania opartego na pompach ciepła i kolektorach słonecznych (Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe RAPID Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, Prezes Zarządu: Jerzy Rychliński, Kierownik Budowy: Leszek Bomba, Andrzej Karczmarz, Nadzór autorski: Włodzimierz Sitek, Stanisław Budzyński), prace wykończeniowe i budowa ogrodzenia (wykonawca: „PERFECT” Sp. z o.o. z Chełma, Prezes: Zbigniew Piebiak, Kierownik Budowy: Marian Malinowski), a takĹźe wyposaĹźenie w podstawowy sprzęt szkolny (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FARTA” z Ĺťabna, właściciel: Paweł Wiesław Podstawski). Obsługa Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, rodzice uczniów Gimnazjum, osoby bezrobotne w ramach prac społecznie uĹźytecznych zajęli się montaĹźem wyposaĹźenia szkolnego, ustawianiem wyposaĹźenia, pracami porządkowymi wewnątrz budynku i wokół niego.

Budowa szkoły pochłonęła łącznie 4 477 103 PLN.

 

 

2. Uroczyste otwarcie gimnazjum w Woli Uhruskiej.

 

Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego budynku Gimnazjum w Woli Uhruskiej miała miejsce 30 października 2006 roku.

Otwarcie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym, którą celebrował Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. Gość został powitany przez uczniów, dyrekcję i rodziców ciepłym słowem i kwiatami. Po wyjściu z kościoła uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście zgromadzili się przed budynkiem gimnazjum. Tam nastąpiło powitanie przybyłych gości.

Na uroczystości obecni byli m.in.: Barbara Ostrowska – Dyrektor Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lubinie, Krzysztof Kardas – Z-ca Dyrektora Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krystyna Sawicka – starszy wizytator Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Arlena Krawczuk – Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego we Włodawie, Ppłk Andrzej Podhorodecki - Komendant Placówki StraĹźy Granicznej w Woli Uhruskiej, Wacław Cichosz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prof. dr hab. Feliks CzyĹźewski – Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, a takĹźe projektanci budynku gimnazjum, delegacje zaprzyjaĹşnionych szkół z Ukrainy, władze gminy.

Potem zgodnie z planem nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Dokonali tego: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik – Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej,

Jolanta Misiak –Wicekurator Oświaty w Lublinie,

Edward Łągwa – Starosta Włodawski,

Roman Łukasiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska IV Kadencji,

Jan Łukasik – Wójt Gminy Wola Uhruska,

Mirosław Konieczny – Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej.

Wszyscy zebrani weszli do budynku, który został poświęcony przez księdza biskupa. Następnie gimnazjaliści wraz z wychowawcami rozeszli się do swoich klas. W kaĹźdej z sal lekcyjnych zawieszono krzyĹź.

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie przez wójta gminy pana Jana Łukasika sześcioletniej historii powstawania budynku i przekazanie go panu dyrektorowi oraz całej społeczności szkolnej. PóĹşniej odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Zebrani wysłuchali uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów. Kilka słów na temat szkoły i uroczystości powiedzieli takĹźe goście.

 

Bez wątpienia był to bardzo ważny i wyjątkowy dzień w historii naszej szkoły, a także gminy. Po kilku latach budowy i starań mogliśmy wreszcie podziwiać piękny,

okazały budynek, którego oddano do uĹźytku, wpłynęło na poprawę warunków do nauki i pracy. Nowa szkoła to takĹźe nowe wyzwania, zachęta do jeszcze lepszego wypełniania swoich codziennych obowiązków.

 

JAN PAWEŁ II – NASZ PATRON

 

 

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was

 nie wymagali”

 

 

 

Nasze gimnazjum nosi imię Jana Pawła II. Zanim jednak mogliśmy cieszyć się tym zaszczytem, musieliśmy przejść drogę prowadzącą od pomysłu do realizacji celu, jakim było zdobycie Jego imienia.

 

 

  1. Dlaczego Jan Paweł II?

 

Jan Paweł II był osobą niezwykłą. Zwierzchnik Kościoła katolickiego, następca świętego Piotra, a jednocześnie ojciec i przyjaciel kaĹźdego człowieka. Nauczał tłumy, głosił potrzebę tolerancji, pokoju, pomocy słabszym i cierpiącym. Upominał się o szacunek dla Ĺźycia ludzkiego. Całym swoim Ĺźyciem świadczył o Chrystusie, był jak dobry pasterz. Kochał dzieci i młodzieĹź. UwaĹźał, Ĺźe to właśnie do nich naleĹźy przyszłość świata, w nich pokładał swe nadzieje. CzyĹź moĹźna sobie wyobrazić lepszego patrona dla naszego gimnazjum? Szkoła to przecieĹź miejsce, gdzie nie tylko zdobywamy tak potrzebną w Ĺźyciu wiedzę, ale takĹźe miejsce, gdzie uczymy się Ĺźycia i waĹźnych Ĺźyciowych zasad, kontaktów z innymi, tu rozwijamy swoje talenty, zainteresowania, podejmujemy pierwsze znaczące decyzje. Postać naszego patrona jest dla nas wzorem i natchnieniem, aby jeszcze lepiej pełnić swoje codzienne obowiązki, kształtować swój charakter.

Tak wspaniały patron to nowe wymagania i zobowiązania, jakie otwierają się przed osobami związanymi z naszym gimnazjum. Musimy przecieĹź pielęgnować naukę, pozostawioną przez Ojca Świętego i wcielać ją w Ĺźycie. To wszystko, co od niego otrzymaliśmy, powinno być wskazówką w Ĺźyciu kaĹźdego człowieka, szczególnie młodego, który dopiero rozpoczyna wędrówkę po tym pełnym pułapek i zakrętów świecie.

 

 

 

  1. Zdobywanie imienia Jana Pawła II przez gimnazjum w Woli Uhruskiej.

 

Zanim nasza szkoła rozpoczęła działania dotyczące nadania imienia, zapytano o opinię w sprawie Jana Pawła II jako patrona naszej szkoły uczniów oraz Radę Pedagogiczną. Wyniki głosowania jednoznacznie pokazały, Ĺźe społeczność szkolna wyraĹźa aprobatę dla tej idei. Rozpoczęły się stopniowe przygotowania. Wszystkim bardzo zaleĹźało na tym, aby pokazać, Ĺźe nasza szkoła zasługuje na imię Wielkiego Polaka.

Na początku 2004 roku oficjalnie powołano komitet organizacyjny do spraw nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Woli Uhruskiej, którego przewodniczącą została pani Lucyna Raczyńska. Komitet ten opracował harmonogram działań poprzedzających to waĹźne wydarzenie. Kolejnym bardzo istotnym krokiem było skierowanie wniosku do Kurii Siedleckiej, a następnie do Watykanu. Stworzono takĹźe stronę internetową pod hasłem:

„Zdobywamy imię Jana Pawła II”. Nawiązano współpracę z „ Rodziną Szkół im. Jana Pawła II ”, której celem była wymiana doświadczeń i uwag na temat Patrona.

Istotnym elementem działań było lepsze poznanie postaci i nauki Ojca Świętego przez młodzieĹź naszego gimnazjum. Uczniowie mogli korzystać ze wzbogaconego księgozbioru bibliotecznego, wideoteki szkolnej, Internetu. Organizowano róĹźne konkursy dotyczące osoby Jana Pawła II, zarówno literackie jak i plastyczne. Odwiedzaliśmy takĹźe miejsca związane
z Ĺźyciem PapieĹźa. Odbyły się wycieczki „Śladami Ojca Świętego w Tatry, do Wadowic, Krakowa i Zakopanego. Nie zabrakło równieĹź gazetek ściennych, w których pokazane były materiały dotyczące Ĺźycia i działalności PapieĹźa. ZałoĹźona została „Kronika Patrona”,

a wśród uczniów rozpisano konkurs na hymn szkoły. Z okazji róĹźnych rocznic, na cześć naszego Wielkiego Rodaka, odbywały się teĹź liczne akademie i montaĹźe słowno-muzyczne.

Uczniowie recytowali i śpiewali, pogłębiając tym samym swą wiedzę o Patronie i przekazując ją innym. Społeczność szkolna uczestniczyła we Mszach Świętych po śmierci Ojca Świętego oraz w intencji jego beatyfikacji. Odbyły się wyjazdy do kina, między innymi na film
„Jan Paweł II”.

Jak widać przez cały czas staraliśmy się jak najlepiej przygotować do przyjęcia przez naszą szkołę imienia wybitnego Polaka.

 

 

  1. Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Woli Uhruskiej.

 

Ten wyczekiwany przez wszystkich moment nadszedł 27 września 2007 roku.

Wtedy to odbyło się uroczyste nadania imienia. Był to bardzo ważny, a może nawet najważniejszy, dzień w historii naszej szkoły.

Tego dnia nie było zajęć lekcyjnych, wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w galowych strojach. JuĹź od rana czuć było wyjątkową atmosferę tego święta…

 

O godzinie 845 nastąpił uporządkowany przemarsz spod budynku gimnazjum
do kościoła.

 

Uroczysta Msza Święta w kościele p. w. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej rozpoczęła się o godzinie 900. W trakcie Mszy Św., celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Tomasika, miało miejsce poświęcenie sztandaru szkoły.

 

 

Następnie zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele pod eskortą policji i straży granicznej przemieścili się na plac przed budynkiem gimnazjum. Tam nastąpiło uroczyste powitanie przybyłych gości na uroczystości przyjęcia sztandaru, ślubowania klas pierwszych oraz poświęcenia tablicy pamiątkowej.

 

Tego dnia mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole m. in.:

 

Księdza Biskupa Henryka Tomasika,

Panią Beatę Mazurek - posłankę na Sejm RP,

Pana Wojciecha Żukowskiego - Wojewodę Lubelskiego,

Pana Jarosława Zdrojkowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego,

Panią Ewę Panasiuk - Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego,

Pana Marka Błaszczaka - Lubelskiego Kuratora Oświaty,

Pana Krzysztofa Kardasa –Z-cę Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatura w Chełmie,

Panią Krystynę Sawicką – Wizytatora Kuratorium Oświaty Delegatura w Chełmie,

Pana Tadeusza Rudko - Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie,

Pana Adama Kloca - Starostę Powiatu Włodawskiego,

Pana prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego - Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie,

Pana Piotra Kowalczyka - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie,

Pana Grzegorza Raniewicza – Radnego Sejmiku Wojewódzkiego

Pana Krzysztofa Grabczuka – przedstawiciela Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego,

Towarzyszyły nam ponadto poczty sztandarowe innych szkół oraz poczet AK.

 

Na początku nastąpiło symboliczne zasadzenie roślin, którym przyporządkowano wartości znane z nauczania Jana Pawła II. Oto cytaty z tekstów Ojca Świętego i wartości ich dotyczące:

 

Wiara:

Ostatnie słowo wiary, które wychodzi naprzeciw konieczności mijania.”

 

Patriotyzm:

Tęsknotą się zejdziem z ziemią – my, z niej wyrosłe topole.”

 

Rodzina:

Syn – to znaczy ojcostwo i macierzyństwo.”

 

Praca:

MoĹźe naprzód kształtuje się myśl, moĹźe naprzód rodzi się znój.”

 

Szacunek:

Strumień mocy niech przenika słabość.”

 

Tolerancja:

Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną.”

 

Tradycja:

Przedwieczne słowo jest jakby progiem, za którym Ĺźyjemy, poruszamy się

i jesteśmy.”

 

Mądrość:

Ty, który wszystko przenikasz – wskaĹź! On wskaĹźe…”

 

Miłość:

Prawdziwa miłość nie jest mglistym uczuciem… Jest wewnętrzną postawą, ogarniającą całe jestestwo człowieka”.

 

Etyka:

KaĹźdy z was młodzi przyjaciele, znajduje teĹź w Ĺźyciu jakieś swoje „Westerplatte”.

 

Nauka:

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.”

 

Przyjaźń:

Urok młodości – to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja.”

 

Przyroda:

Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą,

bo oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji.”

 

Sprawiedliwość:

On sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka to, co juĹź spełniło się w sercu.”

 

Kultura:

Rzeczy nie są śmiercią osób, człowiekowi pozostaje nieśmiertelność rzeczy.”

 

Wolność:

Tego, co się w was zaczęło, czy potraficie nie popsuć, czy będziecie zawsze

oddzielać dobro od zła?”

 

Człowiek:

Człowiek przychodzi na świat, rośnie, dojrzewa, odkrywa swoje powołanie i rozwija

swoją osobowość.”

 

 

Po zasadzeniu drzewek nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego i wystąpienie powitalne wójta gminy pana Jana Łukasika. Nie mogło takĹźe zabraknąć przedstawienia sylwetki Patrona. PóĹşniej natomiast mieliśmy przyjemność wysłuchać przemówienia Pani Lucyny Raczyńskiej – koordynatora do spraw nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Woli Uhruskiej. Zebrani poznali kilka faktów z powstawania i Ĺźycia szkoły oraz proces ubiegania się o tak zaszczytne imię.

Pan Marek Kuszneruk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i przekazał na ręce Pana Dyrektora Mirosława Koniecznego uchwałę Rady Gminy Wola Uhruska nadającej Gimnazjum imię Jana Pawła II.

Odczytano także pismo Jego Ekscelencji Księdza Biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego.

Potem nastąpiło symboliczne wbicie gwoĹşdzi w drzewiec sztandaru szkoły oraz uroczyste jego przekazanie przez przewodniczącą Pady Rodziców Panią Lucynę Dubij dyrektorowi gimnazjum. Następnie sztandar przekazano uczniom jako symbol wartości, w imię, których zawsze powinni postępować.

Kolejnym punktem programu było ślubowanie klas pierwszych gimnazjum. Uczniowie ślubowali być wiernymi nauce naszego Patrona, dbać o godność i honor szkoły, zawsze poszukiwać dobra, piękna i prawdy, szanować symbole szkoły i kraju, być wiernymi wartościom narodowym.

Uroczystym momentem było odsłonięcie i poświęcenie przez księdza biskupa pamiątkowej tablicy upamiętniającej ten szczególny dzień.

PóĹşniej kilka słów do zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli powiedzieli zaproszeni goście. Wyrazili oni swoją radość z faktu, iĹź nasza szkoła nosi od tej chwili zaszczytne imię Jana Pawła II, a oprócz tego podkreślali wartość głoszonej przez PapieĹźa nauki, która zawsze powinna towarzyszyć nam w Ĺźyciu.

Uroczystości kończył piękny montaĹź słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły poświęcony Patronowi.

Ten dzień bez wątpienia zapisze się w karty historii naszej szkoły i gminy.

Najważniejsze jest jednak to, że od tej chwili każdy z nas jest jeszcze bardziej związany z osobą Jana Pawła II oraz miejscem swojej nauki i pracy. Wszystkim zależy, aby jego przesłanie towarzyszyło nam nie tylko przy tak ważnych uroczystościach, lecz także na co dzień.

 

 

 

SYMBOLE NASZEJ SZKOŁY

 

 

 

Przed szkołą nowe wyzwania, których celem będzie pielęgnowanie wspaniałego dziedzictwa pozostawionego nam przez PapieĹźa Rodaka

Sztandar, hymn i logo szkoły związane z tym Wielkim Człowiekiem stały się naszymi symbolami.

 

Sztandar

 

Sztandar szkoły został ufundowany przez społeczność szkolną, Radę Rodziców, wójta gminy oraz darczyńców. Wśród nich naleĹźy wymienić: Bank Spółdzielczy Leśniowice o/ Wola Uhruska, Koło Łowieckie Nr 86 „Szpak”, Kazek- Kazimierz Konopko, Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku Akademii Rolniczej w Lublinie.

 

Sztandar został wykonany przez panią Kazimierę Walińską z Zakładu Haftu Artystycznego w Lublinie.

 

Hymn szkoły

1.Jak jasność tak On

Oświetla drogę nam,

By każdy z nas wiedział

Gdzie znaleźć swoje „Ja”

By każdy sobą był

Postawą godną lśnił

By młodzież ta zwana

Pokoleniem JPII

W sile jego i mowy

Nosiła dobroć

I ogrom pomocy

 

Ref. On wzorem naszym jest

Przez serce nasze miłość chce nieść

Ludziom co świadkowi -

Jego dzieła pragną być

2. Przez tyle długich lat

Miłością darzył nas

Połączył cały świat

I ludzi wszystkich raz

By, żyli zgodnie wciąż

I radość nieśli mu

By młodzież ta zwana

Pokolenie JPII

W sile Jego i mocy

Niosła dobroć

I ogrom Pomocy

 

Ref. On wzorem naszym jest

Przez serce nasze miłość chce nieść

Ludziom co świadkowi -

Jego dzieła pragną być

 

Słowa: Marlena Majówka

Muzyka: Sławomir Trus

 

 

Logo szkoły

 

Projekt wykonał pan Marek Kaszczuk

 

 

INNE SYMBOLE

 

Tablica pamiątkowa,

 

Przy głównym wejściu do budynku szkoły znajduje się tablica upamiętniająca dzień

27 września 2007 roku, czyli nadania naszemu gimnazjum imienia Jana Pawła II. Tablicę wykonał p. Jarosław Bogunki z Artystycznej Pracowni Rzeźbiarskiej w Poznaniu. Obok wizerunku Patrona zamieszczone jest na niej przesłanie.

Do Was, młodych, należy przyszłość,

Do Was należy odpowiedzialność za to,

co kiedyś stanie się teraźniejszością
wraz z Wami…”

 

Jan Paweł II „List do Młodych, 1985r.”

 

Fundatorami tablicy byli nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół
oraz sklepiki uczniowskie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ogródek Papieski

 

Ogródek Papieski powstał w otoczeniu szkoły. Miejsce to upamiętnia uroczystość nadania imienia Jana Pawła II naszemu gimnazjum.

Rosnące tam rośliny symbolizują wartości, jakie pozostawił nam do pielęgnowania nasz Patron.

 

W auli, która jest sercem gimnazjum, znajduje się rzeĹşba naszego Patrona oraz galeria obrazów, wśród której wyróĹźnia się portret Jana Pawła II.

 

Z ĹťYCIA SZKOŁY…

 

Szkoła to miejsce, gdzie nasze dzieci zdobywają wykształcenie, uczą się życia
i dzięki temu mogą realizować swe plany w przyszłości. Wiemy, Ĺźe wykształcenie jest najlepszą inwestycją, szczególnie w obecnych, trudnych czasach.

Nasze gimnazjum, noszące imię orędownika praw człowieka i godności ludzkiej jednoczy nas wszystkich z miejscem pracy i nauki, a postać Jana Pawła II jest dla nas oparciem i natchnieniem w podejmowaniu trudnych wyzwań.

 

 

1. WAĹťNE DOKUMENTY

 

Gimnazjum powstało w roku szkolnym 1999/2000 w wyniku reformy systemu oświaty. Wtedy wszyscy nauczyciele podjęli się tworzenia „nowej szkoły”. Wierzyliśmy, Ĺźe potrafimy temu sprostać. Naszym zadaniem było stworzenie moĹźliwości sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi ucznia i kierowaliśmy się tym przy tworzeniu poniĹźszych dokumentów.

 

Statut Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej został nadany uchwałą Nr VI/31/99
Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 31 marca 1999 roku a następnie znowelizowany
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z mocą obowiązywania od 01.09.2003 roku. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Rada Gminy w Woli Uhruskiej.
Jest to najwaĹźniejszy dokument szkoły zawierający organizację szkoły, jej cele, zadania nauczycieli oraz prawa i obowiązki uczniów.

 

Program Wychowawczy Szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej został wprowadzony do użytku 01.09.1999 roku.

 

Poznanie ukazuje człowiekowi, jaki jest obecnie,

ale równieĹź wskazuje, Ĺźe jest w drodze do swej pełni,

Ĺźe jest zapoczątkowany, a nie w pełni gotowy”.

 

Karol Wojtyła „Elementarz Etyczny”

 

 

PowyĹźsze motto Karola Wojtyły, póĹşniejszego PapieĹźa Jana Pawła II - naszego Patrona stanowi wprowadzenie do programu wychowawczego naszej szkoły.

Tworząc główne zagadnienia programowe postawiliśmy sobie następujące pytania:

 

  1. Na kogo chcemy wychować młodego człowieka?

  2. Do jakiego Ĺźycia go przygotowujemy?

  3. Na jakiej hierarchii wartości opieramy nasz system wychowawczy?

 

 

Z chwilą wejścia zmian w szkolnictwie Rada Pedagogiczna opracowała nowy Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). Został on zredagowany zgodnie
z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Stosowane oceny są odbiciem indywidualnego wkładu pracy, zaangaĹźowania, wiadomości

i umiejętności zdobytych przez uczniów.

 

W związku z Rozporządzeniem MEN z dn. 07.09.2004, dotyczącym zmian

w dotychczasowych ocenach z zachowania uczniów opracowano nowy WSO ds. kryteriów ocen z zachowania, który uzupełniono punktowym systemem oceniania uczniów.

Strategia Rozwoju Szkoły powstała w 2000 roku, jest pracą zbiorową
Rady Pedagogicznej. Zawarta jest w niej historia i misja szkoły, sposoby rozwijania zainteresowań uczniów, osiągnięcia, sukcesy szkoły oraz inne zadania.

Dokument ten odgrywa bardzo waĹźną rolę w realizacji funkcji placówki oświatowej.
Jest istotnym wyznacznikiem jej kształtu organizacyjnego, jak i wychowawczego. Świadczy
o tym, Ĺźe szkoła poczuwa się do odpowiedzialności za los uczniów i absolwentów.

 

„Musicie być dobrzy jak chleb, który leĹźy na stole

i wszystkich nasyci”.

 

Jan Paweł II

 

Współczesna szkoła jest centrum edukacyjnym i wychowawczym, animatorem Ĺźycia kulturalnego i lokalnym ośrodkiem, działającym charytatywnie na rzecz osób potrzebujących.

Nie ogranicza się tylko do zadań statutowych, lecz często przejmuje inicjatywę i wychodzi
do środowiska…

Pierwsze klasy gimnazjum powstały w roku szkolnym 1999-2000, łącznie w trzech klasach uczyło się 72 uczniów. Gimnazjum mieściło się w budynku Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego, która w 2003 roku zmieniła nazwę na Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego i Gimnazjum w Woli Uhruskiej. Po trzech latach istnienia Gimnazjum w Woli Uhruskiej, w roku szkolnym 2001-2002, szkołę ukończyło 72 absolwentów. W latach następnych:
2002-2003 – 59 uczniów
2003-2004 – 71 uczniów
2004-2005 – 64 uczniów
2005-2006 – 82 uczniów
Budowę nowego budynku Gimnazjum zrealizowano w latach 2000-2006 ze środków finansowych gminy Wola Uhruska oraz dotacji Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych (PHARE 2002), Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej (PHARE 2003), dotacji z budĹźetu państwa w ramach kontraktu Województwa Lubelskiego oraz poĹźyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W tym czasie szkoła rozpoczęła starania o nadanie imienia Jana Pawła II.
30 października 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej. Pierwsi absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II opuścili mury szkoły 22 czerwca 2007 roku.