PROJEKT „NADBUĹťAŃSKIE LABORATORIUM WIEDZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI UHRUSKIEJ”

 

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020

 

 

Projekt realizowany od sierpnia 2017 r. do czerwca 2020 r.

 

Tytuł projektu

Nadbużańskie Laboratorium Wiedzy w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej

Kwota wnioskowanego dofinansowania

 

217 168,89 zł

 

Koszt całkowity projektu

 

228 598,83 zł

 

Beneficjent

 

Gmina Wola Uhruska/ Zespół Szkół w Woli Uhruskiej/ Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej

 

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego    w Woli Uhruskiej, nauczycieli w/w szkoły oraz pośrednio do szkoły.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz w zakresie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) u uczniów Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej do końca czerwca 2020 roku przy pomocy indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, utworzenia warunków do nauczania eksperymentalnego oraz uwzględnienia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moĹźliwości psychofizycznych uczniów i uczennic.

Cel zostanie osiągnięty poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, doposaĹźenie szkoły w zakresie pracowni przyrodniczej i ICT oraz przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań, projektu edukacyjnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i uczennic - indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 

 1. Koło zainteresowań z języka niemieckiego - wprowadzenie do oferty szkoły nowego kolejnego języka obcego. Celem zajęć jest osiągnięcie przez uczniów podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu języka niemieckiego.
 2. Koło zainteresowań z przyrody - kształtowanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu pracowni przyrodniczej. W celu realizacji zajęć zostanie zakupiony zestaw materiałów i pomocy naukowych.
 3. Koło zainteresowań z języka angielskiego - rozwijanie kompetencji językowych uczniów.
 1. 4.      Koło zainteresowań z programowania - opanowanie podstawowych umiejętności programowania na przykładzie Scratch, Minecraft itp.
 2. 5.      Zajęcia z informatyki - rozszerzenie podstawowych umiejętności obsługi komputera    i urządzeń współpracujących.
 3. 6.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów i uczennic mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.
 4. 7.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów i uczennic mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.
 5. 8.      Zajęcia specjalistyczne - Logopeda - m.in. kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. Psycholog - m.in. wspomaganie rozwoju samokontroli, rozwoju emocjonalnego, wspomaganie rozwoju społecznego. Pedagog terapeuta - m.in. niwelowanie zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudnościami w uczeniu się.
 6. 9.      Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - rehabilitacja lecznicza (dogoterapia, hipoterapia, rehabilitacja) - poprawianie sprawności w zakresie motoryki, eliminowania wad postawy, nawiązywania kontaktów społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacji.
 7. 10.  Projekt edukacyjny "Widowiskowa przyroda" -  interdyscyplinarny projekt edukacyjny. Podniesienie wszystkich kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych; matematyczne i podstawowe naukowo – tech; informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne; inicjatywność i przedsiębiorczość.
 8. 11.  Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 9. 12.  WyposaĹźenie pracowni przyrodniczej i międzyszkolnej pracowni ICT.

 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU ORAZ OFERTĄ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

WYPEŁNIONE FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE PROSZĘ SKŁADAĆ DO WYCHOWAWCÓW KLAS LUB DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU (siedziba biura: Szkoła Podstawowa, pokój obok gabinetu pani wicedyrektor) W TERMINIE DO 18.09.2017 r. (poniedziałek)

DyĹźur koordynatora w biurze projektu: poniedziałek 18.09.2017 r.  godz. 10:30 – 13:00

 

 

Dodano: 2017-09-14 20:37:40 Dodał: Marzena Antoniuk