Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

 

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

 W OCZACH DZIECKA” 

(edycja XII – 2017)

pod Honorowym Patronatem

 

J. E. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa,

Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia",

Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej,

Marszałka Województwa Podlaskiego  Jerzego Leszczyńskiego,

Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego  Snarskiego

oraz  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Jarosława Borowskiego

 

w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego

 

I. Zasady Konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).
 2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

         - kategoria I:   uczestnicy w wieku 3-5 lat

         - kategoria II:  uczestnicy w wieku 6- 9 lat

         - kategoria III:  uczestnicy w wieku 10- 12 lat

         - kategoria IV:  uczestnicy w wieku 13-19

         - kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVII Dnia Papieskiego  
  IdĹşmy naprzód z nadzieją”.
 2. Format pracy: A-2, A-3.
 3. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa  (płaska, bez uĹźycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
  z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę.
 5. Prace wraz z kartą zgłoszeniową naleĹźy składać do dnia  25 IX 2017 r. osobiście                 w siedzibie Muzeum lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)    na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim      
 6. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróĹźnienie Autorzy najciekawszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator nie przewiduje zaświadczeń oraz dyplomów za sam udział w Konkursie.
 7. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
 8. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą telefoniczną i elektroniczną.
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16.10.2017 r. o godz. 10.00.
 10. Prace składamy w sekretariacie szkoły ( w czasie wakacji) lub u katechetów.

 

V. Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów.
 6. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:        
  -  przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych,          
  - prezentację pracy w folderze i materiałach reklamowych (papierowych i elektronicznych).
 7. Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.

 

I. Organizatorzy

    - Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

    - Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

    - Dekanat Bielski

 

II. Cele Konkursu:

      1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieĹźy wiedzy o Ĺźyciu, działalności, twórczości
            i  osobowości papieĹźa Jana Pawła II.

      2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w Ĺźyciu i działalności
           Jana Pawła II.

      3. Rozwijanie wyobraĹşni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieĹźy.

      4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieĹźy.

                                                                                                                       ZAPRASZAMY!

 

Dodano: 2017-08-26 08:38:46 Ostatnia edycja: 2017-08-26 14:57:55 Dodał: Marzena Antoniuk