Załącznik nr 1 do uchwały ……..

                                                 Rady Pedagogicznej   Zespołu Szkół

                                               w Woli Uhruskiej   z dnia 05 XII 2012r.

 

 

Zasady współżycia społecznego   

 w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej

Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi dokument będący uzupełnieniem do statutu, programu wychowawczego oraz obowiązujących w szkole regulaminów
 i procedur. Celem głównym jest ujednolicenie norm społecznych, których przestrzeganie przez całą społeczność szkolną winno wpłynąć na poprawę stanu wychowania w szkole.

 

 1. I.       Lekcja

 

 1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się wraz z dzwonkiem.
 2. Uczniowie wchodzą  w sposób zorganizowany, spokojnie, cicho i grzecznie do sali,                w następującej kolejności: dziewczynki, chłopcy oraz nauczyciel.
 3. Po zajęciu swoich miejsc, witają się z nauczycielem po czym przygotowują  do lekcji.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zasada, Ĺźe „Wszyscy tworzą właściwą atmosferę pracy i nauki”.
 5. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w procesie lekcyjnym wyrażając swoje zainteresowanie przedmiotem.
 6. Nikt nie ma prawa w jakikolwiek sposób przeszkadzać w prowadzeniu lekcji.
 7. Jeżeli uczeń źle zachowuje się w trakcie zajęć wobec niego stosuje się odrębne procedury.
 8. Uczeń poproszony do odpowiedzi przyjmuje  pozycję stojącą. Nie dotyczy to sytuacji, gdy      z przyczyn organizacyjnych nauczyciel prowadzący zdecyduje inaczej.
 9. Uczeń podczas  lekcji nie spoĹźywa posiłków, ani Ĺźadnych napojów oraz nie Ĺźuje gumy.
 10. Jeżeli w trakcie lekcji do sali lekcyjnej wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają z krzesełek, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
 11. Sprawę spóĹşnień na lekcję regulują odrębne procedury szkolne.
 12. Po każdej lekcji uczeń ma obowiązek zostawić uporządkowane miejsce pracy, natomiast po ostatniej godzinie lekcyjnej w danej sali założyć krzesełka na ławce.
 13. O zakończeniu lekcji decyduje nauczyciel, który z sali wychodzi jako ostatni.
 14. Uczeń w trakcie zajęć lekcyjnych nie powinien opuszczać sali.
  W sytuacji wyjątkowej decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel na podstawie pisemnej prośby rodziców.

 

 1. II.    Przerwa
 2. Podczas przerwy międzylekcyjnej uczniowie przebywają pod nadzorem nauczyciela dyĹźurnego, do którego moĹźna zwrócić się z kaĹźdym problemem.
 3.  Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły oraz przebywać przed budynkiem szkolnym bez opieki nauczyciela. 
 4. Swoim zachowaniem nie mogą stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych osób (bieganie, skakanie, siadanie na schodach, parapetach i poręczach).
 5. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie ładu i porządku na korytarzu.
 6. Szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązują na schodach, gdzie obowiązuje ruch prawostronny.
 7. Uczniowie  nie mogą samowolnie otwierać okien.
 8. Uczeń wykonuje wszystkie polecenia porządkowe nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły.

  1. III.  Zasady korzysta z pomieszczeń szkolnych  

 

 1. 1.                Sale lekcyjne

 

 1. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela.
 2. Korzystanie z klasopracowni lub sali gimnastycznej, odbywa się zgodnie
  z zamieszczonym tam regulaminem.
 3. Sale lekcyjne w czasie przerw są zamykane.

 

 1. 2.                Toalety

 

 1. Z toalet należy korzystać tylko w czasie przerw międzylekcyjnych oraz
   w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość w toalecie oraz nie niszczyć znajdujących się tam przedmiotów i urządzeń.
 3. Zabrania się wchodzenia do toalet szkolnych duĹźymi grupami. W przypadku zaistniałego zdarzenia nauczyciel dyĹźurny ma prawo wyprosić uczniów z toalety.
 4. 3.                Szatnia

 

 1. Uczniowie szkoły podstawowej wchodzą do szatni głównym wejściem, natomiast  gimnazjaliści – ustalonym wejściem bocznym.
 2. Po wejściu do budynku szkoły kaĹźdy uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzieĹź wierzchnią (do odzieĹźy wierzchniej musi być przyszyty wieszak)  oraz zmienia obuwie.  
 3. Uczeń zobowiązany jest pozostawić obuwie w worku.
 4.  W pozostawionej odzieĹźy wierzchniej nie wolno zostawiać kluczy, pieniędzy, telefonów komórkowych i innych cennych przedmiotów. Rękawiczki, czapki, szaliki naleĹźy włoĹźyć do kieszeni lub rękawa.
 5. W trakcie zajęć lekcyjnych korzystanie z szatni jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia przez rodzica, wyjście na konkursy, zawody.
 6. W szatni należy zachowywać się kulturalnie i taktownie.
 7. Szatnia jest pod stałym nadzorem woźnego szkolnego oraz nauczyciela dyżurnego.
 8. Miejscem do przebrania się w strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego w szkole podstawowej będą sale lekcyjne przyporządkowane określonym klasom. Za nadzór odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego.
 9. Gimnazjaliści korzystający z sali gimnastycznej GOSiR-u przebierają się w szatniach pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego. W czasie zajęć wychowania fizycznego szatnie są zamknięte.
 10.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy typu: telefony komórkowe, klucze, portfele itp. 

 

 1. 4.                Zachowanie się uczniów podczas uroczystości, imprez szkolnych
  i wyjść poza teren szkoły.
  1. Uczniowie biorą aktywny udział w apelach, akademiach i innych uroczystościach szkolnych i środowiskowych.  
  2. W sposób zorganizowany, np. kolumna dwójkowa,  od klasy najmłodszej do najstarszej, pod opieką nauczycieli,  uczniowie udają  się na uroczystość.
  3. Zachowują zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu ulicznym.
  4. Uczniowie samowolnie nie oddalają się od grupy.
  5. Podczas apeli i uroczystości szkolnych wszyscy uczniowie swoją postawą
   i zachowaniem wyrażają szacunek zaproszonym gościom, występującym
   i pozostałym  uczestnikom poprzez :

¾   zachowanie ciszy,

¾    właściwy strój galowy,

¾   godne poszanowanie symboli narodowych,

¾   zajęcie wyznaczonych miejsc i nie przeszkadzanie w przebiegu uroczystości.

 1. Za nadzór nad uczniami danej klasy odpowiada wychowawca lub nauczyciel, który powinien mieć lekcje w tym czasie.  
 2. KaĹźdy nauczyciel, który w danym dniu nie pełni bezpośrednio roli opiekuna grupy, jest zobowiązany aktywnie włączyć się do pomocy  wychowawcy              w zakresie wspomagania nadzoru nad klasą.                                                                                            
 3. Po zakończeniu apelu lub uroczystości szkolnej uczniowie wraz
  z wychowawcą lub innym nauczycielem opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości według kolejności, od klasy najmłodszej do najstarszej.
 4.                IV.            Zasady pełnienia dyĹźurów klasowych przez uczniów
 5. Obowiązkiem kaĹźdego ucznia jest pełnienie funkcji dyĹźurnego klasowego w danym  tygodniu wyznaczonym przez wychowawcę.
 6. DyĹźur klasowy pełni 2 lub 3 uczniów.
 7. Nazwiska dyżurnych wpisywane są w dzienniku lekcyjnym.
 8. Podczas  nieobecności dyĹźurnego w szkole jego obowiązki pełni kolejna osoba z listy w dzienniku.
 9. W przypadku nienaleĹźytego wywiązywania się dyĹźurnych ze swoich obowiązków, wychowawca moĹźe zastosować karę w postaci powtórzenia dyĹźuru w następnym tygodniu.
 10. O sposobie pełnienia dyĹźuru uczniowskiego,  nauczyciele informują wychowawcę klasy.
 11. Do obowiązków dyĹźurnego naleĹźy:

a)     przygotowanie tablicy do lekcji ( wytarcie, przygotowanie kredy, markerów, itp.)

b)    pomoc nauczycielowi w przygotowaniu środków dydaktycznych,

c)              sprawdzenie i ewentualne uporządkowanie klasy po przeprowadzonej lekcji.

      

 1. V.             Zasady zachowania się w stołówce szkolnej, świetlicy, biblioteki określają odrębne regulaminy.

 

 

Wola Uhruska, 3 grudnia 2012r.                          Opracował zespół w składzie:

                                                                                    Mariola Kędzierawska

                                                                                     Zofia Konieczna

                                                                                     ElĹźbieta Matejuk

                                                                                      Aleksander Demczuk

Dodano: 2013-01-23 12:05:36 Dodał: Marek Kaszczuk