ZARZĄDZENIE    nr 2 /2014

Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art.22 ak ust.2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póĹşniejszymi  zmianami /

                                          zarządzam co następuje :

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu uĹźywania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystanie z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a/ szkole - naleĹźy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej,

 b/ uczniu – naleĹźy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej,

c/ rodzicu ucznia – naleĹźy przez to rozumieć takĹźe opiekuna prawnego,                           

d/ podręcznikach – naleĹźy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowoĹźytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowoĹźytnego,                                                                                                               e/ organie prowadzącym – naleĹźy przez to rozumieć gminę Wola Uhruska.

§ 3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczone / użyczane / uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. WypoĹźyczenia / uĹźyczenia / podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4.Podręczniki na dany rok szkolny są wypoĹźyczane  w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się równieĹź do zwrotu podręczników.

5.Podreczniki są wypoĹźyczane  / uĹźyczane / uczniom nie póĹşniej, niĹź do 14 września danego roku szkolnego.

6.WypoĹźyczenie podręcznika moĹźe nastąpić równieĹź w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypoĹźyczane / uĹźyczane / uczniom po zawarciu przez rodzica umowy uĹźyczenia podręcznika, której jeden egzemplarz na czas uĹźyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą  a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów uĹźyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

§ 4

Podręczniki  podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.    

§ 5

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie póĹşniej niĹź do zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie póĹşniej niĹź do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zuĹźycia.

4.W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zuĹźycia, wykraczającego poza jego zwykłe uĹźywanie, bądĹş jego zniszczenia , rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 6

1. Uczniowie są zobowiązani  do uĹźywania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor uĹźytkowy i estetyczny, do chronienia go przed  zniszczeniem bądĹş zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§ 7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów  i  ich rodziców z niniejszym z zarządzeniem.

 

 

§ 8

1. Zarządzenie ma zastosowanie :

a/ w roku szkolnym 2014/2015  - do uczniów klas 1 szkoły podstawowej

b/ w roku szkolnym 2015/2016-  do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum.

c/ w roku szkolnym 2016/2017 - do uczniów klas  1- 5 szkoły podstawowej oraz 1-2 gimnazjum.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 -  zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich gimnazjum.

                                                                                         § 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

                                                                                     § 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Konieczny

                                                                                   / podpis dyrektora szkoły /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UMOWA  UĹťYCZENIA

zawarta w Woli Uhruskiej w dniu  1 września 2014 r. pomiędzy:                                              

 1. Szkołą Podstawową im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej, zwaną dalej „UĹźyczającym”w imieniu której działa mgr Mirosław Konieczny – dyrektor szkoły, a

2. Panią /Panem ………………………………………………………………………………….       zwanym dalej                      „Biorącym w uĹźyczenie” zamieszkałym w ……………………………………………………………………. rodzicem/ opiekunem prawnym ……………………………………………………………………..    – ucznia klasy 1 ……. Szkoły Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej.

§ 1. Przedmiotem uĹźyczenia jest podręcznik do klasy I szkoły podstawowej – „Nasz  elementarz”. UĹźyczający  oświadcza, Ĺźe działa w imieniu gminy Wola Uhruska jego właściciela oraz, Ĺźe oddaje w bezpłatne uĹźywanie Biorącemu do uĹźywania , a Biorący do uĹźywania Przedmiot uĹźyczenia przyjmuje.

§ 2 . Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego – tj. od dnia 01 września 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

§  3. Biorący  do uĹźywania oświadcza , Ĺźe odebrał  przedmiot uĹźyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, Ĺźe jest on przydatny do umówionego uĹźytku.

§ 4. Biorący do uĹźywania zobowiązuje się , ze będzie uĹźywać przedmiotu uĹźyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, Ĺźe utrzyma go w naleĹźytym stanie. Pod pojęciem naleĹźytego stanu rozumie się zuĹźycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego                                z przeznaczeniem uĹźytkowania przedmiotu uĹźyczenia .

§  5. W przypadku uszkodzenia , zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego UĹźyczający moĹźe żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika.

§ 6. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do uĹźywania zobowiązuje się zwrócić  UĹźyczającemu  przedmiot uĹźyczenia / podręcznik / w terminie do zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym  w bibliotece szkolnej w Woli Uhruskiej.

§  7. Biorący do uĹźywania zobowiązuje zwrócić UĹźyczającemu przedmiot uĹźyczenia równieĹź     w przypadku przejścia ucznia                  w trakcie roku szkolnego do innej szkoły. Zapis  § 4 do 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8. KaĹźda ze stron moĹźe wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto UĹźyczający moĹźe wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeĹźeli Biorący do uĹźywania będzie uĹźywać przedmiotu uĹźyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaĹźności.

§ 10. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaĹźdej ze stron.

UĹźyczający :                                                                              Biorący do uĹźywania:

………………………………………….                                      ………………………………………………………………