Aktualna informacja o Zespole Szkół w Woli Uhruskiej

według stanu na 01 września 2016 roku

 

Metryczka:

 1. Skład Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej:
  -          sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi dzieci sześcioletnich,
  -          trzyletnie gimnazjum,
  -          sezonowe (szkoła podstawowa) i całoroczne (gimnazjum) szkolne schronisko młodzieĹźowe
 2. Organ prowadzący szkołę -                                       Gmina Wola Uhruska
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny –               Lubelski Kurator Oświaty
 4. Patronat naukowy-                                                    IFS UMCS Lublin
 5. Liczba uczniów-                                                         276 (łącznie)
  -szkoła podstawowa z „zerówkami”-                                    175
  -gimnazjum-                                                              101
 6. Średnia arytmetyczna liczba uczniów w oddziale-   18,4
 7. Liczba uczniów dojeĹźdĹźających-                                106
 8. Zmianowość-                                                             1
 9. Baza szkolna:
  obiekty oświatowe- budynek szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 oraz budynek gimnazjalny przy ulicy Gimnazjalnej 34
  obiekty sportowe (2 sale gimnastyczne) podlegające pod GOSiR
 10. Zatrudnienie:
  -kadra kierownicza-   dyr. Mirosław Konieczny, wicedyr. Jolanta Szachałaj
  -liczba pracowników pedagogicznych-         27, (5 niepełnozatrudnionych)
  -liczba pracowników administracji i obsługi- 8,5 etatów
 11. Informacje dodatkowe:

W szkole jest zorganizowana świetlica szkolna oraz biblioteka. Uczniowie osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Świadczą o tym wyniki z klasyfikacji rocznej oraz oficjalne dane z egzaminów zewnętrznych. Nasi uczniowie są aktywni, chętnie biorą udział w konkursach i zawodach oraz zdobywają tytuły laureatów lub finalistów konkursów wojewódzkich z róĹźnych przedmiotów. Dość mocnym punktem w pracy szkoły jest współpraca ze szkołami oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi z Polski i z zagranicy. Naszymi partnerami są: ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, ZSE i III LO w Chełmie, ZPiT Kresowiak w Woli Uhruskiej, LKS Vitrum w Woli Uhruskiej, KŁ nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej, Koło PZW w Woli Uhruskiej, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Parasol” w Woli Uhruskiej, Szkoła w Huszczy (Ukraina), Szkoła w Lubomlu (Ukraina), Szkoła Polska im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (Litwa), Wołyńskie Towarzystwo Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe” z Łucku, Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu.

Za zaangaĹźowanie patriotyczno- wychowawcze szkoły otrzymaliśmy wyróĹźnienia
w formie  Złotego Medalu „Opiekuna miejsc pamięci narodowej” przyznanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Medal „PRO MEMORIA” przyznany przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ostatnio realizowaliśmy następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

¾    Fascynacje Zaklęte w Nauce i Biznesie

¾    Apetyt na przyszłość

¾    Primo bezpieczeństwo

¾    Przyroda w 4 odsłonach

Corocznie gimnazjaliści uczestniczą w szkolnych projektach edukacyjnych stosując zdobytą wiedzę w praktyce.

Wśród cennych inicjatyw naszej szkoły są organizowane lub współorganizowane następujące przedsięwzięcia:

 1. 1.      Diecezjalne Dyktando Papieskie pod patronatem Wójta Gminy Wola Uhruska i Proboszcza miejscowej parafii,
 2. 2.      Koncerty muzyczne,
 3. 3.      Muzeum Szkoły,
 4. 4.      Studio Muzyczne.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie, dzięki czemu mamy duĹźe wsparcie w przypadku problemów natury dydaktyczno-wychowawczych.  W związku z dużą liczbą uczniów ( 12) posiadających orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej tworzymy IPET-y prowadzimy rewalidację zespołową i indywidualną oraz dostosowujemy ofertę edukacyjną kształcenia specjalnego do indywidualnych potrzeb uczniów. Wspólnie z organem prowadzącym organizujemy dowoĹźenie uczniów niepełnosprawnych przy uĹźyciu specjalistycznego samochodu OPEL Vivaro zakupionego z dofinansowania PEFRON (około 70% kosztów).

Dbamy o dobry wizerunek szkoły przez solidną pracę i Ĺźyczliwy stosunek do klientów szkoły oraz promocję. Nauczyciele i wychowawcy prowadzą konsultacje wg harmonogramu dając w ten sposób Państwu i sobie czas na wymianę informacji i spokojną rozmowę.

Za dwa lata, w roku 2018 będziemy obchodzili uroczystości związane z jubileuszem  90. Szkoły Podstawowej i juĹź dziś zapraszamy wszystkich absolwentów do aktywnego udziału.

                                                          

                                                      

                                           

                                                                                   Mirosław Konieczny (dyrektor)

 

 

 

Wola Uhruska, dnia 15 września 2016 roku                                    

 

 

 

Dodano: 2013-03-07 18:04:09 Ostatnia edycja: 2016-09-22 21:39:11